Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по
  • ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

ЕЦБ приема нов капиталов алгоритъм

3 декември 2018 г.

  • Петгодишна корекция въз основа на данни за населението и БВП от Европейската комисия
  • Шестнайсет национални централни банки ще имат по-висок дял, а дванайсет – по-нисък
  • Без промяна в системата на ротация на правата на глас

Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) прие правни актове относно редовната петгодишна корекция на капиталовия си алгоритъм и вноските, заплащани от националните централни банки (НЦБ) на държавите членки на Европейския съюз. Новият алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ ще влезе в сила на 1 януари 2019 г.

Дяловете на НЦБ в капитала на ЕЦБ се претеглят според дяловете на съответните държави членки в общото население и в брутния вътрешен продукт на Европейския съюз (ЕС) в равни съотношения.*

Теглата се основават на данни, предоставени от Европейската комисия. НЦБ ще прехвърлят помежду си дялове от капитала в степента, която е необходима, за да се осигури съответствие между разпределението на дяловете и коригирания алгоритъм.

Вследствие на последния преглед шестнайсет централни банки ще имат по-висок от преди дял в капитала на ЕЦБ, а дванайсет централни банки ще имат по-нисък дял. Новото разпределение на дяловете на НЦБ е представено в таблицата по-долу. Общият размер на записания капитал на ЕЦБ остава непроменен – 10 825 007 069,61 евро. Съответните решения на ЕЦБ са достъпни на уебсайта на ЕЦБ и своевременно ще бъдат публикувани в Официален вестник на Европейския съюз. Генералният съвет на ЕЦБ участва в процеса на вземане на решения в съответствие с Устава на ЕСЦБ.

Съгласно системата, в рамите на която управителите на НЦБ се редуват при упражняване на правото си на глас в Управителния съвет, управителите на НЦБ от еврозоната се разпределят в две групи според размера на финансовия сектор и брутния вътрешен продукт на съответните им държави членки, както е посочено по-горе. Тези данни следва да се преизчисляват при корекцията на капиталовия алгоритъм на всеки пет години. Съгласно новите изчисления след 1 януари 2019 г. разпределението на управителите на НЦБ в групите остава без промяна.

Разпределение на капитала на ЕЦБ от 1 януари 2019 г.

Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) до 31 декември 2018 г.

Алгоритъм за записване на капитала на ЕЦБ (%) от 1 януари 2019 г.

Записан дял от капитала (евро) от 1 януари 2019 г.

Внесен капитал (евро) от 1 януари 2019 г.

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki - Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Общо за НЦБ от еврозоната

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Общо за НЦБ извън еврозоната

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Общо

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

В резултат на закръгляването общите суми може да не се равняват.

Медиите могат да се обръщат за информация към Петер Ерлих на телефон: +49 69 1344 8320.

Забележки:

Начинът за претегляне на капиталовия алгоритъм е описан в член 29.1 от Протокола за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

Приложение:

Сравнение на капиталовия алгоритъм, алгоритъма за Евросистемата и алгоритъма за разпределяне на банкноти

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите