Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2023. gada jūlijs

2023. gada 28. jūlijā

Ārējā komunikācija

ECB aptauja par euro banknošu jaunajām tēmām

ECB 2023. gada 10. jūlijā uzsāka sabiedrības aptauju par septiņām ECB Padomes atlasītajām nākamā euro banknošu izlaiduma tēmām. Šīs tēmas ir: "Putni – brīvi, dzīvespriecīgi un iedvesmojoši", "Eiropas kultūra", "Dabā atspoguļotās Eiropas vērtības", "Jums pieder nākotne", "Rokas – kopā ceļam Eiropu", "Mūsu Eiropa, mēs paši" un "Upes – Eiropas dzīvības āderes". Informācija par aptauju, kurā iespējams piedalīties līdz 2023. gada 31. augustam, pieejama ECB interneta vietnē.

Monetārā politika

Pārmaiņas atlīdzībā par obligātajām rezervēm

Padome 2023. gada 27. jūlijā pieņēma lēmumu noteikt atlīdzību par obligātajām rezervēm, piemērojot 0 % likmi. Pārmaiņas stāsies spēkā ar rezervju prasību izpildes periodu, kas sāksies 2023. gada 20. septembrī, un ļaus saglabāt monetārās politikas efektivitāti un uzlabos tās iedarbību. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Pārskatīta TARGET ātro maksājumu norēķinu cenu noteikšanas politika

Padome 2023. gada 13. jūlijā apstiprināja pārskatīto TARGET ātro maksājumu norēķinu (TIPS) pakalpojumu cenu noteikšanas politiku un atļāva to publicēt ECB interneta vietnē. Tirgus infrastruktūras valdes izstrādātā jaunā cenu noteikšanas struktūra balstās uz sabalansētu mainīgo un fiksēto komponentu kombināciju un ar 2024. gada 1. janvāri aizstās kopš 2020. gada beigām spēkā esošo maksu struktūru. Sīkāka informācija pieejama ECB interneta vietnē.

Ziņojums par 2020. gadā notikušo TARGET pakalpojumu darbības traucējumu novēršanas rīcības plāna izpildi

Padome 2023. gada 13. jūlijā pieņēma zināšanai trešo progresa ziņojumu par to, kā tiek pildīts rīcības plāns, lai reaģētu uz konstatējumiem un ieteikumiem, kas sniegti saistībā ar 2020. gadā notikušajiem darbības traucējumiem veiktās neatkarīgās pārbaudes ietvaros. Progresa ziņojumā ietvertos secinājumus drīz paziņos svarīgākajām iesaistītajām tirgus pusēm.

TARGET2 vērtspapīriem finanšu pārskati

Padome 2023. gada 13. jūlijā apstiprināja publicēšanai TARGET2 vērtspapīriem (T2V) 2022. fiskālā gada finanšu pārskatus un pieņēma zināšanai attiecīgo ārējo revidentu atzinumu. Publicējot šos pārskatus, tiek izpildīts T2V pamatlīgumā ietvertais pienākums, un to nolūks ir informēt T2V klientus un iesaistītās puses, kā arī plašu sabiedrību par T2V finansiālo stāvokli. Dokumenti pieejami ECB interneta vietnē.

Piecu centrālo vērtspapīru depozitāriju pieteikums par piekļuvi T2V pakalpojumiem

Padome 2023. gada 20. jūlijā apstiprināja piecu centrālo vērtspapīru depozitāriju (CVD) pieteikumu par piekļuvi T2V pakalpojumiem, ņemot vērā to plānoto migrāciju 2023. gada 11. septembrī. Tie ir 1) Euroclear Finland, 2) Euroclear Bank, 3) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), 4) Central Depository AD un 5) Българска народна банка (Bulgārijas Nacionālās bankas) valdības vērtspapīru norēķinu sistēma. Tirgus infrastruktūras valde veica attiecīgo novērtējumu, pamatojoties uz T2V pamatnostādnē un ECB/2011/20 noteiktajiem kritērijiem. Visu T2V pieslēgto CVD saraksts pieejams ECB interneta vietnē.

Mastercard Europe pārraudzības novērtējums atbilstoši SNMS regulai

Padome 2023. gada 20. jūlijā apstiprināja MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM visaptverošā pārraudzības novērtējuma rezultātus. Novērtējums tika veikts atbilstoši SNMS regulā noteiktajām pārraudzības prasībām. ECB identificēja MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM kā jaunu sistēmiski nozīmīgu maksājumu sistēmu 2020. gada maijā (sk. Lēmumu ECB/2020/26).

2023. gadā veiktās MLSP identificēšanas rezultāti

Padome 2023. gada 20. jūlijā pieņēma zināšanai novērtējuma, kas tika veikts, lai identificētu maksājumu procedūras un citas maksājumu shēmas, kuras jāpārrauga vai jāmonitorē saskaņā ar elektronisko maksāšanas līdzekļu, shēmu un procedūru pārraudzības pamatprincipiem (MLSP regulējumu), rezultātus. Pašlaik ECB interneta vietnē pieejamais pārraudzīto maksājumu shēmu saraksts drīzumā tiks atbilstoši aktualizēts.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par banku zvēresta ieviešanu un dažiem uzraudzības un noregulējuma jautājumiem

Padome 2023. gada 27. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2023/17 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par regulētu krājkontu obligātās bāzes procentu likmes piesaisti noguldījumu iespējas procentu likmei un krājnoguldījumu aizsargātas procentu likmes ieviešanu

Padome 2023. gada 28. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2023/18 pēc Beļģijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par grozījumiem Savienības krīzes pārvaldības un noguldījumu apdrošināšanas regulējumā

Padome 2023. gada 5. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2023/19, atsaucoties uz Komisijas ierosināto apspriešanu un pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu ekonomikas pārvaldības reformai Savienībā

Padome 2023. gada 5. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2023/20 pēc Eiropas Savienības Padomes un Eiropas Parlamenta lūguma.

ECB atzinums par maksājumu pakalpojumiem un maksājumu sistēmām

Padome 2023. gada 14. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2023/21 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par dažiem aspektiem saistībā ar būtiskas līdzdalības iegūšanas kredītiestādēs novērtēšanu un atbilstības un piemērotības novērtējumiem attiecībā uz amatā apstiprināmajām personām kredītiestādēs

Padome 2023. gada 20. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2023/22 pēc Bulgārijas Ministru Padomes lūguma.

ECB atzinums par Maltas dalību Starptautiskā Valūtas fonda Noturības un ilgtspējības trastā

Padome 2023. gada 21. jūlijā pieņēma Atzinumu CON/2023/23 pēc Maltas finanšu ministra lūguma.

Korporatīvā vadība

ECB ieteikums par Banco de España ārējiem revidentiem

Padome 2023. gada 20. jūnijā pieņēma Ieteikumu ECB/2023/16 Eiropas Savienības Padomei par Banco de España ārējiem revidentiem.

Informācijas tehnoloģiju komitejas pagaidu priekšsēdētāja iecelšana

Padome 2023. gada 4. jūlijā iecēla ECB Informācijas sistēmu ģenerāldirektorāta ģenerāldirektora vietnieku Rafaelu Garsiju Olivu (Rafael Garcia Oliva) par Eurosistēmas/ECBS Informācijas tehnoloģiju komitejas (ITC) pagaidu priekšsēdētāju uz laiku no 2023. gada 1. jūlija līdz jaunā ECB Informācijas sistēmu ģenerāldirektora iecelšanas spēkā stāšanās brīdim.

Atlasīto Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amatam piemēroto kandidātu saraksts

Padome 2023. gada 5. jūlijā apstiprināja Uzraudzības valdes priekšsēdētāja amatam atlasīto kandidātu sarakstu. Pēc tam par atlasīto kandidātu sarakstu tika informēts Eiropas Parlaments un Eiropas Savienības Padome. Gaidāms, ka Padome 2023. gada septembrī iesniegs Eiropas Parlamentam priekšlikumu par Uzraudzības valdes jauno priekšsēdētāju.

Statistika

Saprašanās memorands starp ECB un Vienotā noregulējuma valdi par konfidenciālas statistiskās informācijas apmaiņu

Padome 2023. gada 7. jūlijā apstiprināja Vienotās noregulējuma valdes (VNV) pieprasījumus nodrošināt regulāru piekļuvi konfidenciālai statistiskajai informācijai vairākās Eurosistēmas pārvaldītajās datubāzēs (piemēram, AnaCredit, Vērtspapīru turējumu statistikas datubāzē). VNV pieprasa šādu informāciju, lai pildītu savus tiesību aktos noteiktos uzdevumus kā noregulējuma iestāde, kas ir daļa no vienotā noregulējuma mehānisma. Padome arī apstiprināja Saprašanās memorandu ar VNV, kurā izklāstīti šādas konfidenciālas statistiskās informācijas apmaiņas vispārējie pamatprincipi.

ECB banku uzraudzība

Uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa tirgus riska metodoloģija

Padome 2023. gada 22. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu publicēt detalizētu aprakstu par uzraudzības pārbaudes un novērtēšanas procesa (SREP) tirgus riska metodoloģiju. Tirgus riska novērtējums balstās uz 1) kvantitatīvu novērtējumu, kurā ņemts vērā objektīvais risks (t. i., riska līmenis), un 2) kvalitatīvu novērtējumu, kurā ņemta vērā pārvaldības un kontroles sistēma (t. i., risku kontrole). Dokuments pieejams ECB interneta vietnē.

Eiropas Banku iestādes un ECB veikto 2023. gada stresa testu rezultāti

Padome 2023. gada 25. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt Eiropas Banku iestādes (EBI) koordinētā 2023. gada ES mēroga stresa testa un ECB stresa testa gala rezultātus. EBI vadītā stresa testa izlasē bija iekļautas 57 bankas un ECB stresa testa izlasē – 41 banka, kas visas ir tiešā ECB uzraudzībā. Rezultāti tiks publicēti ECB interneta vietnē 2023. gada 28. jūlijā aptuveni plkst. 18.00 pēc Viduseiropas laika.

Sabiedriskā apspriešana saistībā ar ECB norādījumiem par efektīvu risku datu apkopošanu un ziņošanu par riskiem

Padome 2023. gada 20. jūlijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu sākt sabiedrisko apspriešanu saistībā ar ECB norādījumiem par efektīvu riska datu apkopošanu un ziņošanu par riskiem. Ar apspriešanu, kas ilgs līdz 2023. gada 6. oktobrim, saistītie materiāli pieejami ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem