Финансова стабилност и макропруденциална политика

Financial stability

ЕЦБ наблюдава динамиката на банковите сектори в еврозоната и ЕС като цяло, както и други финансови сектори, за да открива слабостите и да проверява устойчивостта на финансовата система.

Тя изпълнява тези задачи заедно с други централни банки от Евросистемата и Европейската система на централните банки.

За преодоляване на възможни системни рискове във финансовата система се прилагат макропруденциални политики. Основната цел на макропруденциалната политика е запазването на финансовата стабилност.

Определение за финансова стабилност

Финансовата стабилност може да се определи като състояние, при което финансовата система, включваща финансовите посредници, пазарите и пазарните инфраструктури, е способна да противостои на шокове и да се справя с процеса на разрешаване на финансовите дисбаланси.

Това намалява вероятността за нарушения на процесите на финансово посредничество, които са достатъчно сериозни, за да навредят съществено на реалната икономическа дейност.

Преглед на финансовата стабилност

Financial Stability Review

Макропруденциалните политики имат за цел:

  • да предотвратяват прекомерното натрупване на рискове в резултат на външни фактори или на слабости на пазара, да изглаждат финансовия цикъл (времево измерение)
  • да засилват устойчивостта на финансовия сектор и да ограничават ефекта на пренос (междусекторно измерение)
  • да насърчават общосистемна перспектива на финансовото регулиране, за да се създаде подходящ набор от стимули за участниците на пазара (структурно измерение)