Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuli 2023

28. juuli 2023

Avalikkuse teavitamine

EKP küsitlus europangatähtede uue temaatika kohta

10. juulil 2023 algatas EKP avaliku küsitluseeuropangatähtede järgmise seeria seitsme teema kohta, mille seast EKP nõukogu teeb lõpliku valiku. Teemad on järgmised: „Linnud: vabad, vastupidavad ja inspireerivad”, „Euroopa kultuur”, „Euroopa väärtused kajastatuna looduses”, „Tulevik on sinu kätes”, „Käed: loome üheskoos Euroopat”, „Meie Euroopa, meie ise” ning „Jõed: Euroopa eluveed”. Kuni 31. augustini 2023 avatud küsitlusega seotud teave on kättesaadav EKP veebilehel.

Rahapoliitika

Muudatus kohustuslike reservide tasustamispõhimõtetes

27. juulil 2023 tegi EKP nõukogu otsuse kehtestada kohustuslikelt reservidelt makstavaks intressimääraks 0%. Muudatus jõustub alates 20. septembril 2023 algavast hoidmisperioodist ning see aitab säilitada rahapoliitika tulemuslikkust ja edendada selle tõhusust. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

TARGETi välkmaksete arveldussüsteemi hinnapoliitika läbivaatamine

13. juulil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks TARGETi välkmaksete arveldamise teenuste muudetud hinnapoliitika ja selle teabe avaldamise EKP veebilehel. Turuinfrastruktuuri nõukogu välja töötatud uus hinnakujundusstruktuur põhineb muutuv- ja püsikomponentide tasakaalustatud kombinatsioonil ning alates 1. jaanuarist 2024 asendab see alates 2020. aasta lõpust kehtinud tasude raamistikku. Lisateave on kättesaadav EKP veebilehel.

2020. aastal TARGETi teenuseid mõjutanud intsidentide lahendamise tegevuskava: kolmas eduaruanne

13. juulil 2023 võttis EKP nõukogu teadmiseks kolmanda eduaruande tegevuskava rakendamise kohta, mis käsitleb 2020. aastal TARGETi teenuseid mõjutanud intsidentidest tulenevaid järeldusi ja soovitusi. Eduaruande kokkuvõte edastatakse peatselt olulistele turu sidusrühmadele.

T2Si (TARGET2-Securities) finantsaruanne

13. juulil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada T2Si 2022. aasta finantsaruanne ning tutvus välisaudiitori asjakohase arvamusega. Finantsaruande avaldamisega täidetakse T2Si raamkokkuleppest tulenev kohustus ning selle eesmärk on anda T2Si klientidele ja sidusrühmadele ning ka üldsusele teavet T2Si finantsolukorra kohta. Seonduvad dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Viie väärtpaberite keskdepositooriumi taotlused juurdepääsuks T2Si teenustele

20. juulil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks viie väärtpaberite keskdepositooriumi taotlused juurdepääsuks T2Si teenustele, pidades silmas nende kavandatud ühinemist T2Siga 11. septembril 2023. Need on i) Euroclear Soome, ii) Euroclear Bank, iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), iv) Central Depository AD ja v) Bulgaaria keskpanga hallatav väärtpaberite arveldussüsteem. Turuinfrastruktuuri nõukogu tegi asjakohase hindamise vastavalt T2Si suunises ja otsuses EKP/2011/20 sätestatud kriteeriumitele. T2Siga ühendatud väärtpaberite keskdepositooriumite loetelu on kättesaadav EKP veebilehel.

Mastercard Europe´i järelevaatamishindamine süsteemselt oluliste maksesüsteemide määruse alusel

20. juulil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks põhjaliku järelevaatamishindamise tulemused MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEMi kohta süsteemselt oluliste maksesüsteemide määruses sätestatud järelevaatamisnõuete alusel. EKP tunnustas MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEMi uue süsteemselt olulise maksesüsteemina 2020. aasta mais (vt otsus EKP/2020/26).

Elektroonilisi maksevahendeid, -skeeme ja -süsteeme hõlmava eurosüsteemi järelevaatamisraamistiku (PISA raamistik) 2023. aasta tuvastamismenetluse tulemused

20. juulil 2023 tutvus EKP nõukogu PISA raamistiku alusel järelevalve või jälgimise alla kuuluvate maksekokkulepete ja muude makseskeemide tuvastamise tulemustega. Järelevaatamise alla kuuluvate makseskeemide loetelu EKP veebilehel ajakohastatakse peatselt.

Õigusaktid

EKP arvamus ametivande kehtestamise ning teatavate järelevalve ja kriisilahenduse küsimuste kohta

27. juunil 2023 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2023/17.

EKP arvamus reguleeritud hoiukontode minimaalse baasintressimäära sidumise kohta hoiustamise püsivõimaluse intressimääraga ja säästuhoiuste kaitstud intressimäära kehtestamise kohta

28. juunil 2023 võttis EKP nõukogu Belgia rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2023/18.

EKP arvamus liidu kriisiohje- ja hoiusekindlustusraamistiku muudatuste kohta

5. juulil 2023 võttis EKP nõukogu komisjoni kavandatud konsultatsiooni järel ning Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/19.

EKP arvamus seoses ettepanekuga liidu majanduse juhtimise reformi kohta

5. juulil 2023 võttis EKP nõukogu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi taotlusel vastu arvamuse CON/2023/20.

EKP arvamus makseteenuste ja maksesüsteemide kohta

14. juulil 2023 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2023/21.

EKP arvamus krediidiasutustes olulise osaluse omandamise hindamise teatavate aspektide ning krediidiasutuste määratud isikute sobivuse ja nõuetekohasuse hindamise kohta

20. juulil 2023 võttis EKP nõukogu Bulgaaria ministrite nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2023/22.

EKP arvamus seoses Malta osalemisega Rahvusvahelise Valuutafondi vastupanuvõime ja kestlikkuse fondis

21. juulil 2023 võttis EKP nõukogu Malta rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2023/23.

Üldjuhtimine

EKP soovitus Banco de España välisaudiitorite kohta

20. juunil 2023 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2023/16 Euroopa Liidu Nõukogule Banco de España välisaudiitorite kohta.

Infotehnoloogia komitee esimehe kohusetäitja ametisse nimetamine

4. juulil 2023 nimetas EKP nõukogu eurosüsteemi/EKPSi infotehnoloogia komitee esimehe kohusetäitjana ametisse EKP infosüsteemide peadirektoraadi asepeadirektori Rafael Garcia Oliva. Tema ametiaeg algas 1. juulil 2023 ja kestab kuni EKP infosüsteemide peadirektoraadi uue peadirektori ametisse nimetamiseni.

Järelevalvenõukogu esimeheks sobivate kandidaatide eelvalikunimekiri

5. juulil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks järelevalvenõukogu esimehe ametikohale kandideerijate eelvalikunimekirja. Seejärel teavitati nimekirjast Euroopa Parlamenti ja Euroopa Liidu Nõukogu. EKP nõukogu esitab Euroopa Parlamendile ettepaneku järelevalvenõukogu uue esimehe ametisse nimetamise kohta 2023. aasta septembris.

Statistika

EKP ja Ühtse Kriisilahendusnõukogu vaheline vastastikuse mõistmise memorandum konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamise kohta

7. juulil 2023 kiitis EKP nõukogu heaks Ühtse Kriisilahendusnõukogu taotlused korrapäraseks juurdepääsuks konfidentsiaalsele statistilisele teabele mitmes eurosüsteemi hallatavas andmebaasis (nt AnaCredit ja väärtpaberiosaluste statistika andmebaas). Ühtne Kriisilahendusnõukogu vajab sellist teavet, et täita oma põhikirjajärgseid ülesandeid kriisilahendusasutusena, mis moodustab osa ühtsest kriisilahenduskorrast. Samuti kiitis EKP nõukogu heaks Ühtse Kriisilahendusnõukoguga sõlmitud vastastikuse mõistmise memorandumi, milles sätestatakse konfidentsiaalse statistilise teabe vahetamise üldraamistik.

EKP pangandusjärelevalve

Tururiski hindamise metoodika järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis

22. juunil 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule avaldada üksikasjalik kirjeldus tururiski hindamise metoodika kohta järelevalvealase läbivaatamise ja hindamise protsessis (SREP). Tururiski hindamine põhineb i) kvantitatiivsel hindamisel, milles võetakse arvesse olemuslikku riski (st riskitaset) ja ii) kvalitatiivsel hindamisel, milles võetakse arvesse haldus- ja kontrolliraamistikku (st riskikontrolli). Dokument on kättesaadav EKP veebilehel.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) ja EKP 2023. aasta stressitestide tulemused

25. juulil 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks nii EBA koordineeritud ELi-ülese 2023. aasta stressitesti kui ka EKP enda stressitesti lõpptulemused. EBA koordineeritud stressitesti valim hõlmas 57 panka ja EKP valim 41 panka. Kõik need pangad kuuluvad EKP otsese järelevalve alla. Tulemused avaldatakse EKP veebilehel 28. juulil 2023 ligikaudu kell 18.00 Kesk-Euroopa aja järgi.

Avalik konsultatsioon riskiandmete tõhusat koondamist ja aruandlust käsitleva EKP juhendi kohta

20. juulil 2023 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule algatada avalik konsultatsioon riskiandmete tõhusat koondamist ja aruandlust käsitleva EKP juhendi kohta. Kuni 6. oktoobrini 2023 kestva avaliku konsultatsiooniga seotud dokumendid on kättesaadavad EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid