Финансова стабилност и макропруденциална политика

Financial stability

ЕЦБ наблюдава динамиката на банковите сектори в еврозоната и ЕС като цяло, както и други финансови сектори, за да открива слабостите и да проверява устойчивостта на финансовата система.

Тя изпълнява тези задачи заедно с други централни банки от Евросистемата и Европейската система на централните банки.

За преодоляване на възможни системни рискове във финансовата система се прилагат макропруденциални политики. Основната цел на макропруденциалната политика е запазването на финансовата стабилност.

Определение за финансова стабилност

Финансовата стабилност е състояние, при което се предотвратява натрупването на системен риск.

Системният риск може най-добре да се опише като риск, при който предоставянето на необходимите финансови продукти и услуги от финансовата система се нарушава до степен, която може съществено да повлияе върху икономическия растеж и благосъстоянието.

Financial Stability Review

Макропруденциалните политики имат за цел:

  • да предотвратяват прекомерното натрупване на рискове в резултат на външни фактори или на слабости на пазара, да изглаждат финансовия цикъл (времево измерение)
  • да засилват устойчивостта на финансовия сектор и да ограничават ефекта на пренос (междусекторно измерение)
  • да насърчават общосистемна перспектива на финансовото регулиране, за да се създаде подходящ набор от стимули за участниците на пазара (структурно измерение)