Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούλιος 2023

28 Ιουλίου 2023

Εξωτερική επικοινωνία

Έρευνα της ΕΚΤ σχετικά με νέα θέματα για τα τραπεζογραμμάτια ευρώ

Στις 10 Ιουλίου 2023 η ΕΚΤ ξεκίνησε δημόσια έρευνα σχετικά με τα επτά θέματα της επόμενης σειράς τραπεζογραμματίων ευρώ που είχαν προεπιλεγεί από το Διοικητικό Συμβούλιο. Τα θέματα είναι τα εξής: «Πτηνά: Ελεύθερα, ανθεκτικά, πηγή έμπνευσης», «Ευρωπαϊκός πολιτισμός», «Οι ευρωπαϊκές αξίες υπό το πρίσμα της φύσης», «Το μέλλον σάς ανήκει», «Χέρια: Μαζί χτίζουμε την Ευρώπη», «Η Ευρώπη μας, ο εαυτός μας» και «Ποταμοί: Τα νερά της ζωής στην Ευρώπη». Πληροφορίες σχετικά με αυτή την έρευνα, η οποία θα ολοκληρωθεί στις 31 Αυγούστου 2023, είναι διαθέσιμες στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Νομισματική πολιτική

Τροποποίηση του τοκισμού των ελάχιστων αποθεματικών

Στις 27 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι τα ελάχιστα αποθεματικά θα τοκίζονται με επιτόκιο 0%. Αυτή η τροποποίηση, η οποία θα τεθεί σε ισχύ από την έναρξη της περιόδου τήρησης ελάχιστων αποθεματικών που ξεκινά στις 20 Σεπτεμβρίου 2023, διαφυλάσσει την αποδοτικότητα και βελτιώνει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής πολιτικής. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Αναθεώρηση της τιμολογιακής πολιτικής για τον διακανονισμό άμεσων πληρωμών μέσω TARGET

Στις 13 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αναθεωρημένη τιμολογιακή πολιτική για τις υπηρεσίες διακανονισμού άμεσων πληρωμών μέσω TARGET (TARGET Instant Payment Settlement — TIPS) και τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η νέα δομή τιμολόγησης, που σχεδιάστηκε από το Συμβούλιο Υποδομών Αγοράς, βασίζεται σε ένα ισορροπημένο μείγμα μεταβλητών και σταθερών συνιστωσών, και από την 1η Ιανουαρίου 2024 θα αντικαταστήσει τη δομή των χρεώσεων που ισχύει από το τέλος του 2020. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Έκθεση σχετικά με την πορεία του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των συμβάντων που παρουσιάστηκαν στις Υπηρεσίες TARGET το 2020

Στις 13 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της τρίτης έκθεσης προόδου σχετικά με την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για την αντιμετώπιση των ευρημάτων και των συστάσεων σε συνέχεια της ανεξάρτητης αξιολόγησης που διενεργήθηκε μετά τα συμβάντα που παρουσιάστηκαν στις υπηρεσίες του συστήματος TARGET το 2020. Τα συμπεράσματα της έκθεσης προόδου θα ανακοινωθούν σε βασικούς ενδιαφερόμενους φορείς της αγοράς σύντομα.

Οικονομικές καταστάσεις του TARGET2-Securities

Στις 13 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του TARGET2-Securities (T2S) για το οικονομικό έτος 2022 και έλαβε γνώση της σχετικής γνωμοδότησης του εξωτερικού ελεγκτή. Με τη δημοσίευση αυτών των καταστάσεων εκπληρώνεται η υποχρέωση που προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο για το T2S και ενημερώνονται οι πελάτες του T2S και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και το ευρύ κοινό, για την οικονομική κατάσταση του T2S. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Εφαρμογή πέντε κεντρικών αποθετηρίων τίτλων για πρόσβαση στις υπηρεσίες του T2S

Στις 20 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την αίτηση πέντε κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (ΚΑΤ) για πρόσβαση στις υπηρεσίες του T2S εν όψει της προγραμματισμένης μετάπτωσης στις 11 Σεπτεμβρίου 2023. Πρόκειται για (i) την Euroclear Finland, (ii) την Euroclear Bank, (iii) τη Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), (iv) το Κεντρικό Αποθετήριο AD και (v) το Σύστημα Διακανονισμού Τίτλων του Δημοσίου της Българска народна банка (Εθνική Τράπεζα της Βουλγαρίας). Το Συμβούλιο Υποδομών Αγοράς διενήργησε τη σχετική αξιολόγηση με βάση τα κριτήρια της κατευθυντήριας γραμμής του T2S και την απόφαση EΚΤ/2011/20. Ο κατάλογος όλων των ΚΑΤ που είναι συνδεδεμένα με το T2S διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αξιολόγηση επίβλεψης της Mastercard Europe βάσει του κανονισμού για τα ΣΣΣΠ

Στις 20 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε το αποτέλεσμα της συνολικής αξιολόγησης επίβλεψης του MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM με βάση τις απαιτήσεις επίβλεψης που προβλέπονται στον κανονισμό για τα ΣΣΣΠ. Τον Μάιο του 2020 η ΕΚΤ είχε αναγνωρίσει το MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM ως νέο συστημικώς σημαντικό σύστημα πληρωμών (βλ. απόφαση ΕΚΤ/2020/26).

Αποτελέσματα της άσκησης του πλαισίου PISA για το 2023

Στις 20 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των αποτελεσμάτων της άσκησης σχετικά με τον προσδιορισμό ρυθμίσεων πληρωμής και άλλων σχημάτων πληρωμών που θα πρέπει να εποπτεύονται ή να παρακολουθούνται βάσει του πλαισίου επίβλεψης για τα μέσα, τα σχήματα και τους μηχανισμούς ηλεκτρονικών πληρωμών (το πλαίσιο PISA). Ο κατάλογος των υπό επίβλεψη συστημάτων πληρωμών που είναι επί του παρόντος διαθέσιμος στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ θα επικαιροποιηθεί αναλόγως εν ευθέτω χρόνω.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη θέσπιση τραπεζικού όρκου και ορισμένα ζητήματα εποπτείας και εξυγίανσης

Στις 27 Ιουνίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/17, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύνδεση του ελάχιστου βασικού επιτοκίου των λογαριασμών ρυθμιζόμενων αποταμιεύσεων με το επιτόκιο της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων και σχετικά με τη θέσπιση προστατευόμενου επιτοκίου στις καταθέσεις ταμιευτηρίου

Στις 28 Ιουνίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/18, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών του Βελγίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τροποποιήσεις του ενωσιακού πλαισίου για τη διαχείριση κρίσεων και την ασφάλιση των καταθέσεων

Στις 5 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/19, ύστερα από την προταθείσα διαβούλευση της Επιτροπής και κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση μεταρρύθμισης της οικονομικής διακυβέρνησης στην Ένωση

Στις 5 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/20, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών και τα συστήματα πληρωμών

Στις 14 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/21 κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας. ΕΚΤ σχετικά με ορισμένες πτυχές που αφορούν τις αξιολογήσεις της απόκτησης ειδικών συμμετοχών σε πιστωτικά ιδρύματα και τις αξιολογήσεις καταλληλότητας όσον αφορά τους υποψηφίους προς διορισμό σε πιστωτικά ιδρύματα

Στις 20 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/22, κατόπιν αιτήματος του Συμβουλίου Υπουργών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη συμμετοχή της Μάλτας στο ταμείο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου για την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα

Στις 21 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2023/23 κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Μάλτας.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση της ΕΚΤ σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España

Στις 20 Ιουνίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2023/16 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Banco de España.

Διορισμός προσωρινού προέδρου της Επιτροπής Πληροφορικής

Στις 4 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο διόρισε τον Rafael Garcia Oliva, Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΚΤ, προσωρινό πρόεδρο της Επιτροπής Πληροφορικής του Ευρωσυστήματος/ΕΣΚΤ, από την 1η Ιουλίου 2023 έως τον διορισμό του νέου Γενικού Διευθυντή Πληροφοριακών Συστημάτων της ΕΚΤ.

Κατάλογος των επικρατέστερων υποψηφίων για την προεδρία του Εποπτικού Συμβουλίου

Στις 5 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τους προεπιλεγέντες υποψηφίους για τη θέση του Προέδρου του Εποπτικού Συμβουλίου. Στη συνέχεια, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενημερώθηκαν για τον κατάλογο των επικρατέστερων υποψηφίων. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναμένεται να υποβάλει πρόταση για τον νέο/νέα Πρόεδρο του Εποπτικού Συμβουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο εντός του Σεπτεμβρίου 2023.

Στατιστικά στοιχεία

Μνημόνιο συνεννόησης μεταξύ της ΕΚΤ και του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για την ανταλλαγή εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών

Στις 7 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε αιτήματα του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης για τακτική πρόσβαση σε εμπιστευτικές στατιστικές πληροφορίες σε διάφορες βάσεις δεδομένων που διαχειρίζεται το Ευρωσύστημα (π.χ. AnaCredit, βάση στατιστικών δεδομένων για τα χαρτοφυλάκια τίτλων). Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης χρειάζεται αυτές τις πληροφορίες για να εκπληρώσει τα καταστατικά του καθήκοντα ως αρχή εξυγίανσης που αποτελεί μέρος του Ενιαίου Μηχανισμού Εξυγίανσης. Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης μνημόνιο συνεννόησης με το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης, το οποίο καθορίζει το γενικό πλαίσιο για αυτές τις ανταλλαγές εμπιστευτικών στατιστικών πληροφοριών.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Μεθοδολογία της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης για τον κίνδυνο αγοράς

Στις 22 Ιουνίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου όσον αφορά τη δημοσίευση αναλυτικής περιγραφής της μεθοδολογίας της Διαδικασίας Εποπτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP) για τον κίνδυνο αγοράς. Η εκτίμηση του κινδύνου αγοράς βασίζεται i) σε ποσοτική εκτίμηση που λαμβάνει υπόψη τον εγγενή κίνδυνο (επίπεδο κινδύνου) και ii) σε ποιοτική αξιολόγηση που λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο διαχείρισης και ελέγχου (έλεγχος κινδύνων). Το έγγραφο είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Αποτελέσματα της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων για το 2023 που διενέργησαν η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών και η ΕΚΤ

Στις 25 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τα τελικά αποτελέσματα τόσο της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων σε επίπεδο ΕΕ του 2023 που συντονίζει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) όσο και της άσκησης προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων της ΕΚΤ. Για την άσκηση αυτή, 57 τράπεζες συμπεριλήφθηκαν στο δείγμα της άσκησης που διενεργεί η ΕΑΤ και 41 τράπεζες στο δείγμα της ΕΚΤ. Όλες αυτές οι τράπεζες υπόκεινται στην άμεση εποπτεία της ΕΚΤ. Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ περίπου στις 18:00 (ώρα κεντρικής Ευρώπης) στις 28 Ιουλίου 2023.

Δημόσια διαβούλευση όσον αφορά οδηγό της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκεντρωτική καταγραφή και αναφορά κινδύνων

Στις 20 Ιουλίου 2023 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση όσον αφορά την πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να θέσει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο οδηγού της ΕΚΤ σχετικά με την αποτελεσματική συγκεντρωτική καταγραφή και αναφορά κινδύνων. Το υλικό που σχετίζεται με αυτή τη διαβούλευση, η οποία θα διαρκέσει έως τις 6 Οκτωβρίου 2023, είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της Τραπεζικής Εποπτείας της ΕΚΤ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου