Menu

Polityka pieniężna

Głównym celem Europejskiego Systemu Banków Centralnych [...] jest utrzymanie stabilności cen”. (artykuł 127 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)

Jest to najważniejszy przepis rozdziału dotyczącego polityki pieniężnej. Poprzez ukierunkowanie polityki pieniężnej EBC na ten właśnie cel Traktat uwzględnia nowoczesną myśl ekonomiczną co do roli, zakresu i ograniczeń polityki pieniężnej; przepis ten określa też instytucjonalne i organizacyjne podstawy funkcjonowania bankowości centralnej w unii gospodarczej i walutowej.

Rada Prezesów EBC dąży do tego, by w średnim okresie utrzymać inflację poniżej, ale blisko 2%. Aby osiągnąć ten główny cel, Rada Prezesów opiera swoje decyzje na dwufilarowej strategii polityki pieniężnej, a wprowadza je w życie poprzez ramy operacyjne.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

„The monetary policy of the ECB” (wydanie trzecie, maj 2011)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language