European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhľadávania
Home Médiá ECB vysvetľuje Výskum a publikácie Štatistika Menová politika €uro Platobný styk a trhy Kariéra
Návrhy
Zoradiť podľa

Rozhodnutia Rady guvernérov ECB (iné ako rozhodnutia o stanovení úrokových sadzieb)

Jún 2022

24. júna 2022

Externá komunikácia

Vyhlásenie po mimoriadnom zasadaní Rady guvernérov ECB

Dňa 15. júna 2022 Rada guvernérov na mimoriadnom zasadaní diskutovala o aktuálnej situácii na trhu. Súvisiaca tlačová správa je k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Infraštruktúra trhu a platobný styk

Odloženie začlenenia chorvátskeho trhu do služby okamžitého vyrovnania platieb v rámci systému TARGET

Dňa 27. mája 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie príslušné dôvody a schválila odloženie začlenenia chorvátskeho trhu do služby okamžitého vyrovnania platieb v rámci systému TARGET (TARGET instant payment settlement – TIPS) o šesť mesiacov. Začlenenie tak má byť dokončené najneskôr do konca júna 2023. Plánovaný vstup Chorvátska do eurozóny, ku ktorému má dôjsť 1. januára 2023, ak Rada Európskej únie prijme rozhodnutie o tom, že krajina splnila nevyhnutné podmienky, by si vyžadoval začlenenie chorvátskeho trhu do služby TIPS okamžite po vstupe do eurozóny, súbežne so začlenením Hrvatska narodna banka do systému TARGET2 ako centrálnej banky krajiny eurozóny. Začlenenie chorvátskeho trhu do služby TIPS bolo odložené predovšetkým z dôvodu kolízie so začiatkom významného projektu Eurosystému – konsolidácie systémov TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) – v novembri 2022, ktorý by znemožnil adekvátne otestovanie a migráciu chorvátskeho trhu do služby TIPS. Prechod z pôvodnej meny na euro si navyše zo strany chorvátskej bankovej komunity vyžaduje realizáciu množstva činností, ktoré by mohli obmedziť jej pripravenosť zabezpečiť svoju cezhraničnú dostupnosť na realizáciu okamžitých platieb do očakávaného dátumu vstupu do eurozóny. Včasné začlenenie do systému TARGET2 ako centrálnej banky krajiny eurozóny odložené nebude a týmto rozhodnutím nie je ovplyvnené.

Dohoda o prístupe príslušných orgánov do registra Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy s údajmi o prípadoch zlyhania vyrovnania

Dňa 2. júna 2022 vzala Rada guvernérov na vedomie regulačné ustanovenia, podľa ktorých majú centrálni depozitári cenných papierov (central securities depositories – CSD) vykazovať centrálnym bankám krajín EÚ ako príslušným orgánom prípady zlyhania vyrovnania, ako aj ponuku Európskeho orgánu pre cenné papiere a trhy (European Securities and Markets Authority – ESMA) umožniť centrálnym bankám krajín EÚ bezplatný prístup k údajom o prípadoch zlyhania vyrovnania, ktoré zbiera prostredníctvom svojho registra, a schválila dohodu medzi ESMA a Európskym systémom centrálnych bánk (ESCB) o prístupe príslušných orgánov do registra ESMA s údajmi o prípadoch zlyhania vyrovnania. Register ESMA predstavuje jednotný kanál vykazovania údajov v harmonizovanom formáte. V prípade jeho využívania by jednotlivé príslušné orgány nemuseli vyvíjať paralelné IT systémy na zber, uchovávanie a používanie údajov prijímaných od CSD, ktorým by zároveň znížil záťaž spojenú s vykazovaním. Tento multilaterálny akt čoskoro podpíše ESMA ako poskytovateľ služieb a tie centrálne banky krajín EÚ, ktoré majú záujem byť signatármi dohody.

Výročná správa o systéme TARGET za rok 2021

Dňa 2. júna 2022 Rada guvernérov vzala na vedomie výročnú správu o systéme TARGET za rok 2021, ktorá bola následne spolu so súvisiacou tlačovou správou zverejnená na internetovej stránke ECB. Správa obsahuje informácie o aktivite v rámci systému TARGET2 (T2), o jeho fungovaní a hlavných zmenách zaznamenaných v roku 2021. Súčasťou správy je sedem boxov venovaných témam, ktoré mali v roku 2021 osobitný význam: vývoj aktivity v systéme T2, najnovšie informácie o opatreniach na zabezpečenie celoeurópskej dostupnosti služby TIPS, cezhraničné platby v systéme T2 z medzinárodného hľadiska, nepriama účasť v systéme T2, externá analýza incidentov s dosahom na služby TARGET v roku 2020 vykonaná spoločnosťou Deloitte, prevádzková komunikácia s účastníkmi T2 a najnovšie informácie o projekte konsolidácie systémov T2-T2S a o budúcich službách RTGS.

Finančné výkazy systému T2S za rok 2021

Dňa 17. júna 2022 Rada guvernérov schválila zverejnenie finančných výkazov systému T2S za účtovný rok 2021 a vzala na vedomie súvisiace stanovisko externého audítora. Zverejňovanie týchto výkazov je povinné na základe rámcovej dohody o T2S. Cieľom je informovať klientov T2S, zainteresované strany a širokú verejnosť o finančnej situácii T2S. Dokumenty sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Stanoviská k právnym predpisom

Stanovisko ECB k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 600/2014, pokiaľ ide o zvýšenie transparentnosti údajov o trhu, odstránenie prekážok vzniku konsolidovaného informačného systému, optimalizáciu obchodovacích povinností a zákaz prijímania platieb za postupovanie pokynov klientov

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/19 dňa 1. júna 2022 na žiadosť Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Stanovisko ECB k zriadeniu a fungovaniu Jednotného európskeho miesta prístupu (ESAP)

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/20 dňa 7. júna 2022 z vlastnej iniciatívy.

Stanovisko ECB k platbe pre Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland v súvislosti s určitými transakciami súvisiacimi s MMF

Rada guvernérov prijala stanovisko CON/2022/21 dňa 14. júna 2022 na žiadosť írskeho ministra financií.

Štatistika

Nový právny rámec centralizovanej databázy cenných papierov a zostavovania štatistiky vydaných cenných papierov

Dňa 19. mája 2022 Rada guvernérov prijala: a) usmernenie ECB/2022/25 o centralizovanej databáze cenných papierov a zostavovaní štatistiky vydaných cenných papierov a o zrušení usmernenia ECB/2012/21 a usmernenia (EÚ) 2021/834 a b) odporúčanie ECB/2022/26 o centralizovanej databáze cenných papierov a zostavovaní štatistiky vydaných cenných papierov a o zrušení odporúčania ECB/2012/22. Prijaté usmernenie (adresované centrálnym bankám Eurosystému) a odporúčanie (adresované národným centrálnym bankám krajín nepatriacich do eurozóny) nahrádzajú predchádzajúce usmernenie, resp. odporúčanie. Nový právny rámec vylepšuje prevádzkové procesy centralizovanej databázy cenných papierov (Centralised Securities Database – CSDB) a obsahuje nové ustanovenia o zostavovaní štatistiky vydaných cenných papierov na základe CSDB. Pôjde o prvé oficiálne štatistiky ESCB priamo zostavené z mikroúdajov v rámci procesu, ktorý spoločne riadi ESCB.

Medzinárodná a európska spolupráca

Predbežná správa o medzinárodnej úlohe eura

Dňa 19. mája 2022 Rada guvernérov schválila správu o medzinárodnej úlohe eura a jej zverejnenie na internetovej stránke ECB. Správa prináša prehľad vývoja používania eura nerezidentmi eurozóny v roku 2021. V súlade s dvojročným cyklom zverejňovania správy v rozšírenom, plnom rozsahu je toto vydanie len predbežnou verziou, ktorá opisuje aktuálne trendy. Správa a súvisiaca tlačová správa sú k dispozícii na internetovej stránke ECB.

Bankový dohľad ECB

Program previerok v oblasti priebežného dohľadu, ktorý stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov vo významných inštitúciách na rok 2022

Dňa 7. júna 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad schváliť program previerok v oblasti priebežného dohľadu (Supervisory Examination Programme – SEP) na rok 2022, ktorý stanovuje kontroly na mieste a hodnotenia interných modelov významných inštitúcií v rámci európskeho bankového dohľadu. Program previerok v oblasti priebežného dohľadu na mieste vychádza z priorít dohľadu na roky 2022 až 2024 zverejnených na internetovej stránke bankového dohľadu ECB.

Súlad s usmerneniami EBA o zlepšovaní riešiteľnosti krízových situácií pre inštitúcie a orgány pre riešenie krízových situácií na základe článkov 15 a 16 smernice o ozdravení a riešení krízových situácií bánk (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD)

Dňa 8. júna 2022 Rada guvernérov nevzniesla žiadne námietky proti návrhu Rady pre dohľad oznámiť EBA, že ECB sa v prípade významných inštitúcií pod jej priamym dohľadom riadi usmerneniami o zlepšovaní riešiteľnosti krízových situácií pre inštitúcie a orgány pre riešenie krízových situácií na základe článkov 15 a 16 smernice BRRD (usmerneniami o riešiteľnosti) (EBA/GL/2022/01). Cieľom usmernení je implementácia existujúcich medzinárodných štandardov riešiteľnosti a zmapovanie najlepších postupov, ktoré doteraz vyvinuli orgány EÚ pre riešenie krízových situácií. Usmernenia predovšetkým stanovujú pokyny na zlepšenie riešiteľnosti v nasledujúcich oblastiach: prevádzková kontinuita pri riešení krízových situácií, prístup k infraštruktúram finančného trhu, financovanie a likvidita pri riešení krízových situácií, výkon záchrany pomocou vnútorných zdrojov, reorganizácia obchodnej činnosti a komunikácia.

KONTAKT

Európska centrálna banka

Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu

Šírenie je dovolené len s uvedením zdroja.

Kontakty pre médiá