European Central Bank - eurosystem
Paieškos galimybės
Apie mus Žiniasklaidai Paaiškinimai Tyrimai ir publikacijos Statistika Pinigų politika Euro Mokėjimai ir rinkos Darbas ECB
Pasiūlymai
Rūšiuoti pagal

ECB valdančiosios tarybos priimti sprendimai (išskyrus palūkanų normas nustatančius sprendimus)

2022 m. birželio mėn.

2022 m. birželio 24 d.

Išorės komunikacija

Pareiškimas po ECB valdančiosios tarybos ad hoc posėdžio

2022 m. birželio 15 d. įvyko Valdančiosios tarybos ad hoc posėdis, kuriame buvo aptarta dabartinė rinkos padėtis. Pranešimas spaudai apie tai paskelbtas ECB interneto svetainėje.

Rinkos infrastruktūra ir mokėjimai

Atidedamas Kroatijos rinkos įtraukimas į TARGET momentinių mokėjimų vykdymo (TIPS) paslaugą

2022 m. gegužės 27 d. Valdančioji taryba susipažino su susijusiomis priežastimis ir pritarė Kroatijos rinkos įtraukimo į TIPS paslaugą atidėjimui šešiems mėnesiams, t. y. įtraukimas turi būti įvykdytas ne vėliau kaip iki 2023 m. birželio pabaigos. Europos Sąjungos Tarybai priėmus sprendimą, kad Kroatija tenkina būtinas prisijungimo prie euro zonos sąlygas (šiuo metu numatoma, kad tai įvyks 2023 m. sausio 1 d.), po šalies prisijungimo prie euro zonos Kroatijos rinka iš karto turėtų būti įtraukta į TIPS, o Hrvatska narodna banka, kaip euro zonos centrinis bankas, dalyvautų TARGET2. Pagrindinė atidėjimo priežastis yra susijusi su tuo, kad 2022 m. lapkričio mėn. pradedamas didelis Eurosistemos projektas (TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) konsolidavimo projektas), todėl nepavyktų tinkamai atlikti TIPS paslaugos testavimo ir įtraukti Kroatijos rinkos. Be to, gali būti, kad dėl įvairių darbų, kuriuos Kroatijos bankai turi atlikti dėl šalies valiutos pakeitimo euru, iki numatomos prisijungimo prie euro zonos datos jie nebus visiškai pasirengę vykdyti momentinius mokėjimus tarptautiniu mastu. Šalies centrinio banko, kaip euro zonos centrinio banko, savalaikis prisijungimas prie sistemos TARGET2 nebus atidėtas ir minėtasis sprendimas neturės tam įtakos.

Susitarimas dėl atitinkamų institucijų prieigos prie Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos (ESMA) duomenų apie neatsiskaitymo atvejus saugyklos

2022 m. birželio 2 d. Valdančioji taryba susipažino su teisės aktų nuostatomis, kuriomis reikalaujama, kad centriniai vertybinių popierių depozitoriumai (CVPD) praneštų duomenis apie neatsiskaitymo atvejus ES centriniams bankams, veikiantiems kaip atitinkamos institucijos. Valdančioji taryba taip pat susipažino su ESMA pasiūlymu suteikti ES centriniams bankams nemokamą prieigą prie duomenų apie neatsiskaitymo atvejus, kuriuos ji renka per savo saugyklą, ir patvirtino ESMA ir Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) susitarimą dėl atitinkamų institucijų prieigos prie ESMA duomenų apie neatsiskaitymo atvejus saugyklos. ESMA duomenų saugykla veikia kaip bendras ataskaitų teikimo kanalas, kuriuo ataskaitos teikiamos suderintu formatu. Naudojantis šia saugykla būtų išvengta būtinybės kiekvienai atitinkamai institucijai kurti lygiagrečią IT sistemą, skirtą iš CVPD gaunamiems duomenims rinkti, saugoti ir naudoti, o tai savo ruožtu sumažintų CVPD tenkančią ataskaitų teikimo naštą. Daugiašalį aktą netrukus pasirašys ESMA, kaip paslaugos teikėja, ir tie ES centriniai bankai, kurie nori prisijungti prie susitarimo.

Sistemos TARGET 2021 metų ataskaita

2022 m. birželio 2 d. Valdančioji taryba susipažino su sistemos TARGET 2021 metų ataskaita. Vėliau ji buvo paskelbta ECB interneto svetainėje kartu su pranešimu spaudai. Ataskaitoje pateikiama informacija apie sistemos TARGET2 (T2) srautus, veiklos rezultatus ir 2021 m. įvykusius svarbiausius pokyčius. Be to, joje yra septyni intarpai, skirti šioms 2021 m. ypač aktualioms temoms: T2 srautų raida; atnaujinta informacija apie galimybės visoje Europoje naudotis momentiniais mokėjimais per TIPS sistemą užtikrinimą; per T2 vykdomų tarpvalstybinių mokėjimų tarptautinė perspektyva; netiesioginis dalyvavimas T2; Deloitte atlikta išorinė incidentų, 2020 m. dariusių poveikį TARGET paslaugoms, peržiūra; operacinė komunikacija su T2 dalyviais; atnaujinta informacija apie T2-T2S konsolidavimo projektą ir būsima realaus laiko atskirųjų atsiskaitymų (RTGS) paslauga.

2021 m. T2S finansinės ataskaitos

2022 m. birželio 17 d. Valdančioji taryba suteikė leidimą skelbti T2S ataskaitinių 2021 metų finansines ataskaitas ir susipažino su išorės audito išvadomis, susijusiomis su šiomis ataskaitomis. Ataskaitos skelbiamos laikantis įsipareigojimo, prisiimto pagal pamatinį susitarimą dėl T2S siekiant informuoti T2S naudotojus ir suinteresuotuosius subjektus bei plačiąją visuomenę apie T2S finansinę padėtį. Dokumentai paskelbti ECB interneto svetainėje.

Konsultacijos dėl teisės aktų

ECB nuomonė dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo dėl nuostatų, susijusių su rinkos duomenų skaidrumo didinimu, kliūčių konsoliduotai informacinei juostai atsirasti šalinimu, prekybos pareigų optimizavimu ir draudimu gauti užmokestį už klientų pavedimų persiuntimą, iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 600/2014

2022 m. birželio 1 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/19 Europos Parlamento ir Europos Sąjungos Tarybos prašymu.

ECB nuomonė dėl Europos bendro prieigos punkto (ESAP) sukūrimo ir veikimo

2022 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba savo iniciatyva priėmė Nuomonę CON/2022/20.

ECB nuomonė dėl su tam tikromis TVF operacijomis susijusio mokėjimo Airijos centriniam bankui

2022 m. birželio 14 d. Valdančioji taryba priėmė Nuomonę CON/2022/21 Airijos finansų ministro prašymu.

Statistika

Naujas centrinės vertybinių popierių duomenų bazės (CVPDB) ir vertybinių popierių emisijų statistikos rengimo teisinis pagrindas

2022 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba priėmė: a) Gaires ECB/2022/25 dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės ir vertybinių popierių emisijų statistikos rengimo, kuriomis panaikinamos Gairės ECB/2012/21 ir Gairės (ES) 2021/834, ir b) Rekomendaciją ECB/2022/26 dėl centrinės vertybinių popierių duomenų bazės ir vertybinių popierių emisijų statistikos rengimo, kuria panaikinama Rekomendacija ECB/2012/22. Priimtos gairės, skirtos Eurosistemos centriniams bankams, ir priimta rekomendacija, skirta ne euro zonos nacionaliniams centriniams bankams, atitinkamai pakeičia ankstesnes gaires ir rekomendaciją. Šiais dokumentais sustiprinami CVPDB veikimo procesai, taip pat į juos įtrauktos naujos nuostatos dėl CVPDB pagrįstų vertybinių popierių emisijų statistikos rengimo – tai bus pirmoji oficiali Europos centrinių bankų sistemos (ECBS) statistika, tiesiogiai surinkta iš mikroduomenų procese, kurį bendrai valdo ECBS.

Tarptautinis bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas Europoje

Tarpinė ataskaita apie tarptautinį euro vaidmenį

2022 m. gegužės 19 d. Valdančioji taryba patvirtino ataskaitą apie tarptautinį euro vaidmenį ir leido ją paskelbti ECB interneto svetainėje. Ataskaitoje apžvelgti pokyčiai, susiję su tuo, kaip 2021 m. eurą naudojo ne euro zonos gyventojai. Atsižvelgiant į tai, kad išsamios ataskaitos skelbiamos kas dvejus metus, šioji yra tarpinė versija, kurioje aprašomos naujausios tendencijos. Ataskaita ir pranešimas spaudai šia tema paskelbti ECB interneto svetainėje.

ECB bankų priežiūra

Patikrinimų vietoje ir vidaus modelių patikrinimų svarbiose įstaigose 2022 m. priežiūrinės analizės programa

Iki 2022 m. birželio 7 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos pasiūlymui patvirtinti 2022 m. priežiūrinės analizės programą, pagal kurią bus vykdomi į Europos bankų priežiūros sistemą įtrauktų svarbių įstaigų patikrinimai vietoje ir vidaus modelių patikrinimai. Patikrinimų vietoje priežiūrinės analizės programa parengta vadovaujantis 2022–2024 m. priežiūros prioritetais. Šie prioritetai paskelbti bankų priežiūrai skirtoje ECB interneto svetainėje.

EBI gairių dėl sėkmingo pertvarkymo galimybių didinimo, skirtų įstaigoms ir pertvarkymo institucijoms, pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos 15 ir 16 straipsnius, laikymasis

Iki 2022 m. birželio 8 d. Valdančioji taryba nepareiškė prieštaraujanti Priežiūros valdybos siūlymui pranešti Europos bankininkystės institucijai (EBI), kad tiesiogiai prižiūrimų svarbių įstaigų atžvilgiu ECB laikosi Gairių dėl sėkmingo pertvarkymo galimybių didinimo, skirtų įstaigoms ir pertvarkymo institucijoms, pagal Bankų gaivinimo ir pertvarkymo direktyvos 15 ir 16 straipsnius (EBA/GL/2022/01). Šiomis gairėmis siekiama įgyvendinti esamus tarptautinius sėkmingo pertvarkymo standartus ir įvertinti iki šiol ES pertvarkymo institucijų sukauptą geriausią praktiką. Visų pirma, jose pateikiamos rekomendacijos, kaip pagerinti sėkmingo pertvarkymo galimybes tokiose srityse kaip veiklos tęstinumas pertvarkymo atveju, galimybės naudotis finansų rinkos infrastruktūromis, finansavimas ir likvidumas pertvarkymo atveju, gelbėjimas privačiomis lėšomis, verslo reorganizavimas ir komunikacija.

KUR KREIPTIS

Europos Centrinis Bankas

Komunikacijos generalinis direktoratas

Leidžiama perspausdinti, jei nurodomas šaltinis.

Kontaktai žiniasklaidai