Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά
  • ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Η ΕΚΤ εγκρίνει νέα κλείδα κατανομής

3 Δεκεμβρίου 2018

  • Η κλείδα κατανομής αναπροσαρμόζεται ανά πενταετία με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον πληθυσμό και το ΑΕΠ.
  • 16 εθνικές κεντρικές τράπεζες θα καταβάλλουν υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής και 12 χαμηλότερο μερίδιο συμμετοχής.
  • Δεν θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα της εκ περιτροπής άσκησης δικαιώματος ψήφου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) εξέδωσε νομικές πράξεις σχετικά με την τακτική πενταετή αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ καθώς και των εισφορών που καταβάλλουν οι εθνικές κεντρικές τράπεζες (ΕθνΚΤ) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η νέα κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2019.

Τα μερίδια συμμετοχής των ΕθνΚΤ στο κεφάλαιο της ΕΚΤ σταθμίζονται, σε ίση αναλογία, σύμφωνα με τα μερίδια συμμετοχής των αντίστοιχων κρατών μελών στον συνολικό πληθυσμό και στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ).*

Οι σταθμίσεις βασίζονται σε στοιχεία που παρέχει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι ΕθνΚΤ θα μεταβιβάσουν μεταξύ τους τόσα μερίδια κεφαλαίου όσα είναι αναγκαία για να διασφαλισθεί ότι η κατανομή των εν λόγω μεριδίων αντιστοιχεί στην αναπροσαρμοσμένη κλείδα.

Όπως προκύπτει από την πιο πρόσφατη επανεξέταση, 16 κεντρικές τράπεζες θα καταβάλλουν υψηλότερο μερίδιο συμμετοχής στο κεφάλαιο της ΕΚΤ από ό,τι παλαιότερα ενώ 12 κεντρικές τράπεζες θα καταβάλλουν χαμηλότερο μερίδιο συμμετοχής. Η νέα κατανομή των μεριδίων συμμετοχής των ΕθνΚΤ περιέχεται στον παρακάτω πίνακα. Το συνολικό εγγεγραμμένο κεφάλαιο της ΕΚΤ παραμένει αμετάβλητο και ανέρχεται σε 10.825.007.069,61 ευρώ. Οι σχετικές αποφάσεις της ΕΚΤ είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ και θα δημοσιευθούν προσεχώς στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Γενικό Συμβούλιο της ΕΚΤ συνέβαλε στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ).

Το σύστημα βάσει του οποίου οι διοικητές των ΕθνΚΤ ασκούν εκ περιτροπής τα δικαιώματα ψήφου εντός του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπει ότι οι διοικητές των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ κατανέμονται σε δύο ομάδες ανάλογα με το μέγεθος του χρηματοπιστωτικού τομέα και του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος των κρατών μελών τους, όπως αναφέρεται παραπάνω. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να υπολογίζονται εκ νέου όταν πραγματοποιείται η πενταετής αναπροσαρμογή της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ. Βάσει των νέων υπολογισμών, η κατανομή των Διοικητών σε ομάδες από την 1η Ιανουαρίου 2019 παραμένει αμετάβλητη.

Κατανομή του κεφαλαίου της ΕΚΤ από την 1η Ιανουαρίου 2019

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) έως τις 31.12. 2018

Κλείδα κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ (%) από την 1.1.2019

Μερίδιο συμμετοχής στο εγγεγραμμένο κεφάλαιο (σε ευρώ) από την 1.1.2019

Καταβεβλημένο κεφάλαιο (σε ευρώ) από την 1.1.2019

Nationale Bank van België/ Banque Nationale de Belgique

2,4778

2,5280

273.656.178,72

273.656.178,72

Deutsche Bundesbank

17,9973

18,3670

1.988.229.048,48

1.988.229.048,48

Eesti Pank

0,1928

0,1968

21.303.613,91

21.303.613,91

Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland

1,1607

1,1754

127.237.133,10

127.237.133,10

Τράπεζα της Ελλάδος

2,0332

1,7292

187.186.022,25

187.186.022,25

Banco de España

8,8409

8,3391

902.708.164,54

902.708.164,54

Banque de France

14,1792

14,2061

1.537.811.329,32

1.537.811.329,32

Banca d'Italia

12,3108

11,8023

1.277.599.809,38

1.277.599.809,38

Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου

0,1513

0,1503

16.269.985,63

16.269.985,63

Latvijas Banka

0,2821

0,2731

29.563.094,31

29.563.094,31

Lietuvos bankas

0,4132

0,4059

43.938.703,70

43.938.703,70

Banque centrale du Luxembourg

0,2030

0,2270

24.572.766,05

24.572.766,05

Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta

0,0648

0,0732

7.923.905,17

7.923.905,17

De Nederlandsche Bank

4,0035

4,0677

440.328.812,57

440.328.812,57

Oesterreichische Nationalbank

1,9631

2,0325

220.018.268,69

220.018.268,69

Banco de Portugal

1,7434

1,6367

177.172.890,71

177.172.890,71

Banka Slovenije

0,3455

0,3361

36.382.848,76

36.382.848,76

Národná banka Slovenska

0,7725

0,8004

86.643.356,59

86.643.356,59

Suomen Pankki - Finlands Bank

1,2564

1,2708

137.564.189,84

137.564.189,84

Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ της ζώνης του ευρώ

70,3915

69,6176

7.536.110.121,69

7.536.110.121,69

Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας)

0,8590

0,8511

92.131.635,17

3.454.936,32

Česká národní banka

1,6075

1,6172

175.062.014,33

6.564.825,54

Danmarks Nationalbank

1,4873

1,4986

162.223.555,95

6.083.383,35

Hrvatska narodna banka

0,6023

0,5673

61.410.265,11

2.302.884,94

Magyar Nemzeti Bank

1,3798

1,3348

144.492.194,37

5.418.457,29

Narodowy Bank Polski

5,1230

5,2068

563.636.468,10

21.136.367,55

Banca Naţională a României

2,6024

2,4470

264.887.922,99

9.933.297,11

Sveriges Riksbank

2,2729

2,5222

273.028.328,31

10.238.562,31

Bank of England

13,6743

14,3374

1.552.024.563,60

58.200.921,14

Μερικό σύνολο για την ομάδα των ΕθνΚΤ εκτός της ζώνης του ευρώ

29,6085

30,3824

3.288.896.947,92

123.333.635,55

Σύνολο

100,0000

100,0000

10.825.007.069,61

7.659.443.757,27

Το σύνολο ενδέχεται να μην αντιστοιχεί στο άθροισμα των επιμέρους στοιχείων λόγω στρογγυλοποιήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Peter Ehrlich, τηλ.: +49 69 1344 8320.

Σημειώσεις:

*Το άρθρο 29.1 του Πρωτοκόλλου για το Καταστατικό του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ορίζει τον τρόπο στάθμισης της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο της ΕΚΤ.

Παράρτημα:

Σύγκριση της κλείδας κατανομής για την εγγραφή στο κεφάλαιο, της κλείδας κατανομής του Ευρωσυστήματος και της κλείδας κατανομής των τραπεζογραμματίων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου