Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność
  • KOMUNIKAT PRASOWY

EBC przyjmuje nowy klucz kapitałowy

3 grudnia 2018

  • Copięcioletnia aktualizacja na podstawie danych Komisji Europejskiej o liczbie ludności i PKB
  • Udział 16 banków w kapitale EBC wzrasta, a 12 – maleje
  • System rotacji prawa głosu bez zmian

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) przyjęła akty prawne w sprawie dokonywanej regularnie co pięć lat aktualizacji klucza subskrypcji kapitału EBC i udziałów wpłacanych przez krajowe banki centralne z Unii Europejskiej (UE). Nowy klucz kapitałowy zacznie obowiązywać 1 stycznia 2019.

Udział krajowego banku centralnego w kapitale EBC wynika z wagi odpowiadającej – w równych częściach – udziałowi danego państwa członkowskiego w całkowitej liczbie ludności i w produkcie krajowym brutto UE*.

Wagi te opierają się na danych przekazanych EBC przez Komisję Europejską. Krajowe banki centralne dokonają między sobą przekazania udziałów, aby uzyskać rozkład zgodny ze zaktualizowanym kluczem.

Po aktualizacji udział 16 krajowych banków centralnych w kapitale EBC wzrośnie, a 12 – zmaleje. Nowy rozkład udziałów przedstawia poniższa tabela. Łączna wartość subskrybowanego kapitału EBC pozostaje niezmieniona i wynosi 10 825 007 069,61 euro. Odnośne decyzje EBC są dostępne na stronie internetowej EBC, a w odpowiednim terminie zostaną ogłoszone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W proces podejmowania decyzji, zgodnie ze statutem ESBC, była zaangażowana Rada Ogólna EBC.

Zgodnie z rotacyjnym systemem korzystania z prawa głosu w Radzie Prezesów prezesi krajowych banków centralnych ze strefy euro są podzieleni na dwie grupy, zależnie od wielkości sektora finansowego i PKB swojego państwa, według danych wspomnianych powyżej. Dane te są wyliczane przy każdej copięcioletniej aktualizacji klucza kapitałowego. Z nowych obliczeń wynika, że 1 stycznia 2019 podział prezesów na grupy nie zmieni się.

Rozkład udziałów w kapitale EBC od 1 stycznia 2019

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) do 31.12.2018

Klucz subskrypcji kapitału EBC (%) od 1.01.2019

Subskrybowany udział w kapitale (EUR) od 1.01.2019

Kapitał opłacony (EUR) od 1.01.2019

Nationale Bank van België / Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Bank Ċentrali ta’ Malta / Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Razem krajowe banki centralne ze strefy euro

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка (Narodowy Bank Bułgarski)

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Razem krajowe banki centralne spoza strefy euro

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Razem

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

Liczby mogą się nie sumować z powodu zaokrągleń.

Kontakt z mediami: Peter Ehrlich, tel.: +49 69 1344 8320.

Uwagi:

* Sposób wyznaczania wag przedstawiono w art. 29.1 protokołu w sprawie Statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i Europejskiego Banku Centralnego.

Załącznik

Zestawienie klucza kapitałowego, klucza Eurosystemu i klucza alokacji banknotów

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami