European Central Bank - eurosystem
Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Iunie 2022

24 iunie 2022

Comunicare externă

Declarația publicată în urma ședinței ad-hoc a Consiliului guvernatorilor BCE

La data de 15 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a organizat o ședință ad-hoc pentru a schimba opinii cu privire la situația actuală de pe piețe. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Infrastructura pieței și plăți

Amânarea integrării pieței croate în serviciul de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET

La data de 27 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de motivația aferentă și a aprobat amânarea cu șase luni a integrării pieței croate în serviciul de decontare a plăților instant prin intermediul TARGET (TARGET instant payment settlement – TIPS), aceasta urmând să fie finalizată până la sfârșitul lunii iunie 2023 cel târziu. Aderarea planificată a Croației la zona euro, prevăzută, în prezent, la 1 ianuarie 2023, sub rezerva deciziei Consiliului Uniunii Europene privind îndeplinirea condițiilor necesare de către această țară, ar impune integrarea imediată în TIPS a pieței croate odată cu aderarea la euro, în paralel cu participarea Hrvatska narodna banka ca bancă centrală din zona euro la TARGET2. Motivul principal al amânării se referă la coincidența cu lansarea unui proiect major al Eurosistemului, respectiv consolidarea TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) în luna noiembrie 2022, care ar împiedica testarea și migrarea pieței croate la TIPS în condiții corespunzătoare. Totodată, activitățile multiple necesare pentru a permite comunității bancare din Croația trecerea de la moneda proprie la euro pot, de asemenea, limita accesibilitatea acesteia dincolo de granițe pentru efectuarea de plăți instant până la data anticipată a aderării. Integrarea la timp în TARGET2 ca bancă centrală din zona euro nu va fi amânată și nu este afectată de această decizie.

Acordul privind accesul autorităților relevante la registrul decontărilor eșuate al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

La data de 2 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de dispozițiile de reglementare care impun depozitarilor centrali de instrumente financiare (central securities depositories – CSD) să raporteze datele privind decontările eșuate băncilor centrale din UE în calitatea lor de autorități relevante, precum și de oferta Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (European Securities and Markets Authority – ESMA) de a permite accesul gratuit al băncilor centrale din UE la datele privind decontările eșuate pe care le colectează prin intermediul registrului său și a aprobat acordul dintre ESMA și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) privind accesul autorităților relevante la registrul decontărilor eșuate al ESMA. Registrul ESMA asigură un canal unic de raportare într-un format armonizat. Utilizarea acestuia ar evita necesitatea ca fiecare autoritate relevantă să elaboreze un sistem informatic paralel pentru a colecta, a stoca și a utiliza datele primite de la CSD și, pe de altă parte, ar reduce, de asemenea, sarcina de raportare a CSD. Actul multilateral va fi semnat în curând de ESMA în calitate de furnizor de servicii și de acele bănci centrale din UE care doresc să fie parte la acord.

Raportul anual 2021 privind TARGET

La data de 2 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a luat notă de raportul anual 2021 privind TARGET, care a fost publicat ulterior pe website-ul BCE, alături de un comunicat de presă. Raportul oferă informații despre traficul și performanța operațională a TARGET2 (T2), precum și despre principalele evoluții din anul 2021. Acesta include, de asemenea, șapte casete pe teme de o relevanță deosebită în 2021: evoluția traficului T2; o actualizare a măsurilor de accesibilitate paneuropeană a TIPS; o perspectivă internațională privind plățile transfrontaliere în cadrul T2; participarea indirectă la T2; evaluarea externă efectuată de Deloitte cu privire la incidentele care au afectat serviciile TARGET în 2020; comunicarea operațională cu participanții la T2; și o actualizare privind proiectul de consolidare T2-T2S și viitoarele servicii de decontare pe bază brută în timp real (real-time gross settlement – RTGS).

Situațiile financiare ale T2S pentru anul 2021

La data de 17 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat publicarea situațiilor financiare aferente T2S pentru exercițiul financiar 2021 și a luat notă de opinia conexă a auditorului extern. Publicarea acestor situații îndeplinește o obligație prevăzută în Acordul-cadru privind T2S și este destinată informării clienților și a părților interesate ale T2S, precum și a publicului larg cu privire la situația financiară a T2S. Documentele sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 în ceea ce privește sporirea transparenței datelor de piață, eliminarea obstacolelor din calea instituirii unui sistem centralizat de raportare, optimizarea obligațiilor de tranzacționare și interzicerea primirii de plăți pentru transmiterea ordinelor clienților

La data de 1 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/19, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la instituirea și funcționarea unui punct unic de acces european

La data de 7 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/20 din proprie inițiativă.

Avizul BCE cu privire la efectuarea de plăți către Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland în legătură cu anumite tranzacții privind FMI

La data de 14 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/21, la solicitarea ministrului finanțelor din Irlanda.

Statistică

Noul cadru juridic privind baza de date centralizată a titlurilor de valoare și producerea de statistici privind emisiunile de titluri de valoare

La data de 19 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat: (a) Orientarea BCE/2022/25 privind baza de date centralizată a titlurilor de valoare și producerea de statistici privind emisiunile de titluri de valoare și de abrogare a Orientării BCE/2012/21 și a Orientării (UE) 2021/834; și (b) Recomandarea BCE/2022/26 privind baza de date centralizată a titlurilor de valoare și producerea de statistici privind emisiunile de titluri de valoare și de abrogare a Recomandării BCE/2012/22. Orientarea adoptată, adresată băncilor centrale din Eurosistem, și recomandarea adoptată, adresată băncilor centrale naționale din afara zonei euro, după caz, înlocuiesc actele juridice respective anterioare. Noul cadru juridic optimizează procesele operaționale ale bazei de date centralizate a titlurilor de valoare (Centralised Securities Database – CSDB) și include, de asemenea, dispoziții noi privind compilarea statisticilor referitoare la emisiunile de titluri de valoare bazate pe CSDB, care vor fi primele statistici oficiale ale Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) compilate direct din microdate în cadrul unui proces de producere derulat în comun de SEBC.

Cooperarea europeană și internațională

Raportul intermediar privind rolul internațional al euro

La data de 19 mai 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat raportul privind rolul internațional al euro și a autorizat publicarea acestuia pe website-ul BCE. Raportul oferă o prezentare generală a evoluțiilor înregistrate în utilizarea euro de către rezidenți din afara zonei euro în anul 2021. În concordanță cu ciclul bienal de publicare a rapoartelor complete, această ediție reprezintă o versiune intermediară care descrie, în esență, trendurile recente. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Supravegherea bancară a BCE

Programul de supraveghere prudențială pentru anul 2022 destinat inspecțiilor la fața locului și investigațiilor privind modelele interne desfășurate la sediul instituțiilor semnificative

La data de 7 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a aproba Programul de supraveghere prudențială (Supervisory Examination Programme – SEP) pentru anul 2022 destinat inspecțiilor la fața locului și investigațiilor privind modelele interne desfășurate la sediul instituțiilor semnificative în cadrul supravegherii bancare europene. Programul de supraveghere prudențială la fața locului se bazează pe Prioritățile în materie de supraveghere pentru perioada 2022-2024, publicate pe website-ul privind supravegherea bancară al BCE.

Conformitatea cu Ghidul ABE privind îmbunătățirea posibilității de soluționare pentru instituții și autorități de rezoluție în conformitate cu articolele 15 și 16 din Directiva privind redresarea și rezoluția bancară

La data de 8 iunie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica Autoritatea bancară europeană (ABE) cu privire la respectarea de către BCE, în legătură cu instituțiile semnificative aflate sub supravegherea sa directă, a Ghidului privind îmbunătățirea posibilității de soluționare pentru instituții și autorități de rezoluție în conformitate cu articolele 15 și 16 din Directiva privind redresarea și rezoluția bancară (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD) (Ghidul privind posibilitatea de soluționare) (EBA/GL/2022/01). Ghidul vizează implementarea standardelor internaționale existente privind posibilitatea de soluționare și inventariază cele mai bune practici elaborate până în prezent de autoritățile de rezoluție din UE. Mai exact, acesta oferă orientări pentru îmbunătățirea posibilității de soluționare în ceea ce privește continuitatea activității în procesul de rezoluție, accesul la infrastructurile pieței financiare, finanțarea și lichiditatea în procedura de rezoluție, punerea în aplicare a recapitalizării interne, reorganizarea activității și comunicarea.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media