European Central Bank - eurosystem
Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

Juni 2022

24 juni 2022

Externe communicatie

Verklaring na de ad-hocvergadering van de Raad van Bestuur van de ECB

Op 15 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur een ad-hocvergadering gehouden over de huidige marktsituatie. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van de ECB.

Marktinfrastructuur en betalingsverkeer

Uitstel van de opname van de Kroatische markt in TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Op 27 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur, na kennis te hebben genomen van de redenen hiervoor, ingestemd met het uitstel van de opname van de Kroatische markt in TIPS met zes maanden. De opname moet nu uiterlijk eind juni 2023 afgerond zijn. Als gevolg van de geplande toetreding van Kroatië tot het eurogebied, die momenteel op 1 januari 2023 wordt verwacht, afhankelijk van het besluit van de Raad van de Europese Unie over de naleving van de noodzakelijke voorwaarden, zou de Kroatische markt onmiddellijk na de toetreding van Kroatië tot de euro in TIPS worden opgenomen, tegelijkertijd met de deelname van Hrvatska narodna banka als centrale bank van het eurogebied aan TARGET2. De voornaamste reden voor het uitstel is dat de opname zou samenvallen met de tenuitvoerlegging van een belangrijk project van het Eurosysteem, de consolidatie van TARGET2 en TARGET2-Securities (T2-T2S) in november 2022, wat zou betekenen dat TIPS en de migratie van de Kroatische markt niet afdoende zouden kunnen worden getest. Voorts kunnen de diverse verplichtingen van de Kroatische banken voor de overstap op de euro ten koste gaan van hun vermogen om op de verwachte toetredingsdatum grensoverschrijdend bereikbaar te worden voor instantbetalingen. De tijdige opname in TARGET2 als centrale bank van het eurogebied wordt niet uitgesteld en wordt evenmin door dit besluit beïnvloed.

Overeenkomst over de toegang van bevoegde autoriteiten (relevant authorities – RA’s) tot de gegevensbank van mislukte afwikkelingen van de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA)

Op 2 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur nota genomen van de voorschriften voor centrale effectenbewaarinstellingen (central securities depositories – CSD’s) in verband met de verplichte rapportage van mislukte afwikkelingen aan centrale banken in de EU, in hun hoedanigheid van RA’s. De Raad heeft kennisgenomen van het aanbod van de ESMA om centrale banken in de EU kosteloos toegang te verlenen tot de gegevensbank over mislukte afwikkelingen, en heeft de overeenkomst tussen de ESMA en het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) over de toegang van RA’s tot de gegevensbank van de ESMA over mislukte afwikkelingen bekrachtigd. De gegevensbank van de ESMA voorziet in één rapportagekanaal en een geharmoniseerd rapportageformaat. Het gebruik ervan zou voorkomen dat elke RA een parallel IT-systeem moet ontwikkelen voor het verzamelen, opslaan en gebruiken van de van CSD’s ontvangen gegevens en zou de rapportagelast van de CSD’s verminderen. De multilaterale rechtshandeling wordt binnenkort ondertekend door de ESMA als dienstverlener en door de centrale banken van de EU die partij willen zijn bij de overeenkomst.

TARGET-jaarverslag 2021

Op 2 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur kennisgenomen van het TARGET-jaarverslag over 2021, dat vervolgens samen met een persbericht op de website van de ECB is gepubliceerd. Het verslag bevat informatie over het verkeer en de resultaten van TARGET2 (T2) en over de belangrijkste ontwikkelingen in 2021. Daarnaast bevat het zeven kaders over onderwerpen die in 2021 van bijzonder belang waren: de ontwikkeling van het T2-verkeer, een update over de maatregelen in verband met het pan-Europees bereik van TIPS, een internationale kijk op grensoverschrijdende betalingen in T2; indirecte deelname aan T2; de externe review van Deloitte over incidenten met betrekking tot TARGET-diensten in 2020; operationele communicatie met T2-deelnemers; en een update over het T2-T2S-consolidatieproject en de toekomstige RTGS-diensten.

2021 - Jaarrekening van T2S

Op 17 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur de publicatie van de jaarrekening van T2S voor het boekjaar 2021 goedgekeurd en kennisgenomen van de bijbehorende verklaring van de externe accountant. Met deze publicatie wordt voldaan aan een verplichting van het T2S Framework Agreement. Doel ervan is klanten en belanghebbenden van T2S, evenals het publiek, op de hoogte te brengen van de financiële situatie van T2S. De documenten zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft de vergroting van de transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape, het optimaliseren van handelsverplichtingen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor het doorgeven van orders van cliënten

Op 1 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/19 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Advies van de ECB inzake de oprichting en de werking van het Europees centraal toegangspunt (European Single Access Point - ESAP)

Op 7 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur op eigen initiatief Advies CON/2022/20 aangenomen.

Advies van de ECB inzake de betaling aan de Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland van bepaalde IMF-gerelateerde transacties

Op 14 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/21 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Ierse minister van Financiën.

Statistieken

Nieuw rechtskader voor de gecentraliseerde effectendatabase (Centralised Securities Database – CSDB) en de productie van statistieken over effectenemissies

Op 19 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur de volgende rechtshandelingen aangenomen: a) Richtsnoer ECB/2022/25 betreffende de gecentraliseerde effectendatabase en de productie van statistieken over effectenemissies en tot intrekking van Richtsnoer ECB/2012/21 en Richtsnoer (EU) 2021/834; en b) Aanbeveling ECB/2022/26 inzake de gecentraliseerde effectendatabase en de productie van statistieken betreffende effectenemissies en tot intrekking van Aanbeveling ECB/2012/22. Het nieuwe richtsnoer – gericht aan de centrale banken van het Eurosysteem – en de nieuwe aanbeveling – gericht aan de nationale centrale banken buiten het eurogebied, indien van toepassing – vervangen respectievelijk het vorige richtsnoer en de vorige aanbeveling. Het nieuwe rechtskader versterkt de operationele processen van de CSDB en bevat ook nieuwe bepalingen inzake de samenstelling van op de CSDB gebaseerde statistieken betreffende effectenemissies. Dit zijn de eerste officiële statistieken van het Europees Stelsel van centrale banken (ESCB) die direct uit microgegevens worden samengesteld in een gezamenlijk door het ESCB beheerd productieproces.

Internationale en Europese samenwerking

Tussentijds verslag over de internationale rol van de euro

Op 19 mei 2022 heeft de Raad van Bestuur het verslag over de internationale rol van de euro en de publicatie ervan op de website van de ECB goedgekeurd. In het verslag wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingen in het gebruik van de euro door niet-ingezetenen van het eurogebied in 2021. In overeenstemming met de tweejaarlijkse cyclus voor de publicatie van uitgebreide verslagen, is dit een tussentijdse uitgave waarin hoofdzakelijk recente tendensen worden beschreven. Het verslag en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

ECB-Bankentoezicht

SEP voor inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen bij belangrijke instellingen voor 2022

Op 7 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van het programma voor onderzoek door de toezichthouder (Supervisory Examination Programme – SEP) voor 2022 betreffende inspecties ter plaatse en onderzoeken van interne modellen bij belangrijke instellingen in het Europees bankentoezicht. Het SEP voor inspecties ter plaatse is gebaseerd op de toezichtsprioriteiten voor 2022-2024, die te vinden zijn op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van de richtsnoeren van de EBA betreffende verbetering van de afwikkelbaarheid voor instellingen en afwikkelingsautoriteiten

Op 8 juni 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de Europese Bankautoriteit (EBA) ervan op de hoogte te stellen dat de ECB, wat betreft de belangrijke instellingen onder haar directe toezicht, zich houdt aan de richtsnoeren van de EBA betreffende verbetering van de afwikkelbaarheid voor instellingen en afwikkelingsautoriteiten (EBA/GL/2022/01). Met de richtsnoeren wordt beoogd bestaande internationale normen in verband met afwikkelbaarheid toe te passen en de tot dusver door afwikkelingsautoriteiten ontwikkelde methodes in kaart te brengen. De richtsnoeren moeten met name de afwikkelbaarheid verbeteren op het gebied van operationele continuïteit bij de afwikkeling, toegang tot financiëlemarktinfrastructuren, financiering en liquiditeit bij de afwikkeling, uitvoering van bail-ins, bedrijfsreorganisatie en -communicatie.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media