Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Lipiec 2023

28 lipca 2023

Komunikacja zewnętrzna

Badanie ankietowe EBC dotyczące nowych tematów przewodnich banknotów euro

10 lipca 2023 EBC rozpoczął badanie opinii publicznej dotyczące siedmiu tematów przewodnich, które zostały wybrane przez Radę Prezesów na potrzeby nowej serii banknotów euro. Tematy przewodnie objęte badaniem: „Ptaki: wolność, odporność, inspiracja”, „Kultura europejska”, „Europejskie wartości odzwierciedlone w przyrodzie”, „Przyszłość należy do Was”, „Ręce: razem tworzymy Europę”, „Nasza Europa i my” oraz „Rzeki: wody życia w Europie”. W badaniu można wziąć udział do 31 sierpnia 2023. Informacje na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Polityka pieniężna

Zmiana oprocentowania rezerw obowiązkowych

27 lipca 2023 Rada Prezesów zdecydowała, że oprocentowanie rezerw obowiązkowych będzie wynosić 0%. Wprowadzona zmiana, która będzie obowiązywać od początku okresu utrzymywania rezerwy obowiązkowej rozpoczynającego się 20 września 2023, ma na celu utrzymanie skuteczności polityki pieniężnej i poprawę jej efektywności. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Przegląd zasad ustalania cen dla rozliczania płatności natychmiastowych w systemie TARGET

13 lipca 2023 Rada Prezesów zatwierdziła zmienione zasady ustalania cen dla rozliczania płatności natychmiastowych w systemie TARGET (usługa TIPS) oraz zgodziła się na publikację tych zasad na stronie internetowej EBC. Nowa struktura cen, opracowana przez Radę ds. Infrastruktury Rynku, jest oparta na zrównoważonym zestawieniu zmiennych i stałych składników. 1 stycznia 2024 zastąpi strukturę opłat obowiązującą od końca 2020 roku. Dalsze informacje na ten temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Sprawozdanie dotyczące stanu realizacji planu działania w odpowiedzi na incydenty z 2020 dotyczące usług systemu TARGET

13 lipca 2023 Rada Prezesów zapoznała się z trzecim sprawozdaniem z postępu realizacji planu działania w odpowiedzi na ustalenia i zalecenia z niezależnego przeglądu przeprowadzonego w związku z incydentami z 2020 dotyczącymi usług systemu TARGET. Wnioski z tego sprawozdania zostaną wkrótce przekazane kluczowym podmiotom rynkowym.

Sprawozdanie finansowe TARGET2‑Securities

13 lipca 2023 Rada Prezesów zgodziła się na publikację sprawozdania finansowego TARGET2‑Securities (T2S) za rok obrachunkowy 2022 oraz zapoznała się z odnośną opinią biegłego rewidenta. Publikacja sprawozdania wynika z obowiązku określonego w umowie ramowej w sprawie T2S i ma na celu poinformowanie klientów i interesariuszy tego systemu oraz opinii publicznej o jego sytuacji finansowej. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Wniosek pięciu centralnych depozytów papierów wartościowych o dostęp do usług T2S

20 lipca 2023 Rada Prezesów zatwierdziła wniosek pięciu centralnych depozytów papierów wartościowych o dostęp do usług T2S w związku z planowaną migracją tych podmiotów 11 września 2023. Wniosek złożyły: (a) Euroclear Finland, (b) Euroclear Bank, (c) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), (d) Central Depository AD oraz (e) Government Securities Settlement System prowadzony przez Narodowy Bank Bułgarii (Българска народна банка). Rada ds. Infrastruktury Rynku przeprowadziła odpowiednią ocenę pod kątem kryteriów określonych w wytycznych w sprawie T2S oraz decyzji EBC/2011/20. Wykaz wszystkich centralnych depozytów papierów wartościowych przyłączonych do T2S jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Ocena nadzorcza Mastercard Europe pod kątem zgodności z rozporządzeniem SIPS

20 lipca 2023 Rada Prezesów zatwierdziła wyniki kompleksowej oceny nadzorczej MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM pod kątem wymogów nadzorczych określonych w rozporządzeniu SIPS. W maju 2020 MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM został uznany przez EBC za nowy system płatności o znaczeniu systemowym (zob. decyzja EBC/2020/26).

Wyniki identyfikacji na potrzeby ram PISA przeprowadzonej w 2023

20 lipca 2023 Rada Prezesów zapoznała się z wynikami identyfikacji rozwiązań płatniczych i innych systemów płatności, które mają być nadzorowane lub monitorowane w ramach nadzoru nad instrumentami, systemami i rozwiązaniami w zakresie płatności elektronicznych (ramy PISA). Wykaz nadzorowanych systemów płatności jest obecnie dostępny na stronie internetowej EBC i w odpowiednim czasie będzie zaktualizowany.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wprowadzenia przysięgi bankowej oraz w sprawie niektórych zagadnień nadzorczych i dotyczących restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji

27 czerwca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/17 wydaną na wniosek ministra finansów Belgii.

Opinia EBC w sprawie powiązania minimalnej stawki oprocentowania regulowanych rachunków oszczędnościowych ze stopą depozytu w banku centralnym oraz wprowadzenia chronionej stawki oprocentowania depozytów oszczędnościowych

28 czerwca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/18 wydaną na wniosek ministra finansów Belgii.

Opinia EBC w sprawie zmiany ram zarządzania kryzysowego i gwarantowania depozytów w Unii

5 lipca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/19 wydaną w następstwie propozycji Komisji dotyczącej konsultacji oraz na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie projektu reform zarządzania gospodarczego w Unii

5 lipca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/20 wydaną na wniosek Rady Unii Europejskiej i Parlamentu Europejskiego.

Opinia EBC w sprawie usług płatniczych i systemów płatności

14 lipca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/21 wydaną na wniosek ministra finansów Bułgarii.

Opinia EBC w sprawie określonych aspektów oceny nabywania znacznych pakietów akcji instytucji kredytowych oraz oceny kompetencji i reputacji osób powoływanych na stanowiska w instytucjach kredytowych

20 lipca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/22 wydaną na wniosek bułgarskiej rady ministrów.

Opinia EBC w sprawie uczestnictwa Malty w funduszu powierniczym na rzecz odporności i zrównoważonego rozwoju Międzynarodowego Funduszu Walutowego

21 lipca 2023 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2023/23 wydaną na wniosek ministra finansów Malty.

Zarządzanie wewnętrzne

Zalecenie EBC w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

20 czerwca 2023 Rada Prezesów przyjęła zalecenie EBC/2023/16 udzielane Radzie Unii Europejskiej w sprawie zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España.

Mianowanie tymczasowego przewodniczącego Komitetu ds. Informatyki

4 lipca 2023 decyzją Rady Prezesów Rafael Garcia Oliva, zastępca dyrektora generalnego w Dyrekcji Generalnej EBC ds. Systemów Informatycznych, został mianowany tymczasowym przewodniczącym Komitetu Eurosystemu i ESBC ds. Informatyki (ITC) na okres od 1 lipca 2023 do czasu mianowania nowego dyrektora generalnego ds. systemów informatycznych w EBC.

Lista proponowanych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru

5 lipca 2023 Rada Prezesów zatwierdziła proponowanych kandydatów na stanowisko przewodniczącego Rady ds. Nadzoru. Następnie o liście proponowanych kandydatów poinformowano Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej. Oczekuje się, że Rada Prezesów przedstawi Parlamentowi Europejskiemu kandydaturę na nowego przewodniczącego Rady ds. Nadzoru we wrześniu 2023.

Statystyka

Protokół ustaleń pomiędzy EBC a Jednolitą Radą ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji w sprawie wymiany poufnych informacji statystycznych

7 lipca 2023 Rada Prezesów zatwierdziła wnioski Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji (SRB) o regularny dostęp do poufnych informacji statystycznych znajdujących się w kilku bazach danych prowadzonych przez Eurosystem (np. AnaCredit, Securities Holdings Statistics Database). Takie informacje są dla SRB niezbędne do wypełniania jej statutowych zadań jako organu restrukturyzacyjno‑likwidacyjnego w ramach jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji. Rada Prezesów zatwierdziła także zawarty z SRB protokół ustaleń w sprawie ogólnych zasad wymiany poufnych informacji statystycznych.

Nadzór Bankowy EBC

Metodyka procesu przeglądu i oceny nadzorczej w zakresie ryzyka rynkowego

22 czerwca 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o opublikowanie szczegółowego opisu metodyki procesu przeglądu i oceny nadzorczej (SREP) w zakresie ryzyka rynkowego. Podstawą oceny ryzyka rynkowego są: (a) ocena ilościowa obejmująca ryzyko nieodłączne (czyli poziom ryzyka) oraz (b) ocena jakościowa obejmująca zasady zarządzania i kontroli (czyli kontrolę ryzyka). Ten dokument jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Wyniki testów warunków skrajnych przeprowadzonych przez EUNB i EBC w 2023

25 lipca 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie ostatecznych wyników ogólnounijnego testu warunków skrajnych przeprowadzonego pod kierownictwem Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB) w 2023 oraz testu warunków skrajnych przeprowadzonego samodzielnie przez EBC. Stress test EUNB objął 57 banków, a stress test EBC – 41 banków. Wszystkie te banki znajdują się pod bezpośrednim nadzorem EBC. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej EBC 28 lipca 2023 około godz. 18.00 CET.

Konsultacje publiczne w sprawie przewodnika EBC dotyczącego efektywnej agregacji danych o ryzyku i sprawozdawczości na temat ryzyka

20 lipca 2023 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o rozpoczęcie konsultacji publicznych dotyczących przewodnika EBC dotyczącego efektywnej agregacji danych o ryzyku i sprawozdawczości na temat ryzyka. Konsultacje potrwają do 6 października 2023. Dotyczące ich materiały są dostępne na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami