SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juli 2023

28. juli 2023

Ekstern kommunikation

ECB's undersøgelse om nye temaer til eurosedlerne

Den 10. juli 2023 iværksatte ECB en offentlig undersøgelse af de syv temaer til den næste serie eurosedler, som er blevet godkendt af Styrelsesrådet. Temaerne er: "Fugle: frie, robuste, inspirerende", "Den europæiske kultur", "Europæiske værdier afspejlet i naturen", "Fremtiden er din", "Hænder: Sammen bygger vi Europa", "Vores Europa, vores liv" og "Floder: Europas vandløb". Oplysninger om undersøgelsen, som løber frem til 31. august 2023, findes på ECB's websted.

Pengepolitik

Ændring af forrentning af mindstereserver

Den 27. juli 2023 besluttede Styrelsesrådet, at mindstereserverne skal forrentes med 0 pct. Med ændringen, som træder i kraft fra begyndelsen af den reservekravsperiode, der starter 20. september 2023, opretholdes og forbedres pengepolitikkens effektivitet. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Gennemgang af prisfastsættelsespolitikken for Target Instant Payment Settlement

Den 13. juli 2023 godkendte Styrelsesrådet en revideret prisfastsættelsespolitik for Target Instant Payment Settlement (TIPS) og offentliggørelsen heraf på ECB's websted. Den nye prisstruktur, der er udformet af Markedsinfrastrukturrådet, er baseret på en afbalanceret blanding af variable og faste komponenter og erstatter fra 1. januar 2024 den gebyrstruktur, der har været gældende siden udgangen af 2020. Yderligere oplysninger findes på ECB's websted.

Rapport om status for handlingsplanen til at adressere de hændelser i Target Services, der fandt sted i 2020

Den 13. juli 2023 tog Styrelsesrådet den tredje statusrapport om gennemførelsen af handlingsplanen for at imødekomme konklusionerne og anbefalingerne i den uafhængige gennemgang, der blev foretaget efter hændelserne i Target Services i 2020, til efterretning. Statusrapportens konklusioner vil snarest blive formidlet til de vigtigste markedsinteressenter.

Årsregnskab for Target2-Securities (T2S)

Den 13. juli 2023 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af årsregnskabet for Target2-Securities (T2S) for regnskabsåret 2022 og tog den eksterne revisors regnskabserklæring i forbindelse hermed til efterretning. Offentliggørelsen af dette regnskab opfylder en forpligtelse i henhold til T2S-rammeaftalen og har til formål at informere T2S-kunder og -interessenter samt den brede offentlighed om T2S' finansielle situation. Dokumenterne findes på ECB's websted.

Ansøgninger fra fem værdipapircentraler om adgang til T2S-services

Den 20. juli 2023 godkendte Styrelsesrådet fem værdipapircentralers (CSD'ers) ansøgninger om adgang til T2S-services med henblik på deres planlagte migrering 11. september 2023. Det drejer sig om i) Euroclear Finland, ii) Euroclear Bank, iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv) Central Depository AD og v) det statslige værdipapirafviklingssystem under Българска народна банка (den bulgarske nationalbank). Markedsinfrastrukturrådet gennemførte den relaterede vurdering på grundlag af kriterierne i ECB's retningslinje om Target2-Securities og ECB/2011/20. Listen over alle værdipapircentraler, der er tilsluttet T2S, findes på ECB's websted.

Overvågningsvurdering af Mastercard Europe i forhold til SIPS-forordningen

Den 20. juli 2023 godkendte Styrelsesrådet resultatet af den omfattende overvågningsvurdering af MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM i forhold til overvågningskravene i forordningen om overvågningskrav for systemisk vigtige betalingssystemer (SIPS-forordningen). I maj 2020 identificerede ECB MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM som et nyt systemisk vigtigt betalingssystem (se afgørelse ECB/2020/26).

Resultatet af PISA-identifikationsprojektet 2023

Den 20. juli 2023 tog Styrelsesrådet resultatet af arbejdet med at identificere betalingsordninger, som skal overvåges i henhold til rammerne for overvågning af elektroniske betalingsinstrumenter, ‑ordninger og -aftaler (PISA), til efterretning. Den liste over overvågede betalingsordninger, som aktuelt findes på ECB's websted, ajourføres efter behov.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om indførelse af en ed vedrørende bankvirksomhed og visse tilsyns- og afviklingsspørgsmål

Den 27. juni 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/17 på anmodning af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om at knytte minimumsbasisrenten på regulerede opsparingskonti til renten på indlånsfaciliteten og indføre en beskyttet rente på opsparingsindskud

Den 28. juni 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/18 på anmodning af den belgiske finansminister.

ECB's udtalelse om ændringer af EU's rammer for krisestyring af banker og for indskudsgaranti

Den 5. juli 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/19 efter den høring, som Kommissionen havde foreslået, og på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om et forslag til en reform af den økonomiske styring i Unionen

Den 5. juli 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/20 på anmodning af Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Parlamentet.

ECB's udtalelse om betalingstjenester og betalingssystemer

Den 14. juli 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/21 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om visse aspekter vedrørende vurdering af erhvervelser af kvalificerede andele i kreditinstitutter og vurderinger af egnethed og hæderlighed i forbindelse med udnævnelser i kreditinstitutter

Den 20. juli 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/22 på anmodning af det bulgarske ministerråd.

ECB's udtalelse om Maltas deltagelse i Den Internationale Valutafonds resiliens- og bæredygtighedstrust

Den 21. juli 2023 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2023/23 på anmodning af Maltas finansminister.

Corporate governance

ECB's henstilling om eksterne revisorer for Banco de España

Den 20. juni 2023 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2023/16 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Banco de España.

Udpegelse af midlertidig formand for IT-komitéen

Den 4. juli 2023 udpegede Styrelsesrådet Rafael Garcia Oliva, vicegeneraldirektør i ECB's Generaldirektorat for Informationssystemer, som midlertidig formand for Eurosystemets/ESCB's IT-komite (ITC) fra 1. juli 2023, indtil udnævnelsen af ECB's nye generaldirektør for informationssystemer træder i kraft.

Endelig liste over egnede kandidater til posten som formand for Tilsynsrådet

Den 5. juli 2023 godkendte Styrelsesrådet listen over udvalgte kandidater til posten som formand for Tilsynsrådet. Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union blev efterfølgende underrettet om listen. Styrelsesrådet forventes at forelægge Europa-Parlamentet et forslag til den nye formand for Tilsynsrådet i løbet af september 2023.

Statistik

Aftalememorandum mellem ECB og Den Fælles Afviklingsinstans om udveksling af fortrolig statistisk information

Den 7. juli 2023 godkendte Styrelsesrådet anmodninger fra Den Fælles Afviklingsinstans (SRB) om regelmæssig adgang til fortrolig statistisk information i en række databaser, der forvaltes af Eurosystemet (f.eks. AnaCredit og Securities Holdings Statistics Database). SRB har brug for sådanne oplysninger for at kunne udføre sine lovbestemte opgaver som en afviklingsmyndighed, der er en del af den fælles afviklingsmekanisme. Styrelsesrådet godkendte også et aftalememorandum med SRB, som fastlægger de generelle rammer for denne udveksling af fortrolig statistisk information.

ECB Banktilsyn

SREP-metode til vurdering af markedsrisiko

Den 22. juni 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at offentliggøre en detaljeret beskrivelse af metoden til vurdering af markedsrisiko i forbindelse med tilsynskontrol- og vurderingsprocessen. Vurderingen af markedsrisikoen er baseret på i) en kvantitativ vurdering, der tager hensyn til den iboende risiko (dvs. risikoniveauet), og ii) en kvalitativ vurdering, der tager højde for forvaltnings- og kontrolrammerne (dvs. risikostyring). Dokumentet findes på ECB's websted.

Resultaterne af 2023-stresstest gennemført af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed og ECB

Den 25. juli 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at godkende de endelige resultater af både den EU-dækkende 2023-stresstest, der koordineres af Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA), og ECB's egen stresstest. 57 banker indgik i den EBA-ledede stresstest, mens 41 banker indgik i ECB's stresstest. Alle de omfattede banker er under ECB's direkte tilsyn. Resultaterne offentliggøres på ECB's websted 28. juli 2023 omkring kl. 18.00 CET.

Offentlig høring om en ECB-vejledning om effektiv aggregering af risikodata og risikorapportering

Den 20. juli 2023 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at iværksætte en offentlig høring om en ECB-vejledning om effektiv aggregering af risikodata og risikorapportering. Materialet vedrørende denne høring, som løber indtil 6. oktober 2023, findes på ECB's banktilsynswebsted.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt