Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

srpanj 2023.

28. srpnja 2023.

Obavještavanje javnosti

ESB‑ova anketa o novim temama euronovčanica

ESB je 10. srpnja 2023. pokrenuo javnu anketu o sedam tema za sljedeću seriju euronovčanica koje je Upravno vijeće uvrstilo u uži izbor. Te su teme »Ptice: slobodne, izdržljive, inspirativne«, »Europska kultura«, »Europske vrijednosti u prirodi«, »Budućnost pripada vama«, »Ruke: zajedno gradimo Europu«, »Naša Europa i mi« te »Rijeke: vodotoci života u Europi«. Više informacija o anketi, koja je otvorena do 31. kolovoza 2023., može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Monetarna politika

Promjena remuneracije minimalnih pričuva

Upravno vijeće odlučilo je 27. srpnja 2023. da će se minimalne pričuve remunerirati po stopi od 0 %. Tom se promjenom, koja stupa na snagu 20. rujna 2023. s početkom razdoblja održavanja pričuva, čuva djelotvornost i poboljšava učinkovitost monetarne politike. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Preispitivanje politike određivanja cijena za namiru trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET

Upravno vijeće odobrilo je 13. srpnja 2023. revidiranu politiku određivanja cijena za usluge namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS) i njezinu objavu na mrežnim stranicama ESB‑a. Nova struktura određivanja cijena, koju je osmislio Odbor za tržišnu infrastrukturu, zasniva se na uravnoteženoj kombinaciji promjenjivih i fiksnih sastavnica. Od 1. siječnja 2024. zamijenit će strukturu naknada koja se primjenjuje od kraja 2020. Više informacija može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Izvješće o statusu plana djelovanja u vezi s incidentima u uslugama sustava TARGET koji su se dogodili 2020.

Upravno vijeće primilo je 13. srpnja 2023. na znanje treće izvješće o napretku u provedbi plana djelovanja na temelju zaključaka i preporuka koji su proizišli iz neovisne provjere provedene u vezi s incidentima u uslugama sustava TARGET u 2020. Zaključci iz izvješća o napretku uskoro će se priopćiti ključnim tržišnim dionicima.

Financijski izvještaji za platformu TARGET2‑Securities

Upravno vijeće odobrilo je 13. srpnja 2023. objavu financijskih izvještaja za platformu TARGET2‑Securities (T2S) za fiskalnu godinu 2022. i primilo na znanje popratno mišljenje vanjskog revizora. Objavom tih izvještaja ispunjena je obveza iz Okvirnog sporazuma o platformi T2S. Njome se klijenti i dionici platforme T2S te šira javnost upoznaju s financijskim stanjem platforme T2S. Dokumenti se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Primjena pet središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama platforme T2S

Upravno vijeće odobrilo je 20. srpnja 2023. primjenu pet središnjih depozitorija vrijednosnih papira za pristup uslugama platforme T2S s obzirom na njihovu planiranu migraciju 11. rujna 2023. Riječ je o sljedećim depozitorijima: (1) Euroclear Finland, (2) Euroclear Bank, (3) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), (4) Central Depository AD i (5) sustav namire državnih vrijednosnih papira središnje banke Българска народна банка (Bugarska narodna banka). Odbor za tržišnu infrastrukturu proveo je odgovarajuću procjenu na temelju kriterija utvrđenih u Smjernici o platformi T2S i Odluci ESB/2011/20. Popis svih središnjih depozitorija vrijednosnih papira povezanih s platformom T2S može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Procjena rada sustava Mastercard Europe u odnosu na uredbu o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave

Upravno vijeće odobrilo je 20. srpnja 2023. rezultate sveobuhvatne procjene rada sustava MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM u odnosu na nadzorne zahtjeve iz uredbe o nadzornim zahtjevima za sistemski važne platne sustave. ESB je u svibnju 2020. utvrdio da je MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM sistemski važan platni sustav (vidi Odluku ESB/2020/26).

Ishod postupka utvrđivanja u vezi s okvirom PISA u 2023.

Upravno vijeće primilo je 20. srpnja 2023. na znanje ishod postupka utvrđivanja platnih aranžmana i drugih platnih shema koje treba nadzirati ili pratiti u sklopu nadzornog okvira za elektroničke platne instrumente, sheme i aranžmane (okvir PISA). U skladu s tim pravodobno će se posuvremeniti popis nadziranih platnih shema koji se trenutačno nalazi na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o uvođenju bankarske prisege i o određenim nadzornim i sanacijskim pitanjima

Upravno vijeće donijelo je 27. lipnja 2023. Mišljenje CON/2023/17 na zahtjev belgijskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o vezanju najniže bazne kamatne stope na regulirane štedne račune uz kamatnu stopu na depozit položen na kraju dana i o uvođenju zaštićene kamatne stope na štedne depozite

Upravno vijeće donijelo je 28. lipnja 2023. Mišljenje CON/2023/18 na zahtjev belgijskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o izmjeni okvira Unije za upravljanje kriznim situacijama i osiguranje depozita

Upravno vijeće donijelo je 5. srpnja 2023. Mišljenje CON/2023/19 nakon savjetovanja provedenog na prijedlog Europske komisije i na zahtjev Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o prijedlogu reforme gospodarskog upravljanja u Uniji

Upravno vijeće donijelo je 5. srpnja 2023. Mišljenje CON/2023/20 na zahtjev Vijeća Europske unije i Europskog parlamenta.

Mišljenje ESB‑a o platnim uslugama i platnim sustavima

Upravno vijeće donijelo je 14. srpnja 2023. Mišljenje CON/2023/21 na zahtjev bugarskog ministra financija.

Mišljenje ESB‑a o određenim aspektima procjene stjecanja kvalificiranih udjela u kreditnim institucijama i procjene sposobnosti i primjerenosti odabranih kandidata u kreditnim institucijama

Upravno vijeće donijelo je 20. srpnja 2023. Mišljenje CON/2023/22 na zahtjev bugarskog Vijeća ministara.

Mišljenje ESB‑a o sudjelovanju Malte u Zakladi za otpornost i održivost Međunarodnog monetarnog fonda

Upravno vijeće donijelo je 21. srpnja 2023. Mišljenje CON/2023/23 na zahtjev malteškog ministra financija.

Upravljanje

Preporuka ESB‑a o vanjskom revizoru središnje banke Banco de España

Upravno vijeće donijelo je 20. lipnja 2023. Preporuku ESB/2023/16 Vijeću Europske unije o vanjskom revizoru središnje banke Banco de España.

Imenovanje privremenog predsjednika Odbora za informacijsku tehnologiju

Upravno vijeće imenovalo je 4. srpnja 2023. zamjenika direktora glavne uprave ESB‑a Informacijski sustavi Rafaela Garciju Olivu privremenim predsjednikom Odbora za informacijsku tehnologiju Eurosustava/ESSB‑a na razdoblje od 1. srpnja 2023. do stupanja na snagu imenovanja novog direktora glavne uprave ESB‑a Informacijski sustavi.

Popis prikladnih kandidata koji su ušli u uži izbor za mjesto predsjednika Nadzornog odbora

Upravno vijeće odobrilo je 5. srpnja 2023. kandidate koji su ušli u uži izbor za mjesto predsjednika Nadzornog odbora. Europski parlament i Vijeće Europske unije potom su obaviješteni o kandidatima koji su ušli u uži izbor. Očekuje se da će Upravno vijeće tijekom rujna 2023. Europskom parlamentu podnijeti prijedlog za imenovanje novog predsjednika Nadzornog odbora.

Statistika

Memorandum o razumijevanju između ESB‑a i Jedinstvenog sanacijskog odbora o razmjeni povjerljivih statističkih podataka

Upravno vijeće odobrilo je 7. srpnja 2023. zahtjeve Jedinstvenog sanacijskog odbora za redoviti pristup povjerljivim statističkim podatcima u više baza podataka kojima upravlja Eurosustav (npr. AnaCredit, statistička baza podataka o držanju vrijednosnih papira). Jedinstvenom sanacijskom odboru takvi su podatci potrebni kako bi ispunio zakonske zadaće koje su mu povjerene kao sanacijskom tijelu koje je dio jedinstvenog sanacijskog mehanizma. Upravno vijeće također je odobrilo memorandum o razumijevanju s Jedinstvenim sanacijskim odborom u kojem se utvrđuje opći okvir za takve razmjene povjerljivih statističkih podataka.

Nadzor banaka ESB‑a

Metodologija za procjenu tržišnog rizika u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene

Upravno vijeće 22. lipnja 2023. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se objavi detaljan opis metodologije za procjenu tržišnog rizika u sklopu postupka nadzorne provjere i ocjene (engl. Supervisory Review and Evaluation Process, SREP). Procjena tržišnog rizika temelji se na (1) kvantitativnoj procjeni kojom se u obzir uzima inherentni rizik (tj. razina rizika) i (2) kvalitativnoj procjeni u kojoj se razmatra okvir za upravljanje i kontrolu (tj. kontrola rizika). Dokument se može pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Rezultati testiranja otpornosti na stres koja su 2023. proveli Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo i ESB

Upravno vijeće 25. srpnja 2023. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora o odobravanju konačnih rezultata testiranja otpornosti na stres na razini EU‑a za 2023. koje je koordiniralo Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (engl. European Banking Authority, EBA) i ESB‑ova vlastitog testiranja na stres. Za potrebe testiranja EBA‑inim uzorkom obuhvaćeno je 57 banaka a ESB‑ovim uzorkom 41 banka. Svaku od tih banaka izravno nadzire ESB. Rezultati će se objaviti 28. srpnja 2023. oko 18.00 SEV na mrežnim stranicama ESB‑a.

Javno savjetovanje o Vodiču ESB‑a o učinkovitom agregiranju podataka o rizicima i izvješćivanju o rizicima

Upravno vijeće 20. srpnja 2023. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da se pokrene javno savjetovanje o Vodiču ESB‑a o učinkovitom agregiranju podataka o rizicima i izvješćivanju o rizicima. Dokumenti povezani s javnim savjetovanjem, koje će trajati do 6. listopada 2023., mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije