Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Julij 2023

28. julij 2023

Obveščanje javnosti

Anketa ECB o novih temah za eurske bankovce

ECB je 10. julija 2023 začela izvajati javno anketo o sedmih temah za naslednjo serijo eurskih bankovcev. Teme, ki jih je Svet ECB uvrstil v ožji izbor, so naslednje: »Ptice: svobodne, vzdržljive in navdihujoče«, »Evropska kultura«, »Evropske vrednote, kot se odražajo v naravi«, »Prihodnost je tvoja«, »Roke: skupaj gradimo Evropo«, »Naša Evropa, naša identiteta« in »Reke: vodovja življenja v Evropi«. Informacije o anketi, ki se bo izvajala do 31. avgusta 2023, so na voljo na spletnem mestu ECB.

Denarna politika

Spremembe pri obrestovanju obveznih rezerv

Svet ECB je 27. julija 2023 sklenil, da obrestno mero za obvezne rezerve določi na ravni 0%. S spremembo, ki bo začela veljati z obdobjem izpolnjevanja obveznih rezerv, ki se začne 20. septembra 2023, se ohranja uspešnost in izboljšuje učinkovitost denarne politike. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Revizija cenovne politike v zvezi s poravnavo takojšnjih plačil v sistemu TARGET

Svet ECB je 13. julija 2023 odobril revidirano cenovno politiko v zvezi s storitvami poravnave takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS). Odobril je tudi njeno objavo na spletnem mestu ECB. Nova cenovna struktura, ki jo je pripravil Odbor za tržno infrastrukturo, temelji na uravnoteženi kombinaciji spremenljivih in fiksnih komponent, s 1. januarjem 2024 pa bo nadomestila strukturo nadomestil, ki velja od konca leta 2020. Več informacij je na voljo na spletnem mestu ECB.

Poročilo o izvajanju akcijskega načrta v zvezi z incidenti pri storitvah sistema TARGET leta 2020

Svet ECB se je 13. julija 2023 seznanil s tretjim poročilom o napredku pri izvajanju akcijskega načrta, s katerim se obravnavajo ugotovitve in priporočila iz neodvisne revizije po incidentih pri storitvah v sistemu TARGET, ki so se zgodili leta 2020. Z zaključki poročila o napredku bodo kmalu seznanjeni glavni tržni deležniki.

Računovodski izkazi o sistemu TARGET2-Securities

Svet ECB je 13. julija 2023 odobril objavo računovodskih izkazov o sistemu TARGET2-Securities (T2S) za proračunsko leto 2022 in se seznanil s poročilom zunanjega revizorja. Z objavo izkazov se izpolnjuje obveznost iz okvirnega sporazuma T2S, njihov namen pa je seznaniti stranke in deležnike sistema T2S ter splošno javnost s finančnim stanjem sistema. Oba dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Prijava petih centralnih depotnih družb za dostop do storitev T2S

Svet ECB je 20. julija 2023 odobril prijavo petih centralnih depotnih družb za dostop do storitev T2S zaradi njihove načrtovane migracije 11. septembra 2023. To so (i) Euroclear Finland, (ii) Euroclear Bank, (iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), (iv) Central Depository AD in (v) sistem poravnave poslov z državnimi vrednostnimi papirji centralne banke Българска народна банка (Bolgarska narodna banka). Odbor za tržno infrastrukturo je s tem povezano oceno izvedel na podlagi kriterijev, določenih v smernici o T2S in sklepu ECB/2011/20. Seznam vseh centralnih depotnih družb, ki so povezane s sistemom T2S, je na voljo na spletnem mestu ECB.

Pregled nad delovanjem sistema Mastercard Europe glede na uredbo o SPPS

Svet ECB je 20. julija 2023 odobril rezultate celovitega pregleda nad delovanjem sistema MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM glede na pregledniške zahteve iz uredbe o sistemsko pomembnih plačilnih sistemih (SPPS). ECB je maja 2020 opredelila MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM kot nov sistemsko pomemben plačilni sistem (glej Sklep ECB/2020/26).

Rezultati identificiranja ureditev in shem v okviru PISA leta 2023

Svet ECB se je 20. julija 2023 seznanil z rezultati ugotavljanja, pri katerih plačilnih ureditvah in drugih plačilnih shemah je treba izvajati pregled nad delovanjem ali jih spremljati v okviru pregleda nad elektronskimi plačilnimi instrumenti, shemami in ureditvami (okvir PISA). Seznam plačilnih shem, nad katerimi se izvaja pregled, je trenutno na voljo na spletnem mestu ECB in bo kmalu ustrezno dopolnjen.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o uvedbi bančniške prisege ter nekaterih vprašanjih v zvezi z nadzorom in reševanjem

Svet ECB je 27. junija 2023 Mnenje CON/2023/17 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o vezavi najnižje temeljne obrestne mere za regulirane varčevalne račune na obrestno mero mejnega depozita in uvedbi zaščitene obrestne mere za varčevalne vloge

Svet ECB je 28. junija 2023 Mnenje CON/2023/18 sprejel na zahtevo belgijskega ministra za finance.

Mnenje ECB o spremembah okvira Unije za krizno upravljanje in jamstvo za vloge

Svet ECB je 5. julija 2023 Mnenje CON/2023/19 sprejel po predlaganem posvetovanju s strani Komisije ter na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o predlogu reforme ekonomskega upravljanja v Uniji

Svet ECB je 5. julija 2023 Mnenje CON/2023/20 sprejel na zahtevo Sveta Evropske unije in Evropskega parlamenta.

Mnenje ECB o plačilnih storitvah in plačilnih sistemih

Svet ECB je 14. julija 2023 Mnenje CON/2023/21 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o nekaterih vidikih ocenjevanja pridobitve kvalificiranih deležev v kreditnih institucijah ter ocenjevanja sposobnosti in primernosti imenovanih oseb v kreditnih institucijah

Svet ECB je 20. julija 2023 Mnenje CON/2023/22 sprejel na zahtevo bolgarskega ministrskega sveta.

Mnenje ECB o udeležbi Malte v skladu za odpornost in vzdržnost pri Mednarodnem denarnem skladu

Svet ECB je 21. julija 2023 Mnenje CON/2023/23 sprejel na zahtevo malteškega ministra za finance.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo ECB o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España

Svet ECB je 20. junija 2023 sprejel Priporočilo ECB/2023/16 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Banco de España.

Imenovanje začasnega predsednika Odbora za informacijsko tehnologijo

Svet ECB je 4. julija 2023 imenoval Rafaela Garcio Olivo, namestnika generalnega direktorja generalnega direktorata ECB Informacijski sistemi, za začasnega predsednika Odbora Eurosistema/ESCB za informacijsko tehnologijo. Imenovanje velja od 1. julija 2023 do takrat, ko bo začelo veljati imenovanje novega generalnega direktorja Informacijskih sistemov.

Ožji seznam primernih kandidatov za predsednika Nadzornega odbora

Svet ECB je 5. julija 2023 odobril kandidate, ki so se uvrstili v ožji izbor za mesto predsednika Nadzornega odbora. O ožjem seznamu sta bila nato obveščena tudi Evropski parlament in Svet Evropske unije. Svet ECB bo predvidoma septembra 2023 Evropskemu parlamentu predložil predlog za novega predsednika Nadzornega odbora.

Statistika

Memorandum o soglasju med ECB in Enotnim odborom za reševanje o izmenjavi zaupnih statističnih informacij

Svet ECB je 7. julija 2023 odobril zahteve Enotnega odbora za reševanje, da ima redni dostop do zaupnih statističnih informacij v številnih podatkovnih zbirkah, ki jih upravlja Eurosistem (npr. AnaCredit, baza podatkov statistike imetij vrednostnih papirjev). Odbor potrebuje take informacije, da bi izpolnjeval zakonsko določene naloge, ki jih ima kot organ za reševanje v sklopu enotnega mehanizma za reševanje. Svet ECB je odobril tudi memorandum o soglasju z Enotnim odborom za reševanje, ki določa splošni okvir za izmenjavo zaupnih statističnih informacij.

Bančni nadzor

Metodologija za tržno tveganje v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja

Svet ECB 22. junija 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da objavi podroben opis metodologije za tržno tveganje v procesu nadzorniškega pregledovanja in ovrednotenja (SREP). Ocenjevanje tržnega tveganja temelji na (i) kvantitativnem ocenjevanju, ki upošteva inherentno tveganje (tj. raven tveganja) in (ii) kvalitativnem ocenjevanju, ki upošteva okvir upravljanja in obvladovanja (tj. obvladovanje tveganj). Dokument je na voljo na spletnem mestu ECB.

Rezultati stresnih testov, ki sta jih leta 2023 izvedla Evropski bančni organ in ECB

Svet ECB 25. julija 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da odobri končne rezultate stresnega testa 2023 na ravni EU, ki ga je koordiniral Evropski bančni organ (EBA), in stresnega testa ECB. V vzorec stresnega testa v koordinaciji EBA je bilo vključenih 57 bank, v vzorec stresnega testa ECB pa 41 bank, od katerih so vse pod neposrednim nadzorom ECB. Rezultati bodo 28. julija 2023 ob približno 18.00 po srednjeevropskem času objavljeni na spletnem mestu ECB.

Javno posvetovanje o vodniku ECB o učinkovitem agregiranju podatkov o tveganjih in poročanju o tveganjih

Svet ECB 20. julija 2023 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da začne javno posvetovanje o vodniku ECB o učinkovitem agregiranju podatkov o tveganjih in poročanju o tveganjih. Gradiva v zvezi s posvetovanjem, ki bo potekalo do 6. oktobra 2023, so na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije