Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Juli 2023

28 juli 2023

Externe communicatie

ECB-enquête over nieuwe thema's voor de eurobankbiljetten

Op 10 juli 2023 is de ECB gestart met een publieksenquête over de zeven thema’s voor de volgende serie eurobankbiljetten die door de Raad van Bestuur zijn geselecteerd. De thema’s zijn: vogels: vrij, veerkrachtig en inspirerend; de Europese cultuur; Europese waarden weerspiegeld in de natuur; de toekomst is aan jou; handen: samen vormen we Europa; ons Europa, onszelf; rivieren, de levensaders van Europa. Informatie over deze enquête, die loopt tot en met 31 augustus 2023, is beschikbaar de website van de ECB.

Monetair beleid

Gewijzigde vergoeding op minimumreserves

Op 27 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur besloten de vergoeding op minimumreserves op 0% vast te stellen. Door deze wijziging, die van kracht wordt aan het begin van de op 20 september 2023 beginnende reserveaanhoudingsperiode, blijft de effectiviteit van het monetair beleid behouden en de efficiëntie ervan verbeterd. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Herziening van het prijsbeleid voor TIPS

Op 13 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan een herzien prijsbeleid voor TIPS (TARGET Instant Payment Settlement) en de publicatie ervan op de website van de ECB. De nieuwe tariefstructuur, die door de Raad voor marktinfrastructuur is ontwikkeld, is gebaseerd op een evenwichtige mix van variabele en vaste componenten en vervangt vanaf 1 januari 2024 de vergoedingenstructuur die sinds eind 2020 bestaat. Nadere informatie is beschikbaar op de website van de ECB.

Voortgangsrapportage over het plan van aanpak voor de incidenten bij TARGET-diensten in 2020

Op 13 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de derde voortgangsrapportage over de uitvoering van het plan van aanpak voor de bevindingen en aanbevelingen uit een onafhankelijke evaluatie naar aanleiding van incidenten bij TARGET-diensten in 2020. De conclusies van het rapport worden binnenkort gedeeld met de relevante marktpartijen.

Jaarrekening T2S

Op 13 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur de publicatie van de jaarrekening van T2S (TARGET2-Securities) voor het boekjaar 2022 goedgekeurd en kennisgenomen van de bijbehorende verklaring van de externe accountant. Met deze publicatie wordt voldaan aan een verplichting van het T2S Framework Agreement. Doel ervan is klanten en belanghebbenden van T2S, evenals het publiek, op de hoogte te brengen van de financiële situatie van T2S. De documenten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Vijf aanvragen van centrale effectenbewaarinstellingen voor toegang tot T2S-diensten

Op 20 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de aanvragen van vijf centrale effectenbewaarinstellingen (central securities depositories – CSD’s) voor toegang tot T2S-diensten, gezien hun geplande migratie op 11 september 2023. Het betreft: (i) Euroclear Finland, (ii) Euroclear Bank, (iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), (iv) Central Depository AD, en (v) het Government Securities Settlement System van Българска народна банка (Bulgaarse Nationale Bank). De Raad voor marktinfrastructuur heeft de daarmee verband houdende beoordeling uitgevoerd op basis van de in het T2S-richtsnoer en ECB/2011/20 vastgelegde criteria. De lijst van alle op T2S aangesloten CSD’s is beschikbaar op de website van de ECB.

Oversightbeoordeling van Mastercard Europe aan de hand van de SIPS-verordening

Op 20 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan de uitkomsten van de alomvattende oversightbeoordeling van MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM aan de hand van de in de SIPS-verordening vastgelegde oversightvereisten. De ECB had MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM in mei 2020 aangemerkt als een nieuw betalingssysteem van systeemkritisch belang (zie Besluit ECB/2020/26).

Uitkomsten PISA-identificatie 2023

Op 20 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de uitkomsten van het project om betalingsregelingen en andere betalingssystemen te identificeren die oversight dan wel monitoring behoeven op grond van het toezichtskader voor elektronische betalingsinstrumenten, -systemen en ­‑regelingen (PISA-kader). De lijst met betalingssystemen waarop toezicht wordt gehouden op de website van de ECB wordt te zijner tijd bijgewerkt.

Advies betreffende wetgeving

ECB-advies inzake de invoering van een bankierseed en bepaalde toezichts- en afwikkelingsaangelegenheden

Op 27 juni 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/17 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Belgische minister van Financiën.

ECB-advies betreffende het vastmaken van de minimale basisrente op gereglementeerde spaarrekeningen aan het rentetarief voor de depositofaciliteit en het invoeren van een beschermde rente op spaardeposito’s

Op 28 juni 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/18 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Belgische minister van Financiën.

ECB-advies betreffende herzieningen van het Uniekader voor crisisbeheersing en depositoverzekering

Op 5 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/19 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

ECB-advies inzake een voorstel voor de hervorming van de economische governance van de Unie

Op 5 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/20 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Raad van de Europese Unie en het Europees Parlement.

ECB-advies inzake betalingsdiensten en betalingssystemen

Op 14 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/21 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Bulgaarse minister van Financiën.

ECB-advies inzake bepaalde aspecten van zowel de beoordeling van de verwerving van gekwalificeerde deelnemingen in kredietinstellingen als van deskundigheids- en betrouwbaarheidsbeoordelingen van in kredietinstellingen te benoemen personen

Op 20 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/22 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Bulgaarse Raad van ministers.

ECB-advies inzake de deelname van Malta aan de Resilience and Sustainability Trust van het Internationaal Monetair Fonds

Op 21 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2023/23 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Maltese minister van Financiën.

Corporate governance

Aanbeveling van de ECB betreffende de externe accountant van de Banco de España

Op 20 juni 2023 heeft de Raad van Bestuur Aanbeveling ECB/2023/16 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountant van Banco de España goedgekeurd.

Benoeming voorzitter ad interim van het Comité informatietechnologie

Op 4 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur Rafael Garcia Oliva, adjunct-directeur-generaal van het directoraat-generaal Informatiesystemen van de ECB, met ingang van 1 juli 2023 benoemd tot voorzitter ad interim van het Comité informatietechnologie (ITC) van het Eurosysteem/ESCB, tot aan de benoeming van de nieuwe directeur-generaal Informatiesystemen van de ECB.

Shortlist van geschikte kandidaten voor het voorzitterschap van de Raad van Toezicht

Op 5 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur de shortlist met kandidaten voor de functie van voorzitter van de Raad van Toezicht goedgekeurd. Het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie zijn vervolgens van de shortlist in kennis gesteld. De Raad van Bestuur zal naar verwachting in de loop van september 2023 een kandidaat voor het voorzitterschap van de Raad van Toezicht voordragen bij het Europees Parlement.

Statistieken

Memorandum van overeenstemming tussen de ECB en de GAR (SRB) inzake de uitwisseling van vertrouwelijke statistische informatie

Op 7 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan verzoeken van de SRB (Single Resolution Board – gemeenschappelijke afwikkelingsraad) tot reguliere toegang tot vertrouwelijke statistische informatie in een aantal door het Eurosysteem beheerde databanken (zoals AnaCredit, Securities Holdings Statistics Database). De SRB heeft deze informatie nodig om zijn wettelijke taken als afwikkelingsautoriteit binnen het gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme te kunnen uitvoeren. De Raad van Bestuur heeft tevens zijn goedkeuring gehecht aan een memorandum van overeenstemming met de SRB waarin het algemene kader voor deze uitwisseling van vertrouwelijke statistische informatie wordt uiteengezet.

ECB-Bankentoezicht

SREP-methodiek voor evaluatie van het marktrisico

Op 22 juni 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een gedetailleerde beschrijving te publiceren van de methodiek voor de beoordeling van het marktrisico in het kader van de SREP (Supervisory Review and Evaluation Process – procedure voor prudentiële toetsing en evaluatie). De beoordeling van het marktrisico is gebaseerd op i) een kwantitatieve beoordeling van het inherente risico (d.w.z. het risiconiveau) en ii) een kwalitatieve beoordeling van het beheersingskader (d.w.z. de risicobeheersing). Het (Engelstalige) document is beschikbaar op de website van de ECB.

Resultaten van de door de Europese Bankautoriteit en de ECB uitgevoerde stresstests van 2023

Op 25 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van de definitieve resultaten van zowel de door de Europese Bankautoriteit (EBA) gecoördineerde EU-brede stresstest voor 2023 als de eigen stresstest van de ECB. De steekproef voor de door de EBA geleide stresstest omvatte 57 banken, die voor de stresstest van de ECB 41 banken, die alle onder rechtstreeks ECB-toezicht staan. De resultaten zijn op 28 juli 2023 rond 18.00 uur Midden-Europese tijd op de website van de ECB gepubliceerd.

Openbare raadpleging over een ECB-gids inzake effectieve aggregatie van risicogegevens en risicorapportage

Op 20 juli 2023 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om een openbare raadpleging te starten over een ECB-gids inzake effectieve aggregatie van risicogegevens en risicorapportage. Het materiaal in verband met deze raadpleging, die loopt tot 6 oktober 2023, is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media