European Central Bank - eurosystem
Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

Juni 2022

24 juni 2022

Extern kommunikation

Uttalande efter ECB-rådets ad hoc-möte

Den 15 juni 2022 höll ECB-rådet ett ad hoc-möte för att diskutera det aktuella marknadsläget. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats.

Marknadsinfrastruktur och betalningar

Senareläggning av den kroatiska marknadens anslutning till TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Den 27 maj 2022 tog ECB-rådet del av de bakomliggande skälen och godkände att den kroatiska marknadens anslutning till TIPS skulle senareläggas med sex månader. Det innebär alltså att anslutningen ska vara slutförd senast den 30 juni 2023. Kroatien ska enligt plan ansluta sig till euroområdet den 1 januari 2023, förutsatt att Europeiska unionens råd beslutar att landet uppfyller de nödvändiga förutsättningarna. I så fall skulle den kroatiska marknaden behöva anslutas till TIPS direkt vid euroanslutningen, parallellt med att Hrvatska narodna banka deltar i TARGET2 som centralbank i euroområdet. Det främsta skälet till senareläggningen är att detta sammanfaller med ett stort projekt inom Eurosystemet, konsolideringen av Target2/Target2-Securities (T2-T2S), som kommer att tas i drift i november 2022. Detta skulle göra det svårt att testa och migrera den kroatiska marknaden för TIPS på lämpligt vis. Det kroatiska bankväsendet behöver också vidta flera åtgärder för att ändra valuta till euro. Dessa åtgärder kan samtidigt begränsa deras möjligheter att vara tillgängliga över nationsgränserna för direktbetalningar till det förväntade anslutningsdatumet. Anslutningen till TARGET2 som en centralbank i euroområdet kommer inte att senareläggas och påverkas inte av detta beslut.

Avtal om relevanta myndigheters tillgång till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndighetens (Esma) register över utebliven avveckling

Den 2 juni 2022 noterade ECB-rådet lagbestämmelser, där det fastställs att värdepapperscentraler ska rapportera data om utebliven avveckling till EU:s centralbanker i egenskap av relevanta myndigheter, samt Esmas erbjudande till EU:s centralbanker om att ge fri tillgång till sådana data om utebliven avveckling som Esma har samlat in via sitt register. ECB-rådet godkände även avtalet mellan Esma och Europeiska centralbankssystemet (ECBS) om de relevanta myndigheternas tillgång till Esmas register över utebliven avveckling. Esmas register utgör en samlad rapporteringskanal i ett harmoniserat rapporteringsformat. Genom att använda detta register slipper de relevanta myndigheterna utveckla ett parallellt IT-system för att samla in, lagra och använda data från värdepapperscentraler. Samtidigt minskar rapporteringsbördan för värdepapperscentralerna. Det multilaterala avtalet kommer inom kort att undertecknas av Esma i egenskap av tjänsteleverantör samt av EU:s centralbanker som önskar bli avtalsparter.

Target årsrapport 2021

Den 2 juni 2022 tog ECB-rådet del av Targets årsrapport 2021, som därefter publicerades på ECB:s webbplats tillsammans med ett pressmeddelande. Rapporten ger information om Target2:s (T2) betalningstrafik och dess performans samt beskriver de viktigaste förbättringarna som ägt rum under 2021. Den innehåller även sju rutor om frågor som varit särskilt viktiga under 2021: trafikutvecklingen i T2, aktuell information om åtgärder för att TIPS-tjänsten ska vara tillgänglig i hela Europa, ett internationellt perspektiv på gränsöverskridande betalningar i T2, indirekt deltagande i T2, Deloittes externa granskning av incidenter som påverkat Target-tjänsterna 2020, operativ kommunikation till T2-deltagarna och aktuell information om konsolideringsprojektet avseende T2-T2S och framtida RTGS-tjänster.

T2S årsredovisning 2021

Den 17 juni 2022 godkände ECB-rådet att T2S årsredovisning för räkenskapsåret 2021 publiceras och tog del av det externa revisionsutlåtandet. Offentliggörandet av denna årsredovisning är ett krav enligt ramavtalet för T2S och har till syfte att informera T2S-kunder och andra intressenter samt allmänheten om den finansiella situationen för T2S. Dokumenten finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 600/2014 vad gäller att öka transparensen för marknadsdata, undanröja hinder för framkomsten av konsoliderad handelsinformation, optimera handelsskyldigheterna och förbjuda mottagande av betalningar för vidarebefordran av kundorder

Den 1 juni 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/19 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om inrättandet av den europeiska gemensamma kontaktpunkten (Esap) och denna kontaktpunkts funktionssätt

Den 7 juni 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/20 på eget initiativ.

ECB:s yttrande om betalning till Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland avseende vissa IMF-relaterade transaktioner

Den 14 juni 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/21 på begäran av den irländska finansministern.

Statistik

Ny rättslig ram för den centrala värdepappersdatabasen (CSDB) och produktionen av statistik om värdepappersemissioner

Den 19 maj 2022 antog ECB-rådet a) riktlinje ECB/2022/25 om den centrala värdepappersdatabasen och produktionen av statistik om värdepappersemissioner och om upphävande av riktlinje ECB/2012/21 och riktlinje (EU) 2021/834 och b) rekommendation ECB/2022/26 om den centrala värdepappersdatabasen och produktionen av statistik om värdepappersemissioner och om upphävande av rekommendation ECB/2012/22. Den antagna riktlinjen – riktad till Eurosystemets centralbanker – och den antagna rekommendationen – riktad till nationella centralbanker utanför euroområdet, beroende på vad som är tillämpligt – ersätter den tidigare riktlinjen respektive rekommendationen. Den nya rättsliga ramen medför en förbättring av CSDB:s operativa processer och omfattar även nya bestämmelser om sammanställning av CSDB-baserad statistik över värdepappersemissioner. Detta kommer att vara den första officiella statistik från Europeiska centralbankssystemet (ECBS) som sammanställs direkt från mikrodata i en produktionsprocess som drivs gemensamt av ECBS.

Internationellt och europeiskt samarbete

Interimsrapport om eurons internationella roll

Den 19 maj 2022 godkände ECB-rådet rapporten om eurons internationella roll och godkände att den publiceras på ECB:s webbplats. I rapporten presenteras en översikt över hur användningen av euron har utvecklats bland aktörer med hemvist utanför euroområdet under 2021. De längre, fullständiga rapporterna publiceras vartannat år och i denna interimsrapport behandlas därför framför allt den senaste tidens trender. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

ECB:s banktillsyn

Program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för betydande institut 2022

Den 7 juni 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att godkänna ändringar i 2022 års program för tillsynsgranskning av inspektioner på plats och utredningar av interna modeller för betydande institut inom den europeiska banktillsynen. Programmet för tillsynsgranskning på plats grundar sig på tillsynsprioriteringar 2022–2024 som publicerats på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av EBA:s riktlinjer för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter enligt artiklarna 15 och 16 i direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag

Den 8 juni 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att meddela Europeiska bankmyndigheten (EBA) att ECB följer riktlinjerna för förbättring av möjligheten till resolution för institut och resolutionsmyndigheter enligt artiklarna 15 och 16 i direktivet om inrättande av en ram för återhämtning och resolution av kreditinstitut och värdepappersföretag (EBA/GL/2022/01) i fråga om betydande institut under ECB:s direkta tillsyn. Riktlinjerna syftar till att genomföra befintliga internationella standarder för möjligheten till resolution samt att kartlägga bästa praxis inom EU:s resolutionsmyndigheter i dagsläget. Här ges framför allt vägledning i hur möjligheten till resolution kan förbättras vad gäller operativ kontinuitet i resolution, tillgång till finansmarknadsinfrastrukturer, finansiering och likviditet i resolution, genomförande av skuldnedskrivning samt omstrukturering och kommunikation.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media