Menu

Menová politika

Hlavným cieľom Európskeho systému centrálnych bánk [...] je udržať cenovú stabilitu.“ (článok 127 Zmluvy o fungovaní Európskej únie)

To je kľúčové ustanovenie kapitoly o menovej politike v Zmluve o fungovaní Európskej únie. Zameraním menovej politiky ECB na tento cieľ zmluva vyjadruje moderné ekonomické myslenie o úlohe, rozsahu a hraniciach menovej politiky a v inštitucionálnom a organizačnom vyjadrení vytvára základ usporiadania centrálneho bankovníctva v hospodárskej a menovej únii.

Cieľom Rady guvernérov Európskej centrálnej banky je udržiavať infláciu v strednodobom horizonte na úrovni nižšej, ale blízkej 2 %. V snahe plniť svoj hlavný cieľ Rada guvernérov svoje rozhodnutia opiera o dvojpilierovú stratégiu menovej politiky a implementuje ich prostredníctvom svojho operačného rámca.

The monetary policy of the ECB (Third edition, May 2011)

Menová politika ECB (tretie vydanie, máj 2011, v angličtine)

ENGLISH
OTHER LANGUAGES (3) +
Select your language