European Central Bank - eurosystem
Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Kesäkuu 2022

24.6.2022

Viestintä

EKP:n neuvoston tilannekatsaus ylimääräisen kokouksen jälkeen

EKP:n neuvosto piti 15.6.2022 ylimääräisen kokoukseen, jossa keskusteltiin markkinoiden tilanteesta. Kokouksen jälkeen julkaistu lehdistötiedote on luettavissa EKP:n verkkosivuilla.

Markkinainfrastruktuuri ja maksut

Kroatian liittäminen TARGET-pikamaksupalveluun

EKP:n neuvosto hyväksyi 27.5.2022 kuuden kuukauden perustellun lykkäyksen Kroatian markkinoiden liittämiselle TARGET-pikamaksupalveluun (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS). Kroatian on nyt tarkoitus tulla mukaan palveluun kesäkuun 2023 loppuun mennessä. Kroatian odotetaan liittyvän euroalueeseen 1.1.2023, jos Euroopan unionin neuvosto katsoo sen täyttävän kaikki välttämättömät edellytykset, ja Kroatian markkinoiden tulisi olla saavutettavissa pikamaksupalvelun kautta heti, kun euro otetaan käyttöön ja Kroatian keskuspankista tulee osa eurojärjestelmää. Tärkein syy lykkäykseen on, että eurojärjestelmän marraskuussa 2022 valmistuvan suurhankkeen eli TARGET2- ja TARGET2-Securities -järjestelmien yhdistämisen vuoksi pikamaksujen toimivuutta ei ehdittäisi testata riittävän hyvin Kroatian markkinoilla. Lisäksi kroatialaispankkien on tehtävä monenlaisia valmisteluja euron käyttöönoton yhteydessä, joten niiden voisi olla vaikea ryhtyä hoitamaan samana päivänä myös pikamaksuja maasta toiseen. Kroatian keskuspankki kuitenkin liittyy TARGET2-järjestelmään välittömästi, kun siitä tulee yksi euroalueen keskuspankeista.

Maksujen epäonnistumistietojen saanti viranomaisten käyttöön ESMAn järjestelmästä

EKP:n neuvosto tutustui 2.6.2022 uusiin säännöksiin, joiden mukaan arvopaperikeskusten tulee raportoida epäonnistuneita maksuja koskevat tiedot EU:n keskuspankeille, ja hyväksyi sopimuksen, jonka nojalla Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) keskuspankit voivat tutustua tietoihin maksutta Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen (ESMA) järjestelmässä. ESMAn järjestelmässä tiedot ovat saatavilla keskitetysti ja yhdenmukaisessa muodossa. Kun ESMA tarjoaa järjestelmänsä viranomaisten käyttöön, niiden ei tarvitse kehittää omia järjestelmiä arvopaperikeskusten tietojen kokoamista, säilytystä ja käyttöä varten. Järjestelyn avulla myös vähennetään arvopaperikeskusten raportointitaakkaa. Kaikki halukkaat EU:n keskuspankit voivat allekirjoittaa monenvälisen sopimuksen, jossa ESMA sitoutuu tarjoamaan palvelun.

TARGET-järjestelmän vuosikertomus vuodelta 2021

EKP:n neuvosto tutustui 2.6.2022 TARGET-järjestelmän vuoden 2021 vuosikertomukseen. Vuosikertomus ja sitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla. Vuosikertomuksessa annetaan tietoa maksuliikenteestä TARGET2- eli T2-järjestelmässä ja kuvataan järjestelmän toimintaa ja kehitystä vuonna 2021. Seitsemässä kehikossa käsitellään lisäksi vuoden 2021 keskeisiä teemoja eli maksuliikenteen kehitystä T2-järjestelmässä, TIPS-pikamaksupalvelun käytön laajuutta Euroopassa, T2-järjestelmän käyttöä euroalueella ja sen ulkopuolella, epäsuoraa osallistumista, Deloitten selvitystä TARGET-palveluihin vuonna 2020 vaikuttaneista häiriöistä, T2-järjestelmän toimintaa koskevan tiedon jakamista osallistujille sekä T2-T2S-yhdistämishankkeen etenemistä ja reaaliaikaisia bruttomaksupalveluja jatkossa.

T2S-tilinpäätös vuodelta 2021

EKP:n neuvosto hyväksyi 17.6.2022 TARGET2-Securities-järjestelmän (T2S) vuoden 2021 tilinpäätöksen julkaisemisen ja tutustui ulkopuolisen tilintarkastajan lausuntoon. Tilinpäätöksen julkaiseminen perustuu T2S-puitesopimukseen, ja tavoitteena on jakaa järjestelmän asiakkaille, sidosryhmille sekä suurelle yleisölle tietoa T2S-järjestelmän taloudellisesta tilanteesta. Tilinpäätös on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 600/2014 muuttamisesta markkinatietojen avoimuuden parantamisen, konsolidoitujen kauppatietojen luonnin esteiden poistamisen, kaupankäyntivelvollisuuksien optimoinnin ja asiakastoimeksiantojen välittämisestä saatavien maksujen kieltämisen osalta

EKP:n neuvosto antoi 1.6.2022 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2022/19.

EKP:n lausunto eurooppalaisen keskitetyn yhteyspisteen perustamisesta ja toiminnasta

EKP:n neuvosto antoi 7.6.2022 omasta aloitteestaan lausunnon CON/2022/20.

EKP:n lausunto tiettyjä IMF:ään liittyviä transaktioita koskevista maksuista Central Bank of Irelandille

EKP:n neuvosto antoi 14.6.2022 Irlannin valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/21.

Tilastot

Keskitetty arvopaperitietokanta ja arvopaperien liikkeeseenlaskutilastot

EKP:n neuvosto antoi 19.5.2022 suuntaviivat EKP/2022/25 keskitetystä arvopaperitietokannasta ja arvopapereiden liikkeeseenlaskua koskevien tilastojen tuottamisesta sekä suuntaviivojen EKP/2012/21 ja suuntaviivojen (EU) 2021/834 kumoamisesta. EKP:n neuvosto antoi samaten suosituksen EKP/2022/26 keskitetystä arvopaperitietokannasta ja arvopapereiden liikkeeseenlaskuja koskevien tilastojen tuottamisesta sekä suosituksen EKP/2012/22 kumoamisesta. Suuntaviivat on osoitettu eurojärjestelmän kansallisille keskuspankeille ja suositus euroalueen ulkopuolisille EU:n keskuspankeille (tilanteen mukaan), ja niillä korvataan aiemmat vastaavat säädökset. Uudet säännökset koskevat pääasiassa arvopaperitietokannan toimintaa ja tietokannasta koottavia arvopaperien liikkeeseenlaskutilastoja, joista tulee EKPJ:n ensimmäiset yhteisesti tuotetut suoraan mikrotason tietoihin perustuvat viralliset tilastot.

Kansainvälinen ja eurooppalainen yhteistyö

Euron kansainvälinen asema

EKP:n neuvosto tutustui 19.5.2022 euron kansainvälistä asemaa koskevaan katsaukseen ja hyväksyi sen julkaistavaksi EKP:n verkkosivuilla. Katsauksessa tarkastellaan, miten euron käyttö euroalueen ulkopuolella kehittyi vuonna 2021. Tämänkertainen katsaus on väliraportti, jossa keskitytään viimeaikaiseen kehitykseen. Euron kansainvälistä asemaa tarkastellaan kattavammin kahden vuoden välein eli taas ensi vuonna. Katsaus ja sitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

EKP:n pankkivalvonta

Vuodelle 2022 suunnitellut tarkastukset

EKP:n neuvosto jätti 7.6.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta hyväksyä yhteisen pankkivalvonnan piiriin kuuluvissa merkittävissä laitoksissa suoritettavia paikalla tehtäviä tarkastuksia ja sisäisten mallien tarkastuksia koskeva vuoden 2022 valvontaohjelma. Valvontaohjelman pohjana ovat EKP:n pankkivalvonnan sivuilla julkaistut valvontaprioriteetit vuosille 2022-2024.

Purkamismahdollisuutta koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 8.6.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP noudattaa merkittävien luottolaitosten suoran valvonnan yhteydessä EPV:n ohjeita purkamismahdollisuuksien parantamisesta laitoksille ja kriisinratkaisuviranomaisille (EBA/GL/2022/01). Ohjeissa on otettu huomioon kansainväliset standardit ja EU:n kriisinratkaisuviranomaisten kehittämät käytännöt. Ohjeet koskevat etenkin toiminnan jatkuvuutta, pääsyä rahoitusmarkkinoiden infrastruktuureihin, rahoitusta ja likviditeettiä kriisinratkaisussa, velkakirjojen arvon alaskirjausta, liiketoiminnan tervehdyttämistä ja viestintää.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle