Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Юли 2023 г.

28 юли 2023 г.

Външни комуникации

Допитване на ЕЦБ за нови теми на евробанкнотите

На 10 юли 2023 г. ЕЦБ обяви обществено допитване относно подбраните от Управителния съвет седем теми за следващата серия евробанкноти. Темите са: „Птиците – свободни, издръжливи, вдъхновяващи“, „Европейската култура“, „Европейските ценности, отразени в природата“, „Бъдещето е Ваше“, „Ръце – заедно строим Европа“, „Нашата Европа – ние самите“ и „Реки – водите на живота в Европа“. Информация за допитването, което ще продължи до 31 август 2023 г., е публикувана на уебсайта на ЕЦБ.

Парична политика

Промяна в олихвяването на минималните резерви

На 27 юли 2023 г. Управителният съвет реши олихвяването на минималните резерви да бъде на равнище от 0%. Промяната, която ще влезе в действие от началото на периода на поддържане на резервите, който започва на 20 септември 2023 г., запазва ефикасността и подобрява ефективността на паричната политика. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Преглед на политиката на ценообразуване за системата за сетълмент на незабавни плащания в TARGET

На 13 юли 2023 г. Управителният съвет одобри преработена политика на ценообразуване за услугите в системата за сетълмент на незабавни плащания в TARGET (TIPS) и нейното публикуване на уебсайта на ЕЦБ. Новата ценова структура, разработена от Съвета за пазарна инфраструктура, се основава на балансирано съчетание от променливи и фиксирани компоненти. От 1 януари 2024 г. тя ще замени структурата на таксите, която се прилага от края на 2020 г. насам. Повече информация е налична на уебсайта на ЕЦБ.

Доклад за състоянието на плана за действие във връзка с инциденти при услугите в TARGET през 2020 г.

На 13 юли 2023 г. Управителният съвет прие за сведение третия доклад за напредъка в изпълнението на плана за действие във връзка с констатациите и препоръките от независимия преглед, извършен след инцидентите в TARGET услугите през 2020 г. Заключенията от доклада скоро ще бъдат съобщени на основните заинтересовани лица на пазара.

Финансов отчет на TARGET2-Securities

На 13 юли 2023 г. Управителният съвет одобри публикуването на финансовия отчет на TARGET2-Securities (T2S) за финансовата 2022 г. и прие за сведение съответното становище на външния одитор. С публикуването на отчета се изпълнява задължение по Рамковото споразумение за T2S. Целта е да се информират клиентите на T2S и заинтересованите лица, както и широката общественост, за финансовото състояние на T2S. Документите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Заявление на пет централни депозитара на ценни книжа за достъп до услуги на T2S

На 20 юли 2023 г. Управителният съвет одобри заявлението на пет централни депозитара на ценни книжа за достъп до услуги на T2S с оглед на планираната им миграция на 11 септември 2023 г. Това са: i) Euroclear Finland, ii) Euroclear Bank, iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv) Централен депозитар АД и v) Системата за сетълмент на държавни ценни книжа на Българската народна банка. Съветът за пазарна инфраструктура извърши съответната оценка въз основа на критериите, посочени в Насоките за T2S и ЕЦБ/2011/20. Списъкът на всички свързани с T2S централни депозитари на ценни книжа е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Надзорна оценка на Mastercard Europe по Регламента за СВПС

На 20 юли 2023 г. Управителният съвет одобри резултата от цялостната надзорна оценка на MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM спрямо надзорните изисквания, посочени в Регламента относно надзорните изисквания за системно важните платежни системи. ЕЦБ определи MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM като нова системно важна платежна система през май 2020 г. (вижте Решение ЕЦБ/2020/26).

Резултат от кампанията за PISA през 2023 г.

На 20 юли 2023 г. Управителният съвет прие за сведение резултата от кампанията за установяване на платежни споразумения и други платежни схеми, които подлежат на надзор или наблюдение съгласно надзорната рамка за електронни платежни инструменти, схеми и споразумения (рамката за PISA). Списъкът на попадащите под надзор платежни системи, който е наличен понастоящем на уебсайта на ЕЦБ, ще бъде своевременно актуализиран.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно въвеждането на банкова клетва и по някои въпроси на надзора и преструктурирането

На 27 юни 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/17 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно обвързването на минималния основен лихвен процент по регулираните спестовни сметки с лихвения процент по депозитното улеснение и въвеждането на защитен лихвен процент по спестовните депозити

На 28 юни 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/18 по искане на министъра на финансите на Белгия.

Становище на ЕЦБ относно измененията на рамката на Съюза за управление на кризи и застраховане на депозитите

На 5 юли 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/19 след предложената от Комисията консултация и по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно предложение за реформа на икономическото управление в Съюза

На 5 юли 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/20 по искане на Съвета на Европейския съюз и на Европейския парламент.

Становище на ЕЦБ относно платежните услуги и платежните системи

На 14 юли 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/21 по искане на министъра на финансите на България.

Становище на ЕЦБ относно някои аспекти, касаещи оценките на придобиване на квалифицирано дялово участие в кредитни институции и оценките за надеждност и пригодност по отношение на кандидати за назначаване в кредитни институции

На 20 юли 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/22 по искане на Министерския съвет на България.

Становище на ЕЦБ относно участието на Малта в Доверителния фонд за устойчивост и стабилност на Международния валутен фонд

На 21 юли 2023 г. Управителният съвет прие Становище CON/2023/23 по искане на министъра на финансите на Малта.

Административно управление

Препоръка на ЕЦБ относно външните одитори на Banco de España

На 20 юни 2023 г. Управителният съвет прие Препоръка ЕЦБ/2023/16 до Съвета на Европейския съюз относно външните одитори на Banco de España.

Назначение на временно изпълняващ длъжността председател на Комитета за информационни технологии

На 4 юли 2023 г. Управителният съвет назначи Рафаел Гарсия Олива, заместник генерален директор на генерална дирекция „Информационни системи“ в ЕЦБ, за временно изпълняващ длъжността председател на Комитета за информационни технологии на Евросистемата/ЕСЦБ (ITC), считано от 1 юли 2023 г. до назначаването на новия генерален директор на ГД „Информационни системи“.

Списък на подбрани подходящи кандидати за длъжността председател на Надзорния съвет

На 5 юли 2023 г. Управителният съвет одобри списък на подбраните кандидати за длъжността председател на Надзорния съвет. Европейският парламент и Съветът на Европейския съюз бяха уведомени за списъка. Очаква се през септември 2023 г. Управителният съвет да представи пред Европейския парламент предложение за нов председател на Надзорния съвет.

Статистика

Меморандум за разбирателство между ЕЦБ и Единния съвет за преструктуриране относно обмена на поверителна статистическа информация

На 7 юли 2023 г. Управителният съвет одобри искания от страна на Единния съвет за преструктуриране (ЕСП) за редовен достъп до поверителна статистическа информация в редица управлявани от Евросистемата бази данни (напр. AnaCredit и базата статистически данни за държани ценни книжа). ЕСП се нуждае от такава информация, за да изпълнява законоустановените си задачи като орган за преструктуриране, който е част от единния механизъм за преструктуриране. Управителният съвет одобри също така Меморандум за разбирателство с ЕСП, с който се определя обща рамка за такъв обмен на поверителна статистическа информация.

Банков надзор в ЕЦБ

Методология за пазарния риск в процеса по надзорен преглед и оценка

На 22 юни 2023 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложение на Надзорния съвет да публикува подробно описание на методологията за пазарния риск в процеса по надзорен преглед и оценка (ПНПО). Оценката на пазарния риск се основава на i) количествена оценка, в която се взема предвид присъщият риск (т.е. равнището на риск), и ii) оценка от качествено естество, в която се взема предвид рамката за управление и контрол (т.е. контролът на риска). Документът е публикуван на уебсайта на ЕЦБ.

Резултати от стрес тестовете през 2023 г., проведени от Европейския банков орган и ЕЦБ

На 25 юли 2023 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри окончателните резултати от стрес теста за целия ЕС през 2023 г., координиран от Европейския банков орган (ЕБО), и от собствения стрес тест на ЕЦБ. В извадката на ръководения от ЕБО стрес тест бяха включени 57 банки, а в извадката на ЕЦБ – 41 банки. Всички те са под прекия надзор на ЕЦБ. Резултатите ще бъдат публикувани на уебсайта на ЕЦБ около 18:00 ч. централноевропейско време на 28 юли 2023 г.

Публична консултация по Ръководство на ЕЦБ относно ефикасно агрегиране на данните за риск и отчитане на риска

На 20 юли 2023 г. Управителният съвет не предяви възражение срещу предложението на Надзорния съвет да проведе публична консултация по Ръководство на ЕЦБ относно ефикасно агрегиране на данните за риск и отчитане на риска. Материалите, свързани с тази консултация, която ще продължи до 6 октомври 2023 г., са публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите