Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červenec 2023

28. července 2023

Externí komunikace

Průzkum ECB týkající se nových námětů pro eurobankovky

Dne 10. července 2023 zahájila ECB veřejný průzkum týkající se sedmi námětů pro příští sérii eurobankovek, které Rada guvernérů zařadila do užšího výběru. Jedná se o tyto náměty: „Ptáci: volní, odolní, inspirující“, „evropská kultura“, „evropské hodnoty zobrazené v přírodě“, „budoucnost je vaše“, „ruce: společně budujeme Evropu“, „naše Evropa, naše já“ a „řeky: životodárné vodstvo Evropy“. Informace k tomuto průzkumu, který bude probíhat do 31. srpna 2023, jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Měnová politika

Změna úročení minimálních rezerv

Dne 27. července rozhodla Rada guvernérů stanovit úročení minimálních rezerv na úroveň 0 %. Tato změna, která bude platit od začátku udržovacího období rezerv 20. září 2023, zachovává účelnost a zlepšuje efektivitu měnové politiky. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební styk

Přezkum cenové politiky vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET

Rada guvernérů schválila 13. července 2023 revidovanou cenovou politiku pro služby vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (TIPS) a její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Nová cenová struktura navržená Radou pro tržní infrastrukturu je založena na vyvážené kombinaci pohyblivých a pevných složek a od 1. ledna 2024 nahradí strukturu poplatků, která platí od konce roku 2020. Více informací je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Zpráva o stavu akčního plánu pro řešení incidentů v oblasti služeb systému TARGET v roce 2020

Rada guvernérů vzala 13. července 2023 na vědomí třetí zprávu o pokroku při provádění akčního plánu, která se zabývá zjištěními a doporučeními nezávislého přezkumu provedeného po incidentech při poskytování služeb v rámci systému TARGET v roce 2020. Závěry zprávy o pokroku budou v nejbližší době sděleny klíčovým účastníkům trhu.

Účetní výkazy TARGET2-Securities

Rada guvernérů schválila 13. července 2023 zveřejnění účetních výkazů TARGET2-Securities (T2S) za účetní rok 2022 a vzala na vědomí příslušné stanovisko externího auditora. Zveřejněním těchto výkazů plní povinnost z rámcové dohody o T2S a jeho cílem je informovat klienty T2S, zainteresované strany i širokou veřejnost o finanční situaci T2S. Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Použití pěti centrálních depozitářů cenných papírů pro přístup ke službám T2S

Rada guvernérů schválila 20. července 2023 žádost pěti centrálních depozitářů cenných papírů o přístup ke službám T2S s ohledem na jejich plánovanou migraci 11. září 2023. Jedná se o i) Euroclear Finland, ii) Euroclear Bank, iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv) Central Depository AD a v) Government Securities Settlement System of Българска народна банка (Systém vypořádání obchodů se státními cennými papíry Bulharské národní banky). Rada pro tržní infrastrukturu provedla související posouzení na základě kritérií stanovených v obecných zásadách T2SECB/2011/20. Seznam všech centrálních depozitářů cenných papírů připojených k T2S je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Posouzení dozoru nad společností Mastercard Europe v porovnání s nařízením o SIPS

Rada guvernérů schválila 20. července 2023 výsledek komplexního hodnocení dozoru nad systémem MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM oproti požadavkům v oblasti dozoru stanoveným v nařízení o SIPS. ECB určila MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM jako nový systémově významný platební systém v květnu 2020 (viz rozhodnutí ECB/2020/26).

Výsledek identifikace PISA v roce 2023

Rada guvernérů vzala 20. července 2023 na vědomí výsledek hodnocení identifikace platebních mechanismů a dalších platebních systémů, které mají být předmětem dozoru nebo monitorování podle rámce dozoru nad elektronickými platebními nástroji, systémy a uspořádáními (rámec PISA). Seznam platebních systémů podléhajících dozoru, který je v současné době k dispozici na internetových stránkách ECB, bude včas odpovídajícím způsobem aktualizován.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k zavedení bankovní přísahy a k některým záležitostem v oblasti dohledu a řešení krize

Rada guvernérů přijala 27. června 2023 stanovisko CON/2023/17 na žádost belgického ministra financí.

Stanovisko ECB k navázání minimální základní úrokové sazby na regulovaných spořicích účtech na sazbu vkladové facility a k zavedení chráněné úrokové sazby ze spořicích vkladů

Rada guvernérů přijala 28. června 2023 stanovisko CON/2023/18 na žádost belgického ministra financí.

Stanovisko ECB ke změnám rámce Unie pro krizové řízení a pojištění vkladů

Rada guvernérů přijala 5. července 2023 stanovisko CON/2023/19 v návaznosti na navrženou konzultaci Komise a na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu reformy správy ekonomických záležitostí v Unii

Rada guvernérů přijala 5. července 2023 stanovisko CON/2023/20 na žádost Rady Evropské unie a Evropského parlamentu.

Stanovisko ECB k platebním službám a platebním systémům

Rada guvernérů přijala 14. července 2023 stanovisko CON/2023/21 na žádost bulharského ministra financí.

Stanovisko ECB k některým aspektům týkajícím se hodnocení nabytí kvalifikovaných účastí v úvěrových institucích a hodnocení způsobilosti a bezúhonnosti jmenovaných osob v úvěrových institucích

Rada guvernérů přijala 20. července 2023 stanovisko CON/2023/22 na žádost bulharské Rady ministrů.

Stanovisko ECB k účasti Malty ve svěřenském fondu pro odolnost a udržitelnost zřízeného Mezinárodním měnovým fondem

Rada guvernérů přijala 21. července 2023 stanovisko CON/2023/23 na žádost maltského ministra financí.

Správa a řízení

Doporučení ECB o externím auditorovi Banco de España

Rada guvernérů přijala 20. června 2023 doporučení ECB/2023/16 Radě Evropské unie o externím auditorovi Banco de España.

Jmenování prozatímního předsedy Výboru pro informační technologie

Rada guvernérů jmenovala 4. července 2023 zástupce generálního ředitele generálního ředitelství ECB pro informační systémy Rafaela Garciu Olivu prozatímním předsedou Výboru Eurosystému/ESCB pro informační technologie (ITC) od 1. července 2023 do doby, než nabude účinnosti jmenování nového generálního ředitele ECB pro informační systémy.

Užší seznam vhodných uchazečů na funkci předsedy Rady dohledu

Rada guvernérů schválila 5. července 2023 užší seznam kandidátů na funkci předsedy Rady dohledu. O užším seznamu byly následně informovány Evropský parlament a Rada Evropské unie. Očekává se, že Rada guvernérů předloží návrh na nového předsedu Rady dohledu Evropskému parlamentu během září 2023.

Statistika

Memorandum o porozumění mezi ECB a Jednotným výborem pro řešení krizí o výměně důvěrných statistických informací

Rada guvernérů schválila 7. července 2023 žádosti Jednotného výboru pro řešení krizí o pravidelný přístup k důvěrným statistickým informacím v řadě databází spravovaných Eurosystémem (např. AnaCredit a databáze statistiky držby cenných papírů). Uvedený výbor tyto informace požaduje, aby mohl plnit své statutární úkoly jako orgán příslušný k řešení krizí, který je součástí jednotného mechanismu pro řešení krizí. Rada guvernérů rovněž schválila memorandum o porozumění s Jednotným výborem pro řešení krizí, které stanoví obecný rámec pro takovou výměnu důvěrných statistických informací.

Bankovní dohled ECB

Metodika posouzení tržních rizik v rámci procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu

Rada guvernérů nevznesla 22. června 2023 námitky k návrhu Rady dohledu zveřejnit podrobný popis metodiky posouzení tržních rizik používané v rámci procesu dohledu a hodnocení orgány dohledu (SREP). Posouzení tržních rizik vychází i) z kvantitativního posouzení, které zohledňuje inherentní riziko (tj. úroveň rizika), a ii) kvalitativního posouzení, které zohledňuje rámec řízení a kontroly (tj. kontrolu rizik). Tento dokument je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Výsledky zátěžových testů v roce 2023 provedených Evropským orgánem pro bankovnictví a ECB

Rada guvernérů nevznesla 25. července 2023 námitky k návrhu Rady dohledu schválit konečné výsledky jak zátěžového testu pro celou EU v roce 2023 koordinovaného Evropským orgánem pro bankovnictví (EBA), tak i vlastního zátěžového testu ECB. Do vzorku zátěžového testu vedeného orgánem EBA bylo zařazeno 57 bank a do vzorku ECB 41 bank, které všechny podléhají přímému dohledu ECB. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách ECB dne 28. července 2023 přibližně v 18:00 SEČ.

Veřejná konzultace o všeobecných zásadách ECB o účinném shromažďování údajů v oblasti rizik a vykazování rizik

Rada guvernérů nevznesla 20. července 2023 námitky k návrhu Rady dohledu zahájit veřejnou konzultaci o všeobecných zásadách ECB o účinném shromažďování údajů v oblasti rizik a vykazování rizik. Podklady související s touto konzultací, která potrvá do 6. října 2023, jsou k dispozici na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média