Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter
  • PRESSMEDDELANDE

Européer får tycka till om eurosedlars nya teman i ECB-enkät

10 juli 2023

  • Européer bjuds in att välja ut sina favoriter från en slutlista med olika teman i en öppen enkät fram till den 31 augusti 2023.
  • ECB-rådet väntas välja framtida tema senast 2024 och slutlig utformning under 2026.

Europeiska centralbanken (ECB) vill få in synpunkter från Europas invånare om föreslagna teman för nästa serie eurosedlar. Från den 10 juli och fram till den 31 augusti 2023 kan alla i euroområdet svara på en enkät som finns på ECB:s webbplats. För att säkerställa att de synpunkter som kommer in från euroområdet är jämnt representerade har ECB dessutom gett ett oberoende undersökningsföretag i uppdrag att ställa samma enkätfrågor till ett representativt urval av personer i euroområdet.

ECB:s ordförande Christine Lagarde bjuder in alla att delta i enkäten. ”Det finns en stark koppling mellan vår gemensamma valuta och vår gemensamma europeiska identitet och det bör också framgå av vår nya sedelserie”, säger hon. ”Vi vill att européer ska känna igen sig i eurosedlarnas utformning och därför kommer de att spela en aktiv roll i valet av det nya temat.”

Utvecklar framtidens eurosedlar

”Vi arbetar med en ny serie högteknologiska sedlar för att förhindra förfalskningar och minska miljöpåverkan”, säger direktionsledamot Fabio Panetta. ”Vi står fast vid vårt åtagande om kontanter och om att det alltid ska vara möjligt att betala med centralbankspengar.”

ECB och euroområdets nationella centralbanker har i uppdrag att se till att eurosedlarna förblir ett innovativt, säkert och effektivt betalningsmedel. Att utveckla nya sedelserier är något alla centralbanker gör. I en värld där reproduktionsteknik snabbt utvecklas och förfalskare lätt kan få tillgång till information och material är det nödvändigt att regelbundet ge ut nya sedlar. Utöver säkerhetsaspekterna har ECB åtagit sig att minska eurosedlarnas miljöpåverkan under hela deras livscykel och samtidigt göra dem lättare att relatera till och mer inkluderande för européer oavsett ålder och bakgrund, inbegripet utsatta grupper som personer med synnedsättning.

Slutlistans teman för framtida sedlar

Nedan följer en slutlista med de sju teman som ECB-rådet valt ut.[1]

Europeisk kultur

Europas rika kulturarv och dynamiska kulturella och kreativa sektorer stärker den europeiska identiteten och skapar en gemensam känsla av tillhörighet. Kulturen främjar gemensamma värderingar, inkludering och dialog i Europa och runtom i världen. Den för människor närmare varandra.

Europeiska värderingar som avspeglas i naturen

Europa är platsen där vi bor, men också en idé. Europeiska unionen är en organisation, men bygger även på ett antal värderingar. Temat understryker den betydelse som de europeiska värderingarna (människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och mänskliga rättigheter) har som grundvalar för Europa och kopplar dessa värderingar till vår respekt för miljön och naturen.

Floder: livets vatten i Europa

Europas floder sträcker sig över nationsgränserna. De förbinder oss med varandra och med naturen. De fritt strömmande floderna speglar vår dynamiska kontinent som är i ständig förändring. Floderna upprätthåller livet och vi måste värna om dem. Vatten är livets källa.

Framtiden är din

Varje europé kan med egna idéer och innovationer bidra till Europas framtid. De bilder som har tagits fram för detta tema står för den kollektiva fantasi som används för att skapa allas vår gemensamma framtid. Detta tema visar på européernas gränslösa potential.

Fåglar: fria, anpassningsbara, inspirerande

Fåglar bryr sig inte om några landsgränser och symboliserar rörelsefrihet. Deras bon påminner oss om vår egen önskan att bygga boplatser och samhällen där vi kan skapa oss en framtid. De påminner oss också om att människan måste samsas med alla livsformer som upprätthåller livet på jorden.

Händer: Tillsammans bygger vi Europa

Händer är något vi alla har, men inga två par händer är identiska. Händer har byggt Europa – den fysiska infrastrukturen och det konstnärliga arvet och genomfört reformer. Händer bygger, väver, helar, undervisar, sammanför och vägleder. Händer berättar om arbete, ålder och relationer, om arv, historia och kultur. Detta tema hyllar de händer som har byggt Europa och fortsätter att göra det varje dag. 

Vårt Europa, vi européer

Genom våra relationer till varandra växer vi som individer, men även som del av samhället. Vi har alla vår egen historia och identitet, men vi har även en gemensam europeisk identitet. Detta tema påminner oss om friheten, värderingarna och öppenheten hos människorna i Europa.

Slutlistan med olika teman bygger på förslag från en tvärvetenskaplig rådgivande grupp med medlemmar från samtliga euroländer.

Tidsplan för den nya utformningen

Enkätresultaten kommer att användas som underlag när ECB senast 2024 väljer temat för nästa generation sedlar. Därefter genomförs en tävling om utformningen. EU-medborgarna får återigen möjlighet att tycka till om de utformningsalternativ som tävlingen leder fram till. Under 2026 väntas ECB fatta beslut om framtida utformning samt om tidpunkt för tillverkning och utgivning av de nya sedlarna.

Frågor från media kan riktas till Belén Pérez Esteve, tfn: +49 173 533 4269.

  1. Temana återges i alfabetisk ordning, utan inbördes rangordning.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media