Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs
  • PAZIŅOJUMS PRESEI

ECB apstiprina jaunu kapitāla atslēgu

2018. gada 3. decembrī

  • Korekcijas tiek veiktas reizi piecos gados, balstoties uz Eiropas Komisijas datiem par iedzīvotāju skaitu un IKP.
  • 16 nacionālo centrālo banku kapitāla daļas pieaugs, bet 12 – samazināsies.
  • Balsstiesību rotācijas sistēma netiks mainīta.

Eiropas Centrālās bankas (ECB) Padome pieņēma tiesību aktus par kapitāla atslēgas un Eiropas Savienības valstu nacionālo centrālo banku (NCB) iemaksu regulārajām korekcijām, kas tiek veiktas reizi piecos gados. Jaunā ECB kapitāla parakstīšanas atslēga stāsies spēkā 2019. gada 1. janvārī.

NCB daļas ECB kapitālā tiek svērtas vienādā proporcijā atbilstoši katras dalībvalsts iedzīvotāju kopskaita un iekšzemes kopprodukta īpatsvaram Eiropas Savienībā (ES).*

Svērumi balstās uz Eiropas Komisijas sniegtajiem datiem. NCB viena otrai nodod kapitāla daļas tādā apjomā, lai nodrošinātu, ka kapitāla daļu sadalījums atbilst koriģētajai kapitāla atslēgai.

Pēc pēdējā pārskata 16 centrālo banku daļas ECB kapitālā palielināsies un 12 centrālo banku daļas samazināsies. Jauno NCB kapitāla daļu sadalījumu sk. tabulā. Kopējais ECB parakstītā kapitāla apjoms nemainās (10 825 007 069.61 euro). Atbilstošie ECB lēmumi pieejami ECB interneta vietnē un vēlāk tiks publicēti "Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī". ECB Ģenerālpadome piedalījās lēmumu pieņemšanas procesā atbilstoši ECBS Statūtiem.

Sistēma, kuras ietvaros NCB vadītāji pārmaiņus izmanto balsstiesības Padomē, paredz, ka, kā iepriekš norādīts, euro zonas NCB vadītājus iedala divās grupās atbilstoši to dalībvalsts finanšu sektora lielumam un iekšzemes kopprodukta apjomam. Šos datus koriģē vienlaikus ar kapitāla atslēgas korekciju, kas tiek veikta reizi piecos gados. Balstoties uz jaunajiem aprēķiniem, NCB vadītāju sadalījums grupās 2019. gada 1. janvārī nemainīsies.

ECB kapitāla sadalījums ar 2019. gada 1. janvāri

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) līdz 2018. gada 31. decembrim

ECB kapitāla parakstīšanas atslēga (%) ar 2019. gada 1. janvāri

Parakstītā kapitāla daļa (EUR) no 2019. gada 1. janvāra

Apmaksātais kapitāls (EUR) ar 2019. gada 1. janvāri

Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique

2.4778

2.5280

273 656 178.72

273 656 178.72

Deutsche Bundesbank

17.9973

18.3670

1 988 229 048.48

1 988 229 048.48

Eesti Pank

0.1928

0.1968

21 303 613.91

21 303 613.91

Central Bank of Ireland

1.1607

1.1754

127 237 133.10

127 237 133.10

Bank of Greece

2.0332

1.7292

187 186 022.25

187 186 022.25

Banco de España

8.8409

8.3391

902 708 164.54

902 708 164.54

Banque de France

14.1792

14.2061

1 537 811 329.32

1 537 811 329.32

Banca d'Italia

12.3108

11.8023

1 277 599 809.38

1 277 599 809.38

Central Bank of Cyprus

0.1513

0.1503

16 269 985.63

16 269 985.63

Latvijas Banka

0.2821

0.2731

29 563 094.31

29 563 094.31

Lietuvos bankas

0.4132

0.4059

43 938 703.70

43 938 703.70

Banque centrale du Luxembourg

0.2030

0.2270

24 572 766.05

24 572 766.05

Central Bank of Malta

0.0648

0.0732

7 923 905.17

7 923 905.17

De Nederlandsche Bank

4.0035

4.0677

440 328 812.57

440 328 812.57

Oesterreichische Nationalbank

1.9631

2.0325

220 018 268.69

220 018 268.69

Banco de Portugal

1.7434

1.6367

177 172 890.71

177 172 890.71

Banka Slovenije

0.3455

0.3361

36 382 848.76

36 382 848.76

Národná banka Slovenska

0.7725

0.8004

86 643 356.59

86 643 356.59

Suomen Pankki – Finlands Bank

1.2564

1.2708

137 564 189.84

137 564 189.84

Euro zonas valstu grupas NCB starpsumma

70.3915

69.6176

7 536 110 121.69

7 536 110 121.69

Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālā banka)

0.8590

0.8511

92 131 635.17

3 454 936.32

Česká národní banka

1.6075

1.6172

175 062 014.33

6 564 825.54

Danmarks Nationalbank

1.4873

1.4986

162 223 555.95

6 083 383.35

Hrvatska narodna banka

0.6023

0.5673

61 410 265.11

2 302 884.94

Magyar Nemzeti Bank

1.3798

1.3348

144 492 194.37

5 418 457.29

Narodowy Bank Polski

5.1230

5.2068

563 636 468.10

21 136 367.55

Banca Naţională a României

2.6024

2.4470

264 887 922.99

9 933 297.11

Sveriges Riksbank

2.2729

2.5222

273 028 328.31

10 238 562.31

Bank of England

13.6743

14.3374

1 552 024 563.60

58 200 921.14

Ārpus euro zonas esošo valstu grupas NCB starpsumma

29.6085

30.3824

3 288 896 947.92

123 333 635.55

Kopā

100.0000

100.0000

10 825 007 069.61

7 659 443 757.27

Skaitļu noapaļošanas rezultātā summa var atšķirties no kopsummas.

Lai saņemtu papildinformāciju, plašsaziņas līdzekļu pārstāvjus lūdzam vērsties pie Pētera Erliha (Peter Ehrlich; tālr. +49 69 1344 8320).

Piezīmes.

*Protokola par Eiropas centrālo banku sistēmas statūtiem un Eiropas centrālās bankas statūtiem 29. panta 1. punkts paredz, kā tiek svērta kapitāla atslēga.

Pielikums.

Kapitāla atslēgas, Eurosistēmas atslēgas un banknošu pārdales atslēgas salīdzinājums

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem