European Central Bank - eurosystem
SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

Juni 2022

24. juni 2022

Ekstern kommunikation

Erklæring efter ad hoc-møde i ECB's styrelsesråd

Den 15. juni 2022 holdt Styrelsesrådet et ad hoc-møde for at udveksle synspunkter om den aktuelle markedssituation. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Markedsinfrastruktur og betalinger

Udsættelse af det kroatiske markeds tilslutning til TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)

Den 27. maj 2022 tog Styrelsesrådet en række begrundelser til efterretning og godkendte udsættelsen af det kroatiske markeds tilslutning til TIPS med seks måneder. Det betyder, at tilslutningen senest skal være gennemført med udgangen af juni 2023. Kroatiens tiltrædelse af euroområdet, som ifølge planen skal finde sted 1. januar 2023, med forbehold af Rådet for Den Europæiske Unions afgørelse om, at de nødvendige betingelser er opfyldt, vil kræve, at det kroatiske marked tilsluttes til TIPS straks efter dets tiltrædelse af euroen, sideløbende med at Hrvatska narodna banka deltager i TARGET2 som en centralbank i euroområdet. Den primære årsag til udsættelsen er, at tilslutningen falder sammen med, at et stort Eurosystem-projekt, konsolideringen af TARGET2 og TARGET2-Securities (T2-T2S), skal sættes i drift i november 2022. Det vil gøre det vanskeligt for det kroatiske marked at gennemføre tilstrækkelige test i forbindelse med migrationen. Desuden skal den kroatiske banksektor træffe en række foranstaltninger i forbindelse med overgangen fra den nuværende valuta til euro, som også kan begrænse dens muligheder for at være tilgængelig for straksbetalinger på tværs af grænser på den forventede tiltrædelsesdato. Tilslutningen til TARGET2 som en centralbank i euroområdet vil ikke blive udskudt og påvirkes ikke af denne afgørelse.

Aftale om relevante myndigheders adgang til Den Europæiske Værdipapir- og Markedstilsynsmyndigheds (ESMA) register over afviklingsfejl

Den 2. juni 2022 tog Styrelsesrådet lovbestemmelser, hvorefter værdipapircentraler i deres egenskab af relevante myndigheder skal indberette data om afviklingsfejl til EU's centralbanker, og ESMA's tilbud til EU's centralbanker om gratis adgang til de data om afviklingsfejl, som ESMA indsamler via sit register, til efterretning og godkendte aftalen mellem ESMA og Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB) om relevante myndigheders adgang til ESMA's register over afviklingsfejl. ESMA's register tilvejebringer en fælles kanal til indberetning i et harmoniseret rapporteringsformat. Ved at anvende denne kanal behøver de enkelte relevante myndigheder ikke at udvikle et parallelt IT-system til indsamling, lagring og anvendelse af data, som modtages fra værdipapircentraler. Desuden vil den også reducere værdipapircentralernes indberetningsbyrde. Den multilaterale aftale vil snart blive indgået mellem ESMA som tjenesteudbyder og de EU-centralbanker, der ønsker at tiltræde aftalen.

Årsberetning om TARGET for 2021

Den 2. juni 2022 tog Styrelsesrådet TARGET Annual Report 2021 til efterretning. Årsberetningen blev efterfølgende offentliggjort på ECB's websted sammen med en pressemeddelelse. Beretningen indeholder information om TARGET2-betalinger (T2), systemets funktion og den vigtigste udvikling, som fandt sted i 2021. Den indeholder også syv bokse om emner, der var af særlig relevans i 2021: udviklingen i T2-betalinger, en opdatering om foranstaltningerne til fælleseuropæisk adgang til afviklingstjenesten til straksbetalinger (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS)), et internationalt perspektiv på grænseoverskridende betalinger i T2, indirekte deltagelse i T2, Deloittes eksterne gennemgang af hændelser, der påvirkede TARGET Services i 2020, driftskommunikation til T2-deltagere, og en opdatering om T2-T2S-konsolideringsprojektet og fremtidige realtidsbruttoafviklingstjenester (RTGS-tjenester).

T2S' 2021-regnskab

Den 17. juni 2022 godkendte Styrelsesrådet offentliggørelsen af T2S' årsregnskab for regnskabsåret 2021 og tog den eksterne revisors regnskabserklæring i forbindelse hermed til efterretning. Offentliggørelsen af dette regnskab opfylder en forpligtelse i henhold til T2S-rammeaftalen og har til formål at informere T2S-kunder og -interessenter, samt den brede offentlighed, om T2S' finansielle situation. Dokumenterne findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 600/2014 for så vidt angår forbedring af gennemsigtigheden af markedsdata, fjernelse af hindringer for konsolideret løbende handelsinformation, optimering af handelsforpligtelserne og forbud mod at modtage betalinger for videresendelse af kundeordrer

Den 1. juni 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/19 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om oprettelse af det fælles europæiske adgangspunkt og dets funktionsmåde (European Single Access Point (ESAP))

Den 7. juni 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/20 på eget initiativ.

ECB's udtalelse om betalinger til Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland i forbindelse med visse IMF-relaterede transaktioner

Den 14. juni 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/21 på anmodning af den irske finansminister.

Statistik

Ny retlig ramme for den centraliserede værdipapirdatabase (Centralised Securities Database (CSDB)) og produktionen af statistik over værdipapirudstedelser

Den 19. maj 2022 vedtog Styrelsesrådet: a) retningslinje ECB/2022/25 om den centraliserede værdipapirdatabase og udarbejdelse af statistik over værdipapirudstedelser og om ophævelse af retningslinje ECB/2012/21 og retningslinje (EU) 2021/834, og b) henstilling ECB/2022/26 om den centraliserede værdipapirdatabase og udarbejdelse af statistik over værdipapirudstedelser og om ophævelse af henstilling ECB/2012/22. Den vedtagne retningslinje – som er rettet til Eurosystemets centralbanker – og den vedtagne henstilling – som er rettet til de nationale centralbanker uden for euroområdet, alt efter omstændighederne, erstatter henholdsvis den tidligere retningslinje og den tidligere henstilling. Den nye retlige ramme styrker den centraliserede værdipapirdatabases operationelle processer (Centralised Securities Database (CSDB)) og indeholder også nye bestemmelser om udarbejdelsen af CSDB-baseret statistisk over værdipapirudstedelser. Dette vil være de første officielle statistikker fra Det Europæiske System af Centralbanker (ESCB), som er udarbejdet direkte på grundlag af mikrodata i en produktionsproces, der i fællesskab gennemføres af ESCB.

Internationalt og europæisk samarbejde

Interimsrapport om euroens internationale rolle

Den 19. maj 2022 godkendte Styrelsesrådet rapporten om euroens internationale rolle og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort på ECB's websted. Rapporten giver et overblik over udviklingen i residenter uden for euroområdets brug af euro i 2021. I overensstemmelse med den toårige cyklus for offentliggørelse af de længere, komplette rapporter, er dette en interimsrapport, der hovedsagelig beskriver den seneste udvikling. Rapporten og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

ECB Banktilsyn

Tilsynsprogram for inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i signifikante institutter i 2022

Den 7. juni 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage tilsynsprogrammet (Supervisory Examination Programme (SEP)) for 2022 med hensyn til inspektioner på stedet og undersøgelser af interne modeller i signifikante institutter inden for det europæiske banktilsyn. Tilsynsprogrammet for inspektioner på stedet er udarbejdet med udgangspunkt i Tilsynsprioriteterne 2022-2024, som er offentliggjort på ECB's banktilsynswebsted.

Overholdelse af EBA's retningslinjer vedrørende forbedring af afviklingsmuligheder for institutter og afviklingsmyndigheder i henhold til artikel 15 og 16 i direktivet om genopretning og afvikling af banker (Bank Recovery and Resolution Directive (BRRD))

Den 8. juni 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod et forslag fremsat af Tilsynsrådet om at underrette Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) om, at ECB, for så vidt angår signifikante institutter under ECB's direkte tilsyn, overholder EBA's retningslinjer vedrørende forbedring af afviklingsmuligheder for institutter og afviklingsmyndigheder i henhold til artikel 15 og 16 i direktivet om genopretning og afvikling af banker (retningslinjerne om afviklingsmuligheder) (EBA/GL/2022/01). Retningslinjerne har til formål at gennemføre eksisterende internationale standarder om afviklingsmuligheder og at kortlægge bedste praksis, som hidtil er udviklet af EU's afviklingsmyndigheder. Navnlig giver de vejledning i, hvorledes afviklingen kan forbedres på områderne operationel kontinuitet, adgang til finansielle markedsinfrastrukturer, finansiering og likviditet under afvikling, proces for gennemførelse af eksekvering af nedskrivning og konvertering (bail‐in), virksomhedsomlægning og kommunikation.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt