Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Júl 2023

28. júla 2023

Externá komunikácia

Prieskum ECB o nových témach eurových bankoviek

Dňa 10. júla 2023 ECB otvorila prieskum verejnej mienky o siedmich témach ďalšej série eurových bankoviek, ktoré Rada guvernérov zaradila do užšieho výberu. Ide o nasledujúce témy: „Vtáky: slobodné, odolné a inšpiratívne“, „Európska kultúra“, „Európske hodnoty odrážajúce sa v prírode“, „Budúcnosť patrí vám“, „Ruky: spoločne budujeme Európu“, „Naša Európa a my“ a „Rieky: vody života v Európe“. Informácie o prieskume verejnej mienky, ktorý bude prebiehať do 31. augusta 2023, sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Menová politika

Zmena úročenia povinných minimálnych rezerv

Dňa 27. júla 2023 Rada guvernérov rozhodla o stanovení výšky úročenia povinných minimálnych rezerv na 0 %. Zmena, platná od začiatku udržiavacieho obdobia 20. septembra 2023, zachováva účinnosť a zvyšuje efektívnosť menovej politiky. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Trhová infraštruktúra a platobný styk

Revízia cenovej politiky služieb TARGET Instant Payment Settlement

Dňa 13. júla 2023 Rada guvernérov schválila upravenú cenovú politiku služieb okamžitého vyrovnania platieb v rámci systému TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS) a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Nová cenová štruktúra, ktorú vypracovala Rada pre trhovú infraštruktúru, je založená na vyváženej kombinácii pohyblivých a pevných zložiek a od 1. januára 2024 nahradí štruktúru poplatkov platnú od konca roka 2020. Ďalšie informácie sú na internetovej stránke ECB.

Správa o stave akčného plánu na riešenie incidentov služieb TARGET zaznamenaných v roku 2020

Dňa 13. júla 2023 Rada guvernérov vzala na vedomie tretiu správu o stave implementácie akčného plánu na riešenie zistení a odporúčaní nezávislého hodnotenia uskutočneného v nadväznosti na incidenty služieb systému TARGET v roku 2020. Závery správy budú čoskoro oznámené hlavným zainteresovaným stranám na trhu.

Finančné výkazy systému TARGET2-Securities

Dňa 13. júla 2023 Rada guvernérov schválila zverejnenie finančných výkazov systému TARGET2-Securities (T2S) za účtovný rok 2022 a vzala na vedomie súvisiace stanovisko externého audítora. Zverejňovanie týchto výkazov je povinné na základe rámcovej dohody o T2S. Cieľom je informovať klientov T2S, zainteresované strany a širokú verejnosť o finančnej situácii T2S. Dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Žiadosť piatich centrálnych depozitárov cenných papierov o prístup k službám T2S

Dňa 20. júla 2023 Rada guvernérov schválila žiadosť piatich centrálnych depozitárov cenných papierov o prístup k službám T2S vzhľadom na ich plánovanú migráciu 11. septembra 2023. Ide o: i) Euroclear Finland, ii) Euroclear Bank, iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv) Central Depository AD a v) vládny systém vyrovnania obchodov s cennými papiermi Българска народна банка (Bulharskej národnej banky). Rada pre trhovú infraštruktúru uskutočnila súvisiace hodnotenie na základe kritérií stanovených v usmernení o T2S a v rozhodnutí ECB/2011/20. Zoznam všetkých centrálnych depozitárov cenných papierov s prístupom k T2S je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Dohľadové hodnotenie systému Mastercard Europe na základe nariadenia o SIPS

Dňa 20. júla 2023 Rada guvernérov schválila výsledky komplexného dohľadového hodnotenia systému MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM na základe požiadaviek dohľadu stanovených v nariadení o SIPS. ECB v máji 2020 označila systém MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM za nový systémovo dôležitý platobný systém (rozhodnutie ECB/2020/26).

Výsledok procesu identifikácie platobných mechanizmov, ktoré majú byť zahrnuté do rámca PISA

Dňa 20. júla 2023 Rada guvernérov vzala na vedomie výsledky procesu identifikácie platobných mechanizmov a iných platobných schém, ktoré majú byť predmetom dohľadu a monitorovania v rámci dohľadu nad elektronickými platobnými nástrojmi, schémami a mechanizmami (rámca PISA). Zoznam dohliadaných platobných schém, ktorý je k dispozícii na internetovej stránke ECB, bude zodpovedajúcim spôsobom aktualizovaný.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k zavedeniu bankovej prísahy a k určitým otázkam týkajúcim sa dohľadu a riešenia krízových situácií

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/17 dňa 27. júna 2023 na žiadosť belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k naviazaniu minimálnej základnej úrokovej sadzby pre regulované sporiace účty na úrokovú sadzbu pre jednodňové sterilizačné operácie a k zavedeniu chránenej úrokovej sadzby pre sporiace vklady

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/18 dňa 28. júna 2023 na žiadosť belgického ministra financií.

Stanovisko ECB k zmenám rámca Únie pre krízové riadenie a ochranu vkladov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/19 dňa 5. júla 2023 v nadväznosti na navrhovanú konzultáciu Komisie a na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k návrhu reformy správy hospodárskych záležitostí v Únii

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/20 dňa 5. júla 2023 na žiadosť Rady Európskej únie a Európskeho parlamentu.

Stanovisko ECB k platobným službám a platobným systémom

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/21 dňa 14. júla 2023 na žiadosť bulharského ministra financií.

Stanovisko ECB k určitým aspektom týkajúcim sa posúdenia nadobudnutia kvalifikovaných účastí v úverových inštitúciách a posúdenia odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti v súvislosti s menovanými osobami v úverových inštitúciách

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/22 dňa 20. júla 2023 na žiadosť bulharskej Rady ministrov.

Stanovisko ECB k účasti Malty vo fonde Medzinárodného menového fondu pre odolnosť a udržateľnosť

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2023/23 dňa 21. júla 2023 na žiadosť maltského ministra financií.

Riadenie

Odporúčanie ECB o externom audítorovi Banco de España

Dňa 20. júna 2023 Rada guvernérov prijala odporúčanie ECB/2023/16 adresované Rade Európskej únie týkajúce sa externého audítora Banco de España.

Vymenovanie dočasného predsedu Výboru pre informačné technológie

Dňa 4. júla 2023 Rada guvernérov vymenovala Rafaela Garciu Olivu, zástupcu generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva ECB pre informačné systémy, za dočasného predsedu Výboru Eurosystému/ESCB pre informačné technológie, a to od 1. júla 2023 až do nadobudnutia účinnosti vymenovania nového generálneho riaditeľa generálneho riaditeľstva ECB pre informačné systémy.

Užší zoznam vhodných kandidátov na miesto predsedu Rady pre dohľad

Dňa 5. júla 2023 Rada guvernérov schválila užší výber kandidátov na miesto predsedu Rady pre dohľad. Zoznam bol následne odoslaný Európskemu parlamentu a Rade Európskej únie. Očakáva sa, že Rada guvernérov predloží Európskemu parlamentu návrh na vymenovanie nového predsedu Rady pre dohľad v priebehu septembra 2023.

Štatistika

Memorandum o porozumení medzi ECB a Jednotnou radou pre riešenie krízových situácií o výmene dôverných štatistických informácií

Dňa 7. júla 2023 Rada guvernérov schválila žiadosti Jednotnej rady pre riešenie krízových situácií (Single Resolution Board – SRB) o pravidelný prístup k dôverným štatistickým informáciám vo viacerých databázach, ktoré spravuje Eurosystém (napr. AnaCredit, štatistika držby cenných papierov). SRB tieto informácie potrebuje na plnenie svojich štatutárnych úloh z pozície orgánu pre riešenie krízových situácií, ktorý je súčasťou jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií. Rada guvernérov zároveň schválila memorandum o porozumení s SRB, ktoré stanovuje všeobecný rámec výmeny dôverných štatistických informácií.

Bankový dohľad ECB.

Metodika hodnotenia trhového rizika v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu

Dňa 22. júna 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad zverejniť podrobný popis metodiky hodnotenia trhového rizika v rámci postupu preskúmania a hodnotenia orgánmi dohľadu (Supervisory Review and Evaluation Process – SREP). Hodnotenie trhového rizika vychádza z i) kvantitatívneho hodnotenia, v ktorom sa zohľadňuje inherentné riziko (t. j. úroveň rizika) a ii) z kvalitatívneho hodnotenia, v ktorom sa zohľadňuje rámec riadenia a kontroly (t. j. kontrola rizika). Dokument je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Výsledky záťažových testov 2023 uskutočnených Európskym orgánom pre bankovníctvo a ECB

Dňa 25. júla 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť konečné výsledky celoúnijného záťažového testu 2023 koordinovaného Európskym orgánom pre bankovníctvo (European Banking Authority – EBA) i záťažového testu, ktorý uskutočnila ECB. Do vzorky záťažového testu pod vedením EBA bolo zaradených 57 bánk; do vzorky ECB 41 bánk, pričom všetky patria pod priamy dohľad ECB. Výsledky budú zverejnené na internetovej stránke ECB 28. júla 2023 o približne 18.00 h SEČ.

Verejná konzultácia o všeobecných zásadách ECB týkajúcich sa účinnej agregácie údajov o rizikách a o vykazovaní rizík

Dňa 20. júla 2023 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad otvoriť verejnú konzultáciu o všeobecných zásadách ECB týkajúcich sa účinnej agregácie údajov o rizikách a o vykazovaní rizík. Podklady k tejto konzultácii, ktorá bude prebiehať do 6. októbra 2023, sú k dispozícii na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá