Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juli 2023

28 juli 2023

Extern kommunikation

ECB-enkät om nya teman för eurosedlar

Den 10 juli 2023 lanserade ECB en offentlig enkät om sju teman för nästa serie eurosedlar. Denna slutlista hade valts ut av ECB-rådet. Temana är följande: ”Fåglar: fria, anpassningsbara, inspirerande”, ”Europeisk kultur”, ”Europeiska värderingar som avspeglas i naturen”, ”Framtiden är din”, ”Händer: Tillsammans bygger vi Europa”, ”Vårt Europa, vi européer” samt ”Floder: livets vatten i Europa”. Information om denna enkät, som är öppen fram till den 31 augusti 2023, finns tillgänglig på ECB:s webbplats.

Penningpolitik

Ändring av förräntning på minimireserver

Den 27 juli 2023 beslutade ECB-rådet om 0 procents förräntning på minimireserver. Denna ändring, som träder i kraft från och med den uppfyllandeperiod som inleds den 20 september 2023 bevarar penningpolitikens effektivitet och förbättrar penningpolitikens effektivitet. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Översyn av prissättningspolicy för TARGET Instant Payment Settlement

Den 13 juli 2023 godkände ECB-rådet en reviderad prissättningspolicy för TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) och publicering av denna på ECB:s webbplats. Den nya prisstrukturen, som tagits fram av styrelsen för marknadsinfrastruktur, bygger på en balanserad blandning av rörliga och fasta komponenter och kommer, från och med den 1 januari 2024, att ersätta den avgiftsstruktur som funnits sedan slutet av 2020. Mer information finns på ECB:s webbplats.

Lägesrapport om handlingsplanen för incidenter i Target-tjänster 2020

Den 13 juli 2023 tog ECB-rådet del av den tredje lägesrapporten om genomförandet av handlingsplanen för slutsatser och rekommendationer i den oberoende granskning som gjordes efter 2020 års incidenter i TARGET Services. Lägesrapportens slutsatser kommer att kommuniceras till viktiga marknadsaktörer inom kort.

TARGET2-värdepapper årssredovisning

Den 13 juli 2023 godkände ECB-rådet att TARGET2-värdepapper (T2S) årsredovisning för räkenskapsåret 2022 publiceras och tog del av det externa revisionsutlåtandet. Offentliggörandet av denna årsredovisning är ett krav enligt ramavtalet för T2S och har till syfte att informera T2S-kunder och andra intressenter samt allmänheten om den finansiella situationen för T2S. Dokumenten finns på ECB:s webbplats.

Ansökningar av fem värdepapperscentraler för tillträde till T2S-tjänster

Den 20 juli 2023 godkände ECB-rådet fem värdepapperscentraler för tillträde till T2S-tjänster inför deras planerade migrering den 11 september 2023. Dessa är i) Euroclear Finland, ii) Euroclear Bank, iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv) Central Depository AD, och v) det statliga värdepappersavvecklingssystem vid Българска народна банка (Bulgariens centralbank). Styrelsen för marknadsinfrastruktur utförde bedömningen på grundval av de kriterier som fastställts i T2S -riktlinjen och ECB/2011/20. Listan över alla värdepapperscentraler som är anslutna till T2S finns på ECB:s webbplats.

Bedömning av MasterCard gentemot förordningen om systemviktiga betalningssystem

Den 20 juli 2023 godkände ECB-rådet resultatet av den omfattande tillsynsbedömningen av MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM gentemot de tillsynskrav som fastställs i SIPS-förordningen. I maj 2020 identifierade ECB MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM som ett nytt systemviktigt betalningssystem (se beslut ECB/2020/26).

Resultat av Pisa-identifieringsprocessen 2023

Den 20 juli 2023 tog ECB-rådet del av resultatet av arbetet med att identifiera betalningsarrangemang och andra betalningssystem som ska stå under översyn eller övervakas inom ramverket för övervakning av elektroniska betalningsinstrument, betalningsordningar och betalningsarrangemang (PISA-ramverket). Den lista över övervakade betalningssystem som för närvarande finns på ECB:s webbplats kommer att uppdateras vid lämplig tidpunkt.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om införande av en ed inom banksektorn samt vissa tillsyns- och resolutionsfrågor

Den 27 juni 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/17 på begäran av den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om att binda den lägsta basräntan på reglerade sparkonton till räntan på inlåningsfaciliteten samt införa en skyddad ränta på sparinlåning

Den 28 juni 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/18 på begäran av den belgiska finansministern.

ECB:s yttrande om ändringar av unionens ram för krishantering och insättningsgaranti

Den 5 juli 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/19 efter det av kommissionen föreslagna samrådet och på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om ett förslag om en reform av EU:s ramverk för ekonomisk styrning

Den 5 juli 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/20 på begäran av Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

ECB:s yttrande om betaltjänster och betalningssystem

Den 14 juli 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/21 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om vissa aspekter som rör bedömningar av förvärv av kvalificerade innehav i kreditinstitut samt lämplighetsbedömningar av utnämnda personer i kreditinstitut

Den 20 juli 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/22 på begäran av det bulgariska ministerrådet.

ECB:s yttrande om Maltas deltagande i Internationella valutafondens Resilience and Sustainability Trust

Den 21 juli 2023 antog ECB-rådet yttrande CON/2023/23 på begäran av den maltesiska finansministern.

Organisationsstyrning

ECB-rekommendation om Banco de Españas externa revisorer

Den 20 juni 2023 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2023/16 till EU-rådet om externa revisorer för Banco de España.

Tillsättning av interimsordförande för IT-kommittén

Den 4 juli 2023 utnämnde ECB-rådet Rafael Garcia Oliva, vice generaldirektör för ECB:s generaldirektorat för informationssystem, till tillförordnad ordförande för Eurosystemets/ECBS IT-kommitté (ITC), fr.o.m. den 1 juli 2023 fram till dess att utnämningen av ECB:s nya generaldirektör för informationssystem träder i kraft.

Slutlista över lämpliga sökande som kan bli ordförande i tillsynsnämnden

Den 5 juli 2023 godkände ECB-rådet de kandidater som föreslagits till posten som ordförande i tillsynsnämnden. Europaparlamentet och Europeiska unionens råd informerades därefter om slutlistan. ECB-rådet förväntas lägga fram ett förslag till ny ordförande för tillsynsnämnden till Europaparlamentet under september 2023.

Statistik

Samförståndsavtal mellan ECB och den gemensamma resolutionsnämnden om utbyte av konfidentiella statistiska uppgifter

Den 7 juli 2023 godkände ECB-rådet begäranden från den gemensamma resolutionsnämnden om regelbunden tillgång till insynsskyddad statistik i ett antal databaser som förvaltas av Eurosystemet (t.ex. AnaCredit, Securities Holdings Statistics Database (SHSDB)). Den gemensamma resolutionsmekanismen behöver sådan information för att kunna fullgöra sina lagstadgade uppgifter som resolutionsmyndighet i den gemensamma resolutionsmekanismen. ECB-rådet godkände även ett samförståndsavtal med den gemensamma resolutionsnämnden om det allmänna ramverket för sådant utbyte av konfidentiell statistik.

ECB:s banktillsyn

Översyns- och utvärderingsprocessens metod för marknadsrisk

Den 22 juni 2023 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att publicera en detaljerad beskrivning av översyns- och utvärderingsprocessens (ÖUP) metod för marknadsrisk. Marknadsriskbedömningen baseras på i) en kvantitativ bedömning som beaktar den inneboende risken (dvs. risknivån) och ii) en kvalitativ bedömning som beaktar förvaltnings- och kontrollramen (dvs. riskkontroll). Dokumentet finns på ECB:s webbplats.

Resultat av 2023 års stresstester som utförts av Europeiska bankmyndigheten och ECB

Den 25 juli 2023 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna de slutliga resultaten av både det EU-omfattande stresstestet 2023 som samordnades av Europeiska bankmyndigheten (EBA) och ECB:s eget stresstest. I detta test ingick 57 banker i det EBA-ledda stresstestet och 41 banker i ECB:s urval, varav samtliga står under ECB:s direkta tillsyn. Resultaten publicerad på ECB:s webbplats vid 18-tiden den 28 juli 2023 centraleuropeisk tid.

Offentligt samråd om ECB:s vägledning om effektiv riskdataaggregering och riskrapportering

Den 20 juli 2023 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att inleda ett offentligt samråd om ECB:s vägledning om effektiv riskdataaggregering och riskrapportering. Materialet för detta samråd, som kommer att pågå till och med den 6 oktober 2023, finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media