Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2023 m. liepos mėn.

2023 m. liepos 28 d.

Išorės komunikacija

ECB apklausa apie naujas eurų banknotų dizaino temas

2023 m. liepos 10 d. ECB pradėjo viešą apklausą apie Valdančiosios tarybos atrinktas septynias kitos serijos eurų banknotų dizaino temas. Atrinktos šios temos: „Paukščiai – laisvi, atsparūs ir įkvepiantys“, „Europos kultūra“, „Europos vertybės, atspindėtos gamtoje“, „Ateitis – jūsų rankose“, „Rankos – kartu statome Europą“, „Mūsų Europa – mes patys“ ir „Upės – gyvybės vandenys Europoje“. Apklausa vyks iki 2023 m. rugpjūčio 31 d. Informacija apie ją skelbiama ECB interneto svetainėje.

Pinigų politika

Atlyginimo už privalomųjų atsargų laikymą pokytis

2023 m. liepos 27 d. Valdančioji taryba nusprendė, kad atlyginimui už privalomųjų atsargų laikymą bus taikoma 0 % palūkanų norma. Šis sprendimas bus pradėtas taikyti nuo 2023 m. rugsėjo 20 d., t. y. nuo atsargų laikymo laikotarpio pradžios. Juo išsaugomas pinigų politikos veiksmingumas ir padidinamas efektyvumas. Pranešimas spaudai šia tema paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

TARGET momentinių mokėjimų vykdymo kainodaros politikos peržiūra

2023 m. liepos 13 d. Valdančioji taryba patvirtino peržiūrėtą TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslaugų kainodaros politiką ir suteikė leidimą jos aprašą paskelbti ECB interneto svetainėje. Rinkos infrastruktūros valdybos parengtos naujos kainodaros struktūros pagrindą sudaro subalansuotas įvairių kintamųjų ir fiksuotųjų komponentų derinys. Ši struktūra nuo 2024 m. sausio 1 d. pakeis nuo 2020 m. pabaigos galiojusią mokesčių struktūrą. Daugiau informacijos paskelbta ECB interneto svetainėje.

Ataskaita dėl veiksmų plano, parengto reaguojant į 2020 m. užfiksuotus su TARGET paslaugomis susijusius incidentus, įgyvendinimo būklės

2023 m. liepos 13 d. Valdančioji taryba susipažino su trečiąja pažangos ataskaita, kurioje apžvelgiama, kaip įgyvendinamas veiksmų planas, parengtas atsižvelgiant į nepriklausomos peržiūros, atliktos po 2020 m. įvykusių su TARGET paslaugomis susijusių incidentų, išvadas ir rekomendacijas. Pažangos ataskaitos rezultatai netrukus bus paviešinti pagrindiniams suinteresuotiesiems rinkos subjektams.

TARGET2-Securities finansinės ataskaitos

2023 m. liepos 13 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti TARGET2-Securities (T2S) 2022 finansinių metų finansines ataskaitas ir susipažino su išorės auditorių išvadomis dėl tų ataskaitų. Ataskaitos skelbiamos laikantis įsipareigojimo, prisiimto pagal pamatinį susitarimą dėl T2S siekiant informuoti T2S naudotojus ir suinteresuotuosius subjektus bei plačiąją visuomenę apie T2S finansinę padėtį. Šie dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Penkių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų paraiškos prieigai prie T2S paslaugų gauti

2023 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba patvirtino penkių centrinių vertybinių popierių depozitoriumų (CVPD) paraiškas prieigai prie T2S paslaugų gauti, pateiktas rengiantis 2023 m. rugsėjo 11 d. numatomam jų prisijungimui. Šie CVPD yra: i) Euroclear Finland, ii) Euroclear Bank, iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv) Central Depository AD ir v) Българска народна банка (Bulgarijos nacionalinio banko) Vyriausybės vertybinių popierių atsiskaitymo sistema. Rinkos infrastruktūros valdyba atliko atitinkamą vertinimą pagal T2S gairėse ir Sprendime ECB/2011/20 nustatytus kriterijus. Visų prie T2S prijungtų CVPD sąrašas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Mastercard Europe priežiūrinis įvertinimas pagal SSMS reglamentą

2023 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba patvirtino išsamaus MASTERCARD TARPUSKAITOS VALDYMO SISTEMOS priežiūrinio įvertinimo pagal SSMS reglamente nustatytus priežiūros reikalavimus rezultatus. 2020 m. gegužės mėn. ECB pripažino MASTERCARD TARPUSKAITOS VALDYMO SISTEMĄ nauja sistemiškai svarbia mokėjimo sistema (žr. Sprendimą ECB/2020/26).

2023 m. vertinimo pagal PISA rezultatai

2023 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba susipažino su vertinimo, skirto nustatyti, kurie mokėjimo susitarimai ir kitos mokėjimo schemos turi būti prižiūrimi arba stebimi pagal elektroninių mokėjimo priemonių, schemų ir susitarimų priežiūros sistemą (PISA sistemą), rezultatais. Šiuo metu ECB interneto svetainėje skelbiamas prižiūrimų mokėjimo schemų sąrašas bus atitinkamai atnaujintas.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl bankinės priesaikos įvedimo ir dėl tam tikrų priežiūros ir pertvarkymo klausimų

2023 m. birželio 27 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/17 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl minimalios bazinės palūkanų normos už reguliuojamas taupymo sąskaitas susiejimo su palūkanų norma už naudojimąsi indėlių galimybe ir dėl apsaugotos palūkanų normos už taupymo indėlius įvedimo

2023 m. birželio 28 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/18 Belgijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl Sąjungos krizių valdymo ir indėlių draudimo sistemos pakeitimų

2023 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2023/19 atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą dėl konsultacijos ir Europos Sąjungos Tarybos bei Europos Parlamento prašymą.

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl ekonomikos valdymo reformos Sąjungoje

2023 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba priėmė nuomonę CON/2023/20 Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Parlamento prašymu.

ECB nuomonė dėl mokėjimo paslaugų ir mokėjimo sistemų

2023 m. liepos 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/21 Bulgarijos finansų ministro prašymu.

ECB nuomonė dėl tam tikrų aspektų, susijusių su kredito įstaigų kvalifikuotosios akcijų paketo dalies įsigijimo vertinimu ir su kredito įstaigų skiriamų asmenų kompetencijos ir tinkamumo vertinimu

2023 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/22 Bulgarijos ministro tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl Maltos dalyvavimo Tarptautinio valiutos fondo įsteigtame Atsparumo ir tvarumo fonde

2023 m. liepos 21 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2023/23 Maltos finansų ministro prašymu.

ECB valdymas

ECB rekomendacija dėl Banco de España išorės auditoriaus

2023 m. birželio 20 d. Valdančioji taryba priėmė Rekomendaciją ECB/2023/16, skirtą Europos Sąjungos Tarybai, dėl Banco de España išorės auditoriaus.

Laikinojo Informacinių technologijų komiteto pirmininko paskyrimas

2023 m. liepos 4 d. Valdančioji taryba paskyrė ECB Informacinių sistemų generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotoją Rafaelį Garcią Olivą laikinuoju Eurosistemos ir ECBS informacinių technologijų komiteto (ITC) pirmininku. Šias pareigas jis eis nuo 2023 m. liepos 1 d. iki tol, kol bus paskirtas naujas ECB Informacinių sistemų generalinis direktorius.

Atrinktų tinkamų kandidatų į Priežiūros valdybos pirmininko pareigas sąrašas

2023 m. liepos 5 d. Valdančioji taryba patvirtino atrinktų kandidatų į Priežiūros valdybos pirmininko pareigas sąrašą. Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba vėliau buvo informuoti apie šį sąrašą. Numatoma, kad pasiūlymą dėl naujo Priežiūros valdybos pirmininko Valdančioji taryba pateiks Europos Parlamentui 2023 m. rugsėjo mėn.

Statistika

ECB ir Bendros pertvarkymo valdybos susitarimo memorandumas dėl keitimosi konfidencialia statistine informacija

2023 m. liepos 7 d. Valdančioji taryba patvirtino Bendros pertvarkymo valdybos (BPV) prašymus dėl reguliarios prieigos prie konfidencialios statistinės informacijos, saugomos įvairiose Eurosistemos valdomose duomenų bazėse (pvz., AnaCredit, Turimų vertybinių popierių statistikos duomenų bazėje). BPV ši informacija reikalinga tam, kad ji galėtų vykdyti teisės aktuose jai kaip Bendrame pertvarkymo mechanizme veikiančiai pertvarkymo institucijai pavestas užduotis. Valdančioji taryba taip pat patvirtino su BPV sudarytą susitarimo memorandumą, kuriame nustatyta bendra tokio keitimosi konfidencialia statistine informacija sistema.

ECB bankų priežiūra

Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso rinkos rizikos vertinimo metodika

2023 m. birželio 22 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui paskelbti išsamų Priežiūrinio tikrinimo ir vertinimo proceso (SREP) rinkos rizikos vertinimo metodikos aprašą. Rinkos rizikos vertinimą sudaro i) kiekybinis vertinimas, per kurį vertinama būdinga rizika (t. y. rizikos lygis), ir ii) kokybinis vertinimas, per kurį vertinama valdymo ir kontrolės sistema (t. y. rizikos kontrolė). Šis dokumentas paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Europos bankininkystės institucijos ir ECB atlikto 2023 m. testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatai

2023 m. liepos 25 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui patvirtinti 2023 m. ES mastu vykdyto Europos bankininkystės institucijos (EBI) koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis ir ECB vykdyto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis rezultatus. Atliekant šį testavimą, į EBI koordinuoto testavimo nepalankiausiomis sąlygomis imtį buvo įtraukti 57 bankai, į ECB imtį – 41 bankas. Visi jie yra tiesiogiai prižiūrimi ECB. Testavimo rezultatai bus paskelbti ECB interneto svetainėje 2023 m. liepos 28 d. apie 18.00 val. Vidurio Europos laiku.

Viešos konsultacijos dėl ECB vadovo dėl efektyvaus duomenų apie riziką rinkimo ir rizikos ataskaitų teikimo

2023 m. liepos 20 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pradėti viešas konsultacijas dėl ECB vadovo dėl efektyvaus duomenų apie riziką rinkimo ir rizikos ataskaitų teikimo. Su šiomis konsultacijomis (jos vyks iki 2023 m. spalio 6 d.) susijusi medžiaga paskelbta bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai