European Central Bank - eurosystem
Għażliet tat-Tfixxija
Paġna ewlenija Midja Spjegazzjonijiet Riċerka u Pubblikazzjonijiet Statistika Politika Monetarja L-€uro Ħlasijiet u Swieq Karrieri
Suġġerimenti
Issortja skont

Deċiżjonijiet tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE (flimkien mad-deċiżjonijiet li jistabbilixxu r-rati tal-imgħax)

Ġunju 2022

24 ta' Ġunju 2022

Komunikazzjoni esterna

Stqarrija wara l-laqgħa ad hoc tal-Kunsill Governattiv tal-BĊE

Fil-15 ta' Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv kellu laqgħa ad hoc biex jiskambja fehmiet dwar is-sitwazzjoni attwali tas-suq. L-istqarrija għall-istampa relatata tinsab fis-sit web tal-BĊE.

Infrastruttura tas-swieq u ħlasijiet

Posponiment tal-integrazzjoni tas-suq Kroat fit-TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Fis-27 ta' Mejju 2022 il-Kunsill Governattiv ħa nota tar-raġunijiet relatati u approva l-posponiment tal-integrazzjoni tas-suq Kroat fit-TIPS b'sitt xhur, jiġifieri li għandu jiġi ffinalizzat sa mhux aktar tard fl-aħħar ta' Ġunju 2023. L-adeżjoni ppjanata tal-Kroazja fiż-żona tal-euro, li bħalissa hija mistennija fl-1 ta' Jannar 2023, suġġetta għad-deċiżjoni tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea dwar il-konformità tagħha mal-kundizzjonijiet meħtieġa, tkun teħtieġ li s-suq Kroat jiġi integrat fit-TIPS immedjatament mal-adeżjoni tiegħu fl-euro, b'mod parallel mal-parteċipazzjoni ta' Hrvatska narodna banka fit-TARGET2 bħala bank ċentrali taż-żona tal-euro. Ir-raġuni ewlenija għall-posponiment hija marbuta mal-koinċidenza mal-go-live ta’ proġett ewlieni tal-Eurosistema, il-konsolidazzjoni tat-TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) f’Novembru 2022, li jipprevjeni l-ittestjar tat-TIPS adegwat u l-migrazzjoni tas-suq Kroat. Barra minn hekk, attivitajiet multipli meħtieġa għall-komunità bankarja Kroata biex tibdel il-munita tagħha għall-euro jistgħu wkoll jillimitaw it-tħejjija tagħhom li jsiru aċċessibbli bejn il-fruntieri għal ħlasijiet immedjati sad-data mistennija tal-adeżjoni. L-integrazzjoni f'waqtha fit-TARGET2 bħala bank ċentrali taż-żona tal-euro mhux se tiġi posposta u mhix affettwata minn din id-deċiżjoni.

Il-Ftehim dwar l-aċċess tal-awtoritajiet rilevanti (RAs) għar-repożitorju tal-fallimenti tas-saldu tal-Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq (ESMA)

Fit-2 ta’ Ġunju 2022, il-Kunsill Governattiv ħa nota tad-dispożizzjonijiet regolatorji li jeħtieġu lid-depożitarji ċentrali tat-titoli (CSDs) jirrappurtaw id-data tal-fallimenti tas-saldu lill-banek ċentrali tal-UE fil-kapaċità tagħhom bħala RAs u tal-offerta tal-ESMA lill-banek ċentrali tal-UE biex jippermettu aċċess mingħajr spejjeż għad-data tal-fallimenti tas-saldu li tiġbor permezz tar-repożitorju tagħha u approva l-ftehim bejn l-ESMA u s-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) dwar l-aċċess tal-RAs għar-repożitorju tal-fallimenti tas-saldu tal-ESMA. Ir-repożitorju tal-ESMA jipprovdi kanal ta' rappurtar wieħed f'format ta' rappurtar armonizzat. L-użu tiegħu jevita l-ħtieġa għal kull RA li tiżviluppa sistema tal-IT parallela biex tiġbor, taħżen u tuża d-data rċevuta mis-CSDs u mbagħad tnaqqas ukoll il-piż tar-rappurtar tas-CSDs. L-att multilaterali dalwaqt se jiġi ffirmat mill-ESMA bħala fornitur tas-servizz u dawk il-banek ċentrali tal-UE lesti li jkunu parti mill-ftehim.

Rapport Annwali tat-TARGET 2021

Fil-2 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ħa nota tar-Rapport Annwali TARGET tal-2021, li wara ġie pubblikat fis-sit web tal-BĊE flimkien ma’ stqarrija għall-istampa. Ir-rapport jagħti tagħrif fuq it-traffiku u l-prestazzjoni tat-TARGET2 (T2) u l-iżviluppi ewlenin li saru fl-2021. Jinkludi wkoll seba' kaxxi dwar suġġetti ta' rilevanza partikolari fl-2021: l-evoluzzjoni tat-traffiku T2; aġġornament dwar il-miżuri pan-Ewropej tal-aċċessibilità tat-TIPS; perspettiva internazzjonali dwar pagamenti transkonfinali fit-T2; parteċipazzjoni indiretta fit-T2; ir-reviżjoni esterna mwettqa minn Deloitte dwar inċidenti li affettwaw is-servizzi tat-TARGET fl-2020; komunikazzjoni operattiva lill-parteċipanti T2; u aġġornament dwar il-proġett ta' konsolidazzjoni T2-T2S u servizzi futuri tal-RTGS.

Rendikonti finanzjarji T2S tal-2021

Fis-17 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv approva l-pubblikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet finanzjarji T2S għas-sena fiskali 2021 u ħa nota tal-opinjoni ta’ verifika esterna relatata. Il-pubblikazzjoni ta’ dawn ir-rendikonti tissodisfa obbligu taħt il-Ftehim ta' Qafas T2S u hija maħsuba biex tgħarraf lill-klijenti u lill-partijiet interessati T2S, kif ukoll lill-pubbliku inġenerali, dwar is-sitwazzjoni finanzjarja tat-T2S. Id-dokumenti jinsabu fil-websajt tal-BĊE.

Opinjonijiet fuq leġiżlazzjoni

Opinjoni tal-BĊE dwar proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 fir-rigward tat-tisħiħ tat-trasparenza tad-data tas-suq, l-eliminazzjoni ta’ ostakli għall-emerġenza ta’ tape konsolidat, l-ottimizzazzjoni tal-obbligi ta’ negozjar u l-projbizzjoni li jiġi riċevut pagament għat-trażmissjoni tal-ordnijiet tal-klijenti

Fl-1 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/19 wara talba tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea.

Opinjoni tal-BĊE dwar it-twaqqif u l-funzjonament ta’ Punt ta’ Aċċess Uniku Ewropew (ESAP)

Fis-7 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/20 b’inizjattiva proprja.

Opinjoni tal-BĊE dwar pagament lil Central Bank of Ireland fir-rigward ta’ ċerti transazzjonijiet relatati mal-FMI

Fl-14 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta l-Opinjoni CON/2022/21 wara talba tal-Ministru tal-Finanzi tal-Irlanda.

Statistika

Qafas legali ġdid għall-Bażi tad-Data tat-Titoli Ċentralizzat (CSDB) u l-produzzjoni ta’ statistika dwar il-ħruġ tat-titoli

Fid-19 ta’ Mejju 2022 il-Kunsill Governattiv adotta: (A) Linja Gwida BĊE/2022/25Rakkomandazzjoni BĊE/2022/26 dwar il-Bażi ta’ Data Ċentralizzata tat-Titoli u l-produzzjoni ta’ statistika dwar il-ħruġ ta’ titoli u li tħassar il-Linja Gwida BĊE/2012/21 u l-Linja Gwida (EU) 2021/834; u (b) dwar il-Bażi ta’ Data Ċentralizzata tat-Titoli u l-produzzjoni ta’ statistika dwar il-ħruġ ta’ titoli u li tħassar ir-Rakkomandazzjoni ECB/2012/22. Il-Linja gwida adottata – indirizzata lill-banek ċentrali tal-Eurosistema – u r-Rakkomandazzjoni adottata – indirizzata lill-banek ċentrali nazzjonali mhux fiż-żona tal-euro, kif applikabbli – jissostitwixxu l-Linja gwida u r-Rakkomandazzjoni preċedenti, rispettivament. Il-qafas legali l-ġdid isaħħaħ il-proċessi operattivi tas-CSDB u jinkludi wkoll dispożizzjonijiet ġodda dwar il-kumpilazzjoni tal-istatistika tal-ħruġ tat-titoli bbażata fuq is-CSDB, li se tkun l-ewwel statistika uffiċjali tas-Sistema Ewropea tal-Banek Ċentrali (SEBĊ) miġbura direttament minn data granulari. fi proċess ta’ produzzjoni li jitħaddem b’mod konġunt mis-SEBĊ.

Kooperazzjoni internazzjonali u Ewropea

Rapport provviżorju dwar ir-rwol internazzjonali tal-euro

Fid-19 ta’ Mejju 2022 il-Kunsill Governattiv approva r-rapport fuq ir-rwol internazzjonali tal-euro u awtorizza l-pubblikazzjoni tiegħu fis-sit web tal-BĊE. Ir-rapport jippreżenta ħarsa ġenerali tal-iżviluppi fl-użu tal-euro minn persuni mhux residenti fiż-żona tal-euro fl-2021. F'konformità maċ-ċiklu biennali għall-pubblikazzjoni ta' rapporti estiżi b'mod sħiħ, din hi ħarġa f’verżjoni provviżorja li essenzjalment tiddeskrivi xejriet reċenti. Ir-rapport u l-istqarrija għall-istampa relatata huma disponibbli fuq il-websajt tal-BĊE.

Superviżjoni Bankarja tal-BĊE

Programm ta’ Eżami Superviżorju ta' spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli interni għall-2022

Fis-7 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta tal-Bord Superviżorju li japprova l-Programm ta’ Eżami Superviżorju 2022 (SEP) ta' spezzjonijiet fuq il-post u investigazzjonijiet ta' mudelli interni għal istituzzjonijiet sinifikanti fi ħdan is-superviżjoni bankarja Ewropea. Is-SEP fuq il-post huwa bbażat fuq il-Prijoritajiet Superviżorji 2022-2024 ippubblikati fuq is-sit web tas-superviżjoni bankarja tal-BĊE.

Konformità mal-Linji Gwida tal-EBA dwar it-titjib tar-riżolvibbiltà għall-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet tar-riżoluzzjoni skont l-Artikoli 15 u 16 tad-Direttiva dwar l-Irkupru u r-Riżoluzzjoni tal-Bank (BRRD)

Fit-8 ta’ Ġunju 2022 il-Kunsill Governattiv ma oġġezzjonax għal proposta mill-Bord Superviżorju biex jinnotifika lill-EBA li, għall-istituzzjonijiet sinifikanti taħt is-superviżjoni diretta tiegħu, il-BĊE jikkonforma mal-Linji Gwida tal-EBA riveduti dwar it-titjib tar-riżolvibbiltà għal istituzzjonijiet u awtoritajiet tar-riżoluzzjoni skont l-Artikoli 15 u 16 tal-BRRD (Linji gwida dwar ir-Riżolvibbiltà) (EBA/GL/2022/01). Il-linji gwida għandhom l-għan li jimplimentaw standards internazzjonali eżistenti dwar ir-riżolvibbiltà u jieħdu kont tal-aħjar prattiki żviluppati sa issa mill-awtoritajiet ta' riżoluzzjoni tal-UE. B'mod partikolari, huma stabbilixxew gwida biex itejbu r-riżolvibbiltà fl-oqsma tal-kontinwità operattiva fir-riżoluzzjoni, l-aċċess għall-infrastrutturi tas-suq finanzjarju, il-finanzjament u l-likwidità fir-riżoluzzjoni, l-eżekuzzjoni tar-rikapitalizzazzjoni interna, ir-riorganizzazzjoni tan-negozju u l-komunikazzjoni.

KUNTATT

Bank Ċentrali Ewropew

Direttorat Ġenerali Komunikazzjoni

Ir-riproduzzjoni hija permessa sakemm jissemma s-sors.

Kuntatti għall-midja