European Central Bank - eurosystem
Opcje wyszukiwania
Podstawy Media Warto wiedzieć Badania i publikacje Statystyka Polityka pieniężna €uro Płatności i rynki Praca
Podpowiedzi
Kolejność

Decyzje podjęte przez Radę Prezesów EBC (oprócz decyzji w sprawie stóp procentowych)

Czerwiec 2022

24 czerwca 2022

Komunikacja zewnętrzna

Oświadczenie po doraźnym posiedzeniu Rady Prezesów EBC

15 czerwca 2022 odbyło się doraźne posiedzenie Rady Prezesów, podczas którego omawiano aktualną sytuację rynkową. Komunikat prasowy w tej sprawie jest dostępny na stronie internetowej EBC.

Infrastruktura rynku i płatności

Odroczenie objęcia chorwackiego rynku usługą natychmiastowego rozliczania płatności w systemie TARGET (TIPS)

27 maja 2022 Rada Prezesów – po zapoznaniu się z odnośnym uzasadnieniem – zatwierdziła odroczenie objęcia chorwackiego rynku usługą TIPS o sześć miesięcy, co oznacza, że ma to zostać sfinalizowane najpóźniej do końca czerwca 2023. Przystąpienie Chorwacji do strefy euro – co obecnie jest planowane na 1 stycznia 2023, z zastrzeżeniem decyzji Rady Unii Europejskiej w sprawie zgodności Chorwacji z warunkami koniecznymi – wymagałoby objęcia chorwackiego rynku usługą TIPS natychmiast po wejściu przez ten kraj do strefy euro, równolegle z przystąpieniem Hrvatska narodna banka do systemu TARGET2 jako bank centralny ze strefy euro. Głównym powodem odroczenia jest to, że w tym czasie – w listopadzie 2022 – wdrażany będzie ważny projekt Eurosystemu polegający na konsolidacji systemów TARGET2 i TARGET2-Securities (T2-T2S), co stanowiłoby przeszkodę w odpowiednim przetestowaniu usługi TIPS oraz w migracji do niej chorwackiego rynku. Ponadto w chorwackim środowisku bankowym trzeba przeprowadzić wiele działań w celu przejścia z waluty krajowej na euro, a to także może ograniczać zdolność tego sektora do otwarcia się na transgraniczne płatności natychmiastowe w przewidywanym terminie przystąpienia do strefy euro. Terminowe wejście do systemu TARGET2 jako bank centralny ze strefy euro nie zostanie odroczone i nie podlega tej decyzji o odroczeniu.

Umowa w sprawie dostępu odpowiednich organów do repozytorium Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z danymi o przypadkach nieprzeprowadzenia rozrachunku

2 czerwca 2022 Rada Prezesów zapoznała się z przepisami wykonawczymi, zgodnie z którymi centralne depozyty papierów wartościowych (CDPW) muszą przekazywać dane o przypadkach nieprzeprowadzenia rozrachunku bankom centralnym z UE, pełniącym funkcję odpowiednich organów. Rada zapoznała się także z propozycją ESMA skierowaną do banków centralnych z UE dotyczącą bezpłatnego udostępniania im takich danych gromadzonych w repozytorium ESMA oraz zatwierdziła umowę między ESMA a Europejskim Systemem Banków Centralnych (ESBC) w sprawie dostępu odpowiednich organów do repozytorium ESMA z danymi o przypadkach nieprzeprowadzenia rozrachunku. Repozytorium ESMA jest jednolitym kanałem sprawozdawczym, w którym stosuje się zharmonizowany format przekazywanych danych. Dzięki korzystaniu z tego repozytorium poszczególne odpowiednie organy nie musiałyby tworzyć równoległych systemów informatycznych do zbierania, przechowywania i wykorzystywania danych od CDPW, a CDPW z kolei mogłyby zmniejszyć swoje obciążenie obowiązkami sprawozdawczymi. Ten wielostronny akt zostanie wkrótce podpisany przez ESMA, jako dostawcę usług, oraz banki centralne z UE zainteresowane przystąpieniem do umowy.

Raport roczny TARGET za rok 2021

2 czerwca 2022 Rada Prezesów zapoznała się z raportem rocznym TARGET za rok 2021, który następnie, wraz z komunikatem prasowym, został opublikowany na stronie internetowej EBC. Raport przedstawia informacje o obrotach i wynikach systemu TARGET2 (T2) oraz o najważniejszych wydarzeniach, jakie nastąpiły w 2021. Zawiera także siedem ramek poświęconych tematom, które w 2021 były szczególnie istotne, tj.: kształtowaniu się obrotów w systemie T2; aktualnym informacjom o środkach, które mają zapewnić ogólnoeuropejską dostępność usługi TIPS; międzynarodowemu ujęciu płatności transgranicznych w T2; pośredniemu udziałowi w T2; zewnętrznemu przeglądowi przeprowadzonemu przez Deloitte w odniesieniu do incydentów, które miały wpływ na usługi TARGET w 2020; bieżącej komunikacji z uczestnikami systemu T2 oraz aktualnym informacjom o projekcie konsolidacji T2-T2S i przyszłych usługach rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym.

Sprawozdanie finansowe T2S za rok 2021

17 czerwca 2022 Rada Prezesów zgodziła się na publikację sprawozdania finansowego T2S za rok obrachunkowy 2021 oraz zapoznała się z odnośną opinią biegłego rewidenta. Publikacja sprawozdania wynika z obowiązku określonego w umowie ramowej w sprawie T2S i ma na celu poinformowanie klientów i interesariuszy tego systemu oraz opinii publicznej o jego sytuacji finansowej. Oba dokumenty są dostępne na stronie internetowej EBC.

Opinie dotyczące aktów prawnych

Opinia EBC w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 600/2014 w odniesieniu do zwiększenia przejrzystości danych rynkowych, usuwania przeszkód w powstawaniu systemów publikacji informacji skonsolidowanych, optymalizacji obowiązków obrotu oraz zakazu otrzymywania płatności za przekazywanie zleceń klientów

1 czerwca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/19 wydaną na wniosek Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej.

Opinia EBC w sprawie ustanowienia i funkcjonowania europejskiego pojedynczego punktu dostępu

7 czerwca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/20 z własnej inicjatywy.

Opinia EBC w sprawie płatności na rzecz Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland z tytułu określonych transakcji dotyczących MFW

14 czerwca 2022 Rada Prezesów przyjęła opinię CON/2022/21 wydaną na wniosek ministra finansów Irlandii.

Statystyka

Nowe ramy prawne dotyczące scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych (CSDB) i tworzenia statystyki emisji papierów wartościowych

19 maja 2022 Rada Prezesów przyjęła: a) wytyczne EBC/2022/25 w sprawie scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych i tworzenia statystyki emisji papierów wartościowych oraz uchylające wytyczne EBC/2012/21 i wytyczne (UE) 2021/834 oraz b) zalecenie EBC/2022/26 w sprawie scentralizowanej bazy danych o papierach wartościowych i tworzenia statystyki emisji papierów wartościowych oraz uchylające zalecenie EBC/2012/22. Przyjęte wytyczne – adresowane do banków centralnych Eurosystemu – oraz przyjęte zalecenie – adresowane w stosownych przypadkach do krajowych banków centralnych spoza strefy euro – zastępują, odpowiednio, wcześniejsze wytyczne i wcześniejsze zalecenie. Nowe ramy prawne przyczyniają się do poprawy procesów operacyjnych CSDB, a także obejmują nowe przepisy dotyczące sporządzania statystyki emisji papierów wartościowych na podstawie danych CSDB. Będzie to pierwsza oficjalna statystyka ESBC opracowywana bezpośrednio z mikrodanych we wspólnym procesie ESBC.

Współpraca międzynarodowa i europejska

Raport okresowy w sprawie międzynarodowej roli euro

19 maja 2022 Rada Prezesów zatwierdziła raport w sprawie międzynarodowej roli euro i zgodziła się na jego publikację na stronie internetowej EBC. W raporcie przedstawiono opis tendencji w używaniu euro przez nierezydentów strefy euro w 2021. Pełny raport jest publikowany w cyklu dwuletnim, więc to wydanie stanowi sprawozdanie okresowe, w którym opisuje się przede wszystkim aktualne tendencje. Raportkomunikat prasowy na jego temat są dostępne na stronie internetowej EBC.

Nadzór Bankowy EBC

Program oceny nadzorczej na rok 2022 dotyczący kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych w instytucjach istotnych

7 czerwca 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o zatwierdzenie programu oceny nadzorczej na rok 2022 dotyczącego kontroli na miejscu i kontroli modeli wewnętrznych dla instytucji istotnych objętych europejskim nadzorem bankowym. Program opiera się na priorytetach nadzorczych na lata 2022–2024, opublikowanych na stronie internetowej EBC poświęconej nadzorowi bankowemu.

Zgodność z wytycznymi EUNB w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla instytucji i organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie art. 15 i 16 dyrektywy w sprawie naprawy oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków (BRRD)

8 czerwca 2022 Rada Prezesów nie wyraziła sprzeciwu wobec wniosku Rady ds. Nadzoru o powiadomienie Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EUNB), że w odniesieniu do nadzorowanych przez siebie bezpośrednio instytucji istotnych EBC stosuje się do jego wytycznych w sprawie poprawy możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji dla instytucji i organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji na podstawie art. 15 i 16 dyrektywy BRRD (EBA/GL/2022/01). Celem wytycznych jest wdrożenie istniejących międzynarodowych standardów dotyczących możliwości przeprowadzenia skutecznej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, a także zebranie najlepszych praktyk wypracowanych dotychczas przez unijne organy restrukturyzacyjno-likwidacyjne. Wytyczne odnoszą się w szczególności do poprawy tych możliwości w obszarze ciągłości operacyjnej w procesie restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, dostępu do infrastruktury rynku finansowego, finansowania i płynności w ramach restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, realizacji umorzenia lub konwersji długu, reorganizacji działalności oraz komunikacji.

KONTAKT

Europejski Bank Centralny

Dyrekcja Generalna ds. Komunikacji

Przedruk dozwolony pod warunkiem podania źródła.

Kontakt z mediami