Search Options
Home Publication Explainers Statistics Payments Career Monetary Policy
Suggestions
Sort by

Cinntí arna ndéanamh ag Comhairle Rialaithe an Bhainc Ceannais Eorpaigh (sa bhreis ar chinntí maidir le socrú rátaí úis)

Iúil 2023

28 Iúil 2023

Cumarsáid sheachtrach

Suirbhé BCE maidir le téamaí nua le haghaidh nótaí bainc euro

An 10 Iúil 2023 sheol an Banc Ceannais Eorpach suirbhé poiblí ar na seacht dtéama don chéad sraith eile nótaí bainc euro a bhí curtha ar ghearrliosta ag an gComhairle Rialaithe. Is iad seo a leanas na téamaí: “Éin: saor, seasmhach, spreagúil”, “Cultúr na hEorpa”, “Luachanna Eorpacha ar aon dul leis an dúlra”, “Is leatsa an todhchaí”, “Lámha: as lámha a chéile a thógaimid an Eoraip”, “An Eoraip sin againne, sinn féin” agus “Aibhneacha: uiscí na beatha san Eoraip”. Tá Eolas maidir leis an suirbhé seo, atá oscailte go dtí an 31 Lúnasa 2023, ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Beartas airgeadaíochta

Athrú ar íocaíocht cúlchistí íosta

An 27 Iúil 2023 chinn an Chomhairle Rialaithe íocaíocht na gcúlchistí íosta a shocrú ag 0%. Caomhnaíonn agus feabhsaíonn an t-athrú seo, a thiocfaidh i bhfeidhm ag tús na tréimhse cothabhála cúlchiste a thosaíonn an 20 Meán Fómhair 2023, éifeachtacht an bheartais airgeadaíochta. Tá preasráiteas gaolmhar ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Bonneagar margaidh agus íocaíochtaí

Athbhreithniú ar bheartas praghsála do Chóras Socraithe Íocaíochtaí Meandracha TARGET

An 13 Iúil 2023, d'fhormheas an Chomhairle Rialaithe beartas praghsála athbhreithnithe do sheirbhísí an Chórais Socraithe Íocaíochtaí Meandracha TARGET (TIPS) agus a fhoilsiú ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh. Tá an struchtúr nua praghsála, arna bheartú ag an mBord um Bonneagar Margaidh, bunaithe ar mheascán tomhaiste de pháirteanna athraitheacha agus socraithe, agus ar an 1 Eanáir 2024 tiocfaidh sé in áit chóras na dtáillí atá i bhfeidhm ó dheireadh 2020 i leith. Tá tuilleadh eolais ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Tuarascáil maidir le stádas an phlean gníomhaíochta lena dtugtar aghaidh ar theagmhais sheirbhísí TARGET in 2020

An 13 Iúil 2023, thug an Chomhairle Rialaithe an chéad tuarascáil dá haire maidir le cur chun feidhme an phlean gníomhaíochta chun aghaidh a thabhairt ar thorthaí agus ar mholtaí i ngeall ar theagmhais sheirbhísí Target in 2020. Cuirfear conclúidí na tuarascala dul chun cinn in iúl do phríomh-pháirtithe leasmhara sa mhargadh go luath.

Ráitis airgeadais urrúis TARGET2

An 13 Iúil 2023, d’fhormheas an Chomhairle Rialaithe foilsiú ráitis airgeadais urrúis TARGET2 (T2S) le haghaidh bhliain airgeadais 2022 agus thug sí an tuairim iniúchóireachta seachtraí dá haire. Le foilsiú na ráiteas sin, comhlíontar oibleagáid faoi Chreat Comhaontaithe TS2 agus féachtar leis faisnéis a chur ar fáil do chustaimeirí agus do pháirtithe leasmhara TS2, agus don phobal trí chéile, faoi staid airgeadais TS2. Tá na doiciméid ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Cur i bhfeidhm na gcúig thaisclann lárnach urrús chun rochtain a fháil ar sheirbhísí T2S

An 20 Iúil 2023, d’fhormheas an Chomhairle Rialaithe an t-iarratas a rinne cúig thaisclann lárnacha urrús (CSDanna) chun rochtain a fháil ar sheirbhísí T2S mar gheall ar an aistriú atá pleanáilte acu ar an 11 Meán Fómhair 2023. Is iad seo a leanas na taisclanna lárnacha urrús atá i gceist: (i) Euroclear Finland, (ii) Euroclear Bank, (iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), (iv) Central Depository AD, agus (v) Córas Rialtais socraíochta urrús Bhainc Náisiúnta na Bulgáire (Българска народна банка). Is é an Bord um Bonneagar Margaidh a rinne an measúnú gaolmhar bunaithe ar na critéir a leagtar síos sa Treoir T2S agus in BCE/2011/20. Tá an liosta de na CSDanna ar fad a bhfuil ceangal acu le T2s le fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh.

Measúnú maoirseachta ar Mastercard Europe i gcoinne an Rialacháin maidir le ceanglais formhaoirseachta le haghaidh córais íocaíochta a bhfuil tábhacht shistéamach leo (SIPS)

An 20 Iúil 2023, d'fhormheas an Chomhairle Rialaithe toradh an mheasúnaithe chuimsithigh maoirseachta ar CHÓRAS BAINISTITHE IMRÉITIGH MASTERCARD i gcoinne na riachtanas maoirseachta a leagtar síos i Rialachán SIPS. Bhí CÓRAS BAINISTITHE IMRÉITIGH MASTERCARD aitheanta ina chóras íocaíochta a bhfuil tábhacht shistéamach leis ag an mBanc Ceannais Eorpach i mBealtaine 2020 (féach Cinneadh BCE/2020/26).

Toradh thástáil aitheantais PISA 2023

An 20 Iúil 2023 thug an Chomhairle Rialaithe dá haire toradh na tástála chun socruithe íocaíochta agus scéimeanna íocaíochta eile a bhfuil maoirseacht nó monatóireacht le déanamh orthu faoin gcreat maoirseachta d'ionstraimí, scéimeanna agus socruithe íocaíochta digití (creat PISA) a shainaithint. Déanfar uasdátú ar an liosta de na scéimeanna íocaíochta faoi mhaoirseacht atá ar fáil faoi láthair ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh dá réir sin in am trátha.

Comhairle maidir le reachtaíocht

Tuairim BCE maidir le mionn baincéireachta a thabhairt isteach agus ábhair áirithe mhaoirseachta agus réitigh

An 27 Meitheamh 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/17 ar iarratas ó Aire Airgeadais na Beilge.

Tuairim BCE maidir leis an mbunráta úis íosta ar chuntais choigiltis rialáilte a cheangal leis an ráta saoráide taisce agus ráta úis cosanta ar thaiscí coigiltis a thabhairt isteach

An 28 Meitheamh 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/18 ar iarratas ó Aire Airgeadais na Beilge.

Tuairim BCE maidir le leasuithe ar chreat bainistithe géarchéime agus árachais taiscí an Aontais

An 5 Iúil 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/19 tar éis an chomhairliúcháin a bhí molta ag an gCoimisiún agus ar iarratas ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ó Pharlaimint na hEorpa.

Tuairim BCE maidir le togra le haghaidh athchóiriú ar rialachas eacnamaíoch san Aontas

An 5 Iúil 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/20 ar iarratas ó Chomhairle an Aontais Eorpaigh agus ó Pharlaimint na hEorpa.

Tuairim BCE maidir le seirbhísí íocaíochta agus córais íocaíochta

An 14 Iúil 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/21 ar iarratas ó Aire Airgeadais na Bulgáire.

Tuairim BCE maidir le gnéithe áirithe a bhaineann le measúnuithe ar shealúchais cháilitheacha in institiúidí creidmheasa a fháil agus measúnuithe cuí oiriúnacha i ndáil le ceapaithe in institiúidí creidmheasa

An 20 Iúil 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/22 ar iarratas ó Chomhairle Airí na Bulgáire.

Tuairim BCE maidir le rannpháirtíocht Mhálta in Iontaobhas Athléimneachta agus Inbhuanaitheachta an Chiste Airgeadaíochta Idirnáisiúnta

An 21 Iúil 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Tuairim CON/2023/23 ar iarratas ó Aire Airgeadais Mhálta.

Rialachas corparáideach

Moladh ón mBanc Ceannais Eorpach maidir le hiniúchóirí seachtracha Banco de España

An 20 Meitheamh 2023, ghlac an Chomhairle Rialaithe Moladh BCE/2023/16 do Chomhairle an Aontais Eorpaigh maidir le hiniúchóirí seachtracha Banco de España.

Ceapachán Cathaoirligh eatramhaí ar an gCoiste Teicneolaíochta Faisnéise

An 4 Iúil 2023 rinne an Chomhairle Rialaithe Rafael Garcia Oliva, Leas-Ard-Stiúrthóir Ard-Stiúrthóireacht Córas Fáisnéise an Bhainc Ceannais Eorpaigh, a cheapadh ina Chathaoirleach eatramhach ar Choiste Teicneolaíochta Faisnéise an Eurochórais/an Chórais Eorpaigh Banc Ceannais, ó 1 Iúil 2023 go dtí go dtiocfaidh ceapachán an Ard-Stiúrthóra nua Córas Faisnéise i bhfeidhm.

Gearrliosta de na hiarrthóirí a bheadh oiriúnach mar Chathaoirleach an Bhoird Maoirseachta

An 5 Iúil 2023 d’fhormheas an Chomhairle Rialaithe na hiarrthóirí a gearrliostaíodh don ról ‘'Cathaoirleach an Bhoird Maoirseachta’'. Cuireadh Parlaimint na hEorpa agus Comhairle an Aontais Eorpaigh ar an eolas maidir leis an ngearrliosta ina dhiaidh sin. Meastar go gcuirfidh an Chomhairle Rialaithe moladh maidir le Cathaoirleach nua an Bhoird Maoirseachta faoi bhráid Pharlaimint na hEorpa le linn Mheán Fómhair 2023.

Staidrimh

Meabhrán Tuisceana idir BCE agus an Bord Réitigh Aonair maidir le faisnéis staidrimh rúnda a mhalartú

An 7 Iúil 2023, d'fhormheas an Chomhairle Rialaithe iarratais ón mBord Réitigh Aonair (SRB) maidir le rochtain rialta ar fhaisnéis rúnda staitistiúil i roinnt bunachar sonraí arna mbainistiú ag an Eurochóras (e.g. AnaCredit, Securities Holdings Statistics Database). Teastaíonn an cineál seo faisnéise ón mBord Réitigh Aonair chun a thascanna reachtúla a chomhlíonadh mar údarás réitigh ar cuid den Sásra réitigh aonair é. Chomh maith leis sin, d’fhormheas an Chomhairle Rialaithe Meabhrán tuisceana leis an mBord Réitigh Aonair ina leagtar amach an creat ginearálta do mhalartuithe faisnéise staitistiúla den chineál seo.

Maoirseacht Baincéireachta an Bhainc Ceannais Eorpaigh

Modheolaíocht riosca margaidh an Phróisis Athbhreithnithe Maoirseachta agus Meastóireachta

An 22 Meitheamh 2023, níor chuir an Chomhairle Rialaithe i gcoinne mholadh a rinne an Bord Maoirseachta chun cur síos mionsonraithe ar mhodheolaíocht riosca margaidh an Phróisis Athbhreithnithe Maoirseachta agus Meastóireachta (SREP) a fhoilsiú. Tá an measúnú riosca margaidh bunaithe ar (i) mheasúnú cainníochtúil ina gcuirtear an bunriosca (i.e. leibhéal an riosca) san áireamh agus ar (ii) mheasúnú cáilíochtúil ina gcuirtear an bhainistíocht agus an creat rialaithe (i.e. rialú riosca) san áireamh. Tá an doiciméad le fáil ar shuíomh gréasáin BCE.

Torthaí na dtástálacha struis a rinne an tÚdarás Baincéireachta Eorpach agus an Banc Ceannais Eorpach in 2023

An 25 Iúil 2023, níor chuir an Chomhairle Rialaithe i gcoinne mholadh ón mBord Maoirseachta chun torthaí deiridh na tástála struis a rinneadh ar fud an Aontais Eorpaigh in 2023 arna chomhordú ag an Údarás Baincéireachta Eorpach (ÚBE) agus torthaí deiridh thástáil struis an Bhainc Ceannais Eorpaigh féin. Mar chuid den bheart seo, cuireadh 57 banc san áireamh mar shampla i dtástáil struis an Údaráis Baincéireachta Eorpaigh agus 41 banc i sampla an Bhainc Ceannais Eorpaigh, agus is bainc atá faoi mhaoirseacht dhíreach an Bhainc Ceannais Eorpaigh atá sna bainc sin ar fad. Foilseofar na torthaí ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh timpeall ar 18:00 CET an 28 Iúil 2023.

Comhairliúchán poiblí maidir le Treoir BCE ar chomhiomlánú sonraí riosca agus tuairisciú riosca

An 20 Iúil 2023 níor chuir an Chomhairle Rialaithe in aghaidh moladh a rinne an Bord Maoirseachta chun comhairliúchán poiblí a chur ar bun maidir le Treoir BCE ar chomhiomlánú sonraí riosca agus tuairisciú riosca. Tá an t-ábhar a bhaineann leis an gcomhairliúchán seo, a bheidh á reáchtáil go dtí an 6 Deireadh Fómhair 2023, ar fáil ar shuíomh gréasáin an Bhainc Ceannais Eorpaigh don Mhaoirseacht ar Bhaincéireacht.

TEAGMHÁIL

Banc Ceannais Eorpach

Stiúrthóireacht Cumarsáide

Ceadaítear atáirgeadh ar choinníoll go n-admhaítear an fhoinse.

An Oifig Preasa