Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

iulie 2023

28 iulie 2023

Comunicare externă

Sondajul BCE privind teme noi pentru bancnotele euro

La data de 10 iulie 2023, BCE a lansat un sondaj public privind cele șapte teme pentru următoarea serie de bancnote euro selectate de Consiliul guvernatorilor. Temele sunt următoarele: „Păsări: libertate, reziliență, izvor de inspirație”, „Cultura europeană”, „Valorile europene reflectate în natură”, „Viitorul vă aparține”, „Mâini: construim Europa împreună”, „Europa noastră, noi înșine” și „Râuri: ape ale vieții în Europa”. Pe website-ul BCE sunt disponibile Informații privind acest sondaj, care rămâne deschis până la 31 august 2023.

Politică monetară

Modificarea remunerării rezervelor minime obligatorii

La data de 27 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a decis să stabilească remunerarea rezervelor minime obligatorii la nivelul de 0%. Această modificare va intra în vigoare la începutul perioadei de constituire a rezervelor minime obligatorii, de la data de 20 septembrie 2023, și menține eficiența și îmbunătățește eficacitatea politicii monetare. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Revizuirea politicii de stabilire a prețurilor pentru decontarea plăților instant prin intermediul TARGET

La data de 13 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat revizuirea politicii de stabilire a prețurilor pentru serviciile de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (TARGET Instant Payment Settlement – TIPS), precum și publicarea acesteia pe website-ul BCE. Noua structură de stabilire a prețurilor, concepută de Comitetul pentru infrastructura pieței, se bazează pe o combinație echilibrată de componente variabile și fixe, urmând ca, începând de la 1 ianuarie 2024, să înlocuiască structura taxelor existentă de la sfârșitul anului 2020. Informații suplimentare sunt disponibile pe website-ul BCE.

Raport privind stadiul planului de acțiune destinat soluționării incidentelor legate de serviciile TARGET din anul 2020

La data de 13 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a luat notă de cel de-al treilea raport privind progresele înregistrate în implementarea planului de acțiune destinat soluționării constatărilor și a recomandărilor formulate în urma evaluării independente desfășurate ulterior incidentelor legate de serviciile TARGET din anul 2020. Concluziile raportului vor fi comunicate în curând principalilor factori interesați de pe piață.

Situațiile financiare aferente TARGET2-Securities

La data de 13 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea situațiilor financiare aferente TARGET2-Securities (T2S) pentru exercițiul financiar 2022 și a luat notă de opinia conexă a auditorului extern. Publicarea acestor situații îndeplinește o obligație prevăzută în Acordul-cadru privind T2S și este destinată informării clienților și a factorilor interesați ai T2S, precum și a publicului larg cu privire la situația financiară a T2S. Documentele sunt disponibile pe website-ul BCE.

Solicitarea transmisă de cinci depozitari centrali de instrumente financiare de a accesa serviciile T2S

La data de 20 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat solicitarea transmisă de cinci depozitari centrali de instrumente financiare de a accesa serviciile T2S, având în vedere migrarea planificată a acestora la 11 septembrie 2023. Aceștia sunt (i) Euroclear Finland, (ii) Euroclear Bank, (iii) Središnje klirinško depozitarno društvo (SKDD), (iv) Central Depository AD și (v) Sistemul de decontare a instrumentelor financiare al Българска народна банка (Banca Națională a Bulgariei). Comitetul pentru infrastructura pieței a efectuat evaluarea aferentă pe baza criteriilor prevăzute în Orientarea privind T2S și în Decizia BCE/2011/20. Lista tuturor depozitarilor centrali de titluri de instrumente financiare conectați la T2S este disponibilă pe website-ul BCE.

Evaluarea din perspectiva monitorizării a Mastercard Europe în raport cu Regulamentul SIPS

La data de 20 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat rezultatele evaluării cuprinzătoare din perspectiva monitorizării a MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM în raport cu cerințele de monitorizare prevăzute în Regulamentul SIPS. BCE a identificat MASTERCARD CLEARING MANAGEMENT SYSTEM drept un nou sistem de plăți de importanță sistemică în luna mai 2020 (a se vedea Decizia BCE/2020/26).

Rezultatul exercițiului de identificare PISA din 2023

La data de 20 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a luat notă de rezultatele exercițiului de identificare a aranjamentelor privind plățile și a altor scheme de plăți care urmează să fie supravegheate sau monitorizate în conformitate cu cadrul de monitorizare pentru instrumentele, schemele și aranjamentele aplicabile plăților electronice (cadrul PISA). Lista schemelor de plăți supravegheate, disponibilă în prezent pe website-ul BCE, va fi actualizată în consecință în timp util.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la introducerea unui jurământ bancar și anumite aspecte în materie de supraveghere și rezoluție

La data de 27 iunie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/17, la solicitarea ministrului finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la legarea ratei dobânzii de bază minime la conturile de economii reglementate de rata dobânzii pentru facilitatea de depozit și introducerea unei rate protejate a dobânzii la depozitele de economii

La data de 28 iunie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/18, la solicitarea ministrului finanțelor din Belgia.

Avizul BCE cu privire la modificări ale cadrului Uniunii de gestionare a crizelor și de asigurare a depozitelor

La data de 5 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/19, în urma propunerii de consultare a Comisiei și la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la o propunere de reformă a guvernanței economice în Uniune

La data de 5 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/20, la solicitarea Consiliului Uniunii Europene și a Parlamentului European.

Avizul BCE cu privire la serviciile de plată și sistemele de plăți

La data de 14 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/21, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la anumite aspecte referitoare la evaluarea achizițiilor de participații calificate la instituții de credit și evaluările competenței și onorabilității în legătură cu persoanele desemnate în instituții de credit

La data de 20 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/22, la solicitarea Consiliului de Miniștri din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la participarea Maltei la Fondul pentru reziliență și sustenabilitate al Fondului Monetar Internațional

La data de 21 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2023/23, la solicitarea ministrului finanțelor din Malta.

Guvernanță corporativă

Recomandarea BCE cu privire la auditorii externi ai Banco de España

La data de 20 iunie 2023, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2023/16 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Banco de España.

Numirea unui președinte interimar al Comitetului pentru tehnologia informației

La data de 4 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor l-a numit pe Rafael Garcia Oliva, director general adjunct al Direcției generale sisteme informatice a BCE, în funcția de președinte interimar al Comitetului pentru tehnologia informației (ITC) al Eurosistemului/SEBC, cu începere de la 1 iulie 2023 până la intrarea în vigoare a numirii noului director general al Direcției generale sisteme informatice a BCE.

Lista restrânsă a candidaților care întrunesc condițiile pentru a ocupa funcția de președinte al Consiliului de supraveghere

La data de 5 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat candidații preselectați pentru a ocupa funcția de președinte al Consiliului de supraveghere. Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene au fost informate ulterior cu privire la lista restrânsă. Se anticipează că, pe parcursul lunii septembrie 2023, Consiliul guvernatorilor va transmite Parlamentului European o propunere privind noul președinte al Consiliului de supraveghere.

Statistică

Memorandum de înțelegere între BCE și Comitetul unic de rezoluție privind schimbul de informații statistice confidențiale

La data de 7 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor a aprobat solicitările Comitetului unic de rezoluție privind accesul periodic la informații statistice confidențiale într-o serie de baze de date administrate de Eurosistem (de exemplu, AnaCredit sau baza de date a statisticilor referitoare la deținerile de titluri de valoare). Comitetul unic de rezoluție solicită astfel de informații pentru a-și îndeplini sarcinile statutare, în calitate de autoritate de rezoluție care face parte din Mecanismul unic de rezoluție. De asemenea, Consiliul guvernatorilor a aprobat un memorandum de înțelegere cu Comitetul unic de rezoluție care stabilește cadrul general pentru astfel de schimburi de informații statistice confidențiale.

Supravegherea bancară a BCE

Metodologia procesului de supraveghere și evaluare privind riscul de piață

La data de 22 iunie 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a publica o descriere detaliată a metodologiei procesului de supraveghere și evaluare privind riscul de piață. Evaluarea riscului de piață se bazează pe (i) o evaluare cantitativă care ia în considerare riscul inerent (și anume, nivelul de risc) și (ii) o evaluare calitativă care ia în considerare cadrul de gestionare și control (și anume, controlul riscurilor). Documentul este disponibil pe website-ul BCE.

Rezultatele testărilor la stres din 2023 efectuate de Autoritatea bancară europeană și BCE

La data de 25 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba rezultatele finale atât ale testării la stres la nivelul UE desfășurată în 2023 și coordonată de Autoritatea bancară europeană (ABE), cât și ale propriei testări la stres a BCE. Pentru acest exercițiu, 57 de bănci au fost incluse în eșantionul utilizat de ABE pentru testarea la stres și 41 de bănci în eșantionul BCE, toate aflându-se sub supravegherea directă a BCE. Rezultatele vor fi publicate pe website-ul BCE la data de 28 iulie 2023, în jurul orei 18.00 (ora Europei Centrale).

Consultarea publică referitoare la Ghidul BCE privind agregarea eficace a datelor referitoare la riscuri și raportarea riscurilor

La data de 20 iulie 2023, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la propunerea Consiliului de supraveghere de a lansa o consultare publică referitoare la un proiect de Ghid al BCE privind agregarea eficace a datelor referitoare la riscuri și raportarea riscurilor. Materialele aferente acestei consultări, care se va desfășura până la data de 6 octombrie 2023, sunt disponibile pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media