Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

ECB antar ny fördelningsnyckel

3 december 2018

  • Femårsvis justering baserad på befolkningens storlek och BNP-data från Europeiska kommissionen
  • 16 nationella centralbanker med högre andel, 12 med lägre andel
  • Ingen ändring i systemet med roterande rösträtter

Europeiska centralbankens (ECB) råd har antagit rättsakter om den regelbundna femårsvisa justeringen i fördelningsnyckeln för teckning av kapital och om bidragen från de nationella centralbankerna i Europeiska unionen (EU). Den nya fördelningsnyckeln för teckning av ECB:s kapital träder i kraft den 1 januari 2019.

De nationella centralbankernas andelar i ECB:s fördelningsnyckel viktas utifrån de respektive medlemsstaternas andel av EU:s totala befolkning och BNP, med lika vikt.*

Viktningen baseras på uppgifter från Europeiska kommissionen. De nationella centralbankerna överför kapitalandelar mellan varandra i den utsträckning som behövs för att säkerställa att fördelningen av andelarna motsvarar den justerade fördelningsnyckeln.

Resultatet av den senaste justeringen blir att 16 centralbanker får en högre andel i ECB:s kapital än tidigare och 12 centralbanker en lägre andel. De nationella centralbankernas nya andelar visas i nedanstående tabell. ECB:s totala tecknade kapital är oförändrat 10 825 007 069,61 EUR. De aktuella ECB-besluten finns på ECB:s webbplats och kommer att offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning. ECB:s allmänna råd bidrog till beslutsförfarandet i enlighet med ECBS-stadgan.

I rösträttssystemet turas de nationella centralbankscheferna om att ha rösträtt i ECB-rådet. Enligt rösträttssystemet delas centralbankscheferna i euroområdet in i två grupper efter storleken på medlemsstaternas finansiella sektor och BNP. Dessa data behöver beräknas på nytt efter varje femårsjustering i kapitalnyckeln. Baserat på dessa nya beräkningar sker ingen ändring i omfördelningen av centralbankschefer per den 1 januari 2019.

Fördelning av ECB:s kapital per den 1 januari 2019

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) t.o.m. 31 december 2018

Fördelningsnyckel för teckning av ECB:s kapital (%) fr.o.m. 1 januari 2019

Tecknad andel av kapital (EUR) fr.o.m. 1 januari 2019

Inbetalt kapital (EUR) fr.o.m. 1 januari 2019

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273 656 178,72

273 656 178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1 988 229 048,48

1 988 229 048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21 303 613,91

21 303 613,91

Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127 237 133,10

127 237 133,10

Bank of Greece

2,0332

1,7292

187 186 022,25

187 186 022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902 708 164,54

902 708 164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1 537 811 329,32

1 537 811 329,32

Banca d’Italia

12,3108

11,8023

1 277 599 809,38

1 277 599 809,38

Central Bank of Cyprus

0,1513

0,1503

16 269 985,63

16 269 985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29 563 094,31

29 563 094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43 938 703,70

43 938 703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24 572 766,05

24 572 766,05

Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7 923 905,17

7 923 905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440 328 812,57

440 328 812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220 018 268,69

220 018 268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177 172 890,71

177 172 890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36 382 848,76

36 382 848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86 643 356,59

86 643 356,59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1,2564

1,2708

137 564 189,84

137 564 189,84

Delsumma för gruppen av nationella centralbanker inom euroområdet

70,3915

69,6176

7 536 110 121,69

7 536 110 121,69

Българска народна банка

0,8590

0,8511

92 131 635,17

3 454 936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175 062 014,33

6 564 825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162 223 555,95

6 083 383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61 410 265,11

2 302 884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144 492 194,37

5 418 457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563 636 468,10

21 136 367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264 887 922,99

9 933 297,11

Sveriges riksbank

2,2729

2,5222

273 028 328,31

10 238 562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1 552 024 563,60

58 200 921,14

Delsumma för gruppen av nationella centralbanker utanför euroområdet

29,6085

30,3824

3 288 896 947,92

123 333 635,55

Totalt

100,0000

100,0000

10 825 007 069,61

7 659 443 757,27

På grund av avrundning kan summan av delsiffrorna avvika från totalsumman.

Frågor från media kan riktas till Peter Ehrlich, tfn. +49 69 1344 8320.

Anm.:

*Viktningen i fördelningsnyckeln fastställs i artikel 29.1 i protokollet om stadgan för Europeiska centralbankssystemet (ECBS) och Europeiska centralbanken.

Bilaga:

Jämförelse av kapitalnyckel, Eurosystemets nyckel och fördelningsnyckel för sedlar

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media