Menu

Парична политика

Основната цел на Европейската система на централните банки [...] е да поддържа ценова стабилност.“ (Член 127 от Договора за функционирането на Европейския съюз)

Това е основната разпоредба в главата за паричната политика в Договора за функционирането на Европейския съюз. Като съсредоточава паричната политика на ЕЦБ върху тази цел, Договорът отразява съвременното икономическо схващане за ролята, обхвата и границите на паричната политика и установява институционалната и организационна основа за уредбата на дейността на централните банки в икономическия и паричен съюз.

Управителният съвет на Европейската централна банка се стреми да поддържа инфлацията под, но близо до 2 % в средносрочен план. За да изпълни своята първостепенна задача, Управителният съвет взема решенията си въз основа на двустълбова стратегия на паричната политика и ги прилага посредством своята оперативна рамка.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

„Паричната политика на ЕЦБ“ (трето издание, май 2011 г.)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language