European Central Bank - eurosystem
Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada jūnijs

2022. gada 24. jūnijā

Ārējā komunikācija

Paziņojums pēc ECB Padomes ārkārtas sanāksmes

Padome 2022. gada 15. jūnijā pulcējās uz ārkārtas sanāksmi, lai apmainītos viedokļiem par pašreizējo tirgus situāciju. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Tirgus infrastruktūra un maksājumi

Atlikta Horvātijas tirgus iekļaušana TARGET ātro maksājumu norēķinos (TIPS)

Padome 2022. gada 27. maijā pieņēma zināšanai attiecīgos iemeslus un apstiprināja Horvātijas tirgus iekļaušanas TIPS atlikšanu par sešiem mēnešiem. Tas nozīmē, ka tā jāpabeidz vēlākais līdz 2023. gada jūnija beigām. Sakarā ar Horvātijas plānoto pievienošanos euro zonai, kas pašlaik gaidāma 2023. gada 1. janvārī, ja Eiropas Savienības Padome nolems, ka Horvātija atbilst nepieciešamajiem nosacījumiem, Horvātijas tirgus būtu jāiekļauj TIPS nekavējoties pēc euro ieviešanas līdztekus Hrvatska narodna banka kā euro zonas nacionālās centrālās bankas dalībai TARGET2. Galvenais atlikšanas iemesls saistīts ar vienlaikus notiekošu liela Eurosistēmas projekta (TARGET2/TARGET2 vērtspapīriem (T2-T2V) konsolidācijas) pabeigšanu 2022. gada novembrī – tas neļautu veikt atbilstošu TIPS testēšanu un Horvātijas tirgus migrāciju. Turklāt dažādās aktivitātes, kas jāveic Horvātijas banku nozarei, lai īstenotu valūtas nomaiņu uz euro, arī varētu mazināt gatavību nodrošināt pieejamību pārrobežu ātrajiem maksājumiem līdz gaidāmajam euro ieviešanas datumam. Hrvatska narodna banka kā euro zonas centrālās bankas iekļaušana TARGET2 netiks atlikta un šis lēmums to neietekmē.

Nolīgums par atbildīgo iestāžu piekļuvi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādes (EVTI) neveikto norēķinu repozitorijam

Padome 2022. gada 2. jūnijā pieņēma zināšanai regulatīvos noteikumus, kas uzliek centrālajiem vērtspapīru depozitārijiem (CVD) pienākumu atbildīgo iestāžu kapacitātē ziņot neveiktu maksājumu datus ES centrālajām bankām, un EVTI piedāvājumu ES centrālajām bankām sniegt bezmaksas pieeju datiem par neveiktiem norēķiniem, ko tā apkopo, izmantojot savu repozitoriju, kā arī apstiprināja EVTI un Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) nolīgumu par atbildīgo iestāžu piekļuvi EVTI neveikto norēķinu repozitorijam. EVTI repozitorijs nodrošina vienotu pārskatu sniegšanas kanālu saskaņotā pārskatu formātā. Izmantojot to, katrai atbildīgajai iestādei nevajadzētu izveidot paralēlu IT sistēmu, lai apkopotu, uzglabātu un izmantotu no CVD saņemtos datus. Tas savukārt mazinātu CVD pārskatu sniegšanas slogu. Daudzpusējo nolīgumu drīzumā parakstīs EVTI kā pakalpojuma sniedzējs un ES centrālās bankas, kuras vēlas būt nolīguma dalībnieces.

TARGET 2021. gada pārskats

Padome 2022. gada 2. jūnijā pieņēma zināšanai TARGET 2021. gada pārskatu, kas pēc tam tika publicēts ECB interneta vietnē kopā ar paziņojumu presei. Pārskatā sniegta informācija par TARGET2 (T2) maksājumu plūsmu un darbību, kā arī galvenajām norisēm 2021. gadā. Tas ietvert arī septiņus ielikumus par tematiem, kas 2021. gadā bijuši īpaši būtiski: T2 maksājumu plūsmu attīstību, aktualizētu informāciju par TIPS Eiropas mēroga sasniedzamības pasākumiem, T2 pārrobežu maksājumu starptautisko perspektīvu, netiešo dalību T2, Deloitte veikto ārējo izvērtējumu par traucējumiem, kas ietekmējuši TARGET pakalpojumus 2020. gadā, darbības paziņojumu T2 dalībniekiem, kā arī aktualizētu informāciju par T2-T2V konsolidācijas projektu un nākotnes reālā laika bruto norēķinu pakalpojumiem.

T2V 2021. gada finanšu pārskati

Padome 2022. gada 17. jūnijā apstiprināja publicēšanai T2V 2021. fiskālā gada finanšu pārskatus un pieņēma zināšanai attiecīgo ārējo revidentu atzinumu. Publicējot šos pārskatus, tiek izpildīts T2V pamatlīgumā ietvertais pienākums, un to nolūks ir informēt T2V klientus un iesaistītās puses, kā arī plašu sabiedrību par T2V finansiālo stāvokli. Dokumenti pieejami ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko Regulu (ES) Nr. 600/2014 groza attiecībā uz tirgus datu pārredzamības uzlabošanu, šķēršļu novēršanu konsolidētu datu lentes izveidei, tirdzniecības pienākumu optimizēšanu un aizliegumu saņemt maksājumus par klientu rīkojumu nosūtīšanu

Padome 2022. gada 1. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2022/19 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par Eiropas Vienotā piekļuves punkta izveidi un darbību

Padome 2022. gada 7. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2022/20 pēc savas iniciatīvas.

ECB atzinums par maksājumu Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland attiecībā uz dažiem ar SVF saistītiem darījumiem

Padome 2022. gada 14. jūnijā pieņēma Atzinumu CON/2022/21 pēc Īrijas finanšu ministra lūguma.

Statistika

Jauns centralizētās vērtspapīru datubāzes (CVDB) tiesiskais regulējums un vērtspapīru emisiju statistikas sagatavošana

Padome 2022. gada 19. maijā pieņēma: a) Pamatnostādni ECB/2022/25 par Centralizēto vērtspapīru datubāzi un vērtspapīru emisiju statistikas sagatavošanu un ar ko atceļ Pamatnostādni ECB/2012/21 un Pamatnostādni (ES) 2021/834; un b) Ieteikumu ECB/2022/26 par Centralizēto vērtspapīru datubāzi un vērtspapīru emisiju statistikas sagatavošanu un ar ko atceļ Ieteikumu ECB/2012/22. Pieņemtā pamatnostādne, kas adresēta Eurosistēmas centrālajām bankām, kā arī pieņemtais ieteikums, kas adresēts nacionālajām centrālajām bankām ārpus euro zonas, ja nepieciešams, aizstāj attiecīgi iepriekšējo pamatnostādni un ieteikumu. Jaunais tiesiskais regulējums uzlabo CVDB darbības procesus, kā arī ietver jaunus noteikumus par CVDB bāzēto vērtspapīru emisiju statistikas apkopošanu. Tā būs Eiropas Centrālo banku sistēmas (ECBS) pirmā oficiālā statistika, ko ESCB apkopojusi no mikrodatiem kopīgajā sagatavošanas procesā.

Starptautiskā un Eiropas līmeņa sadarbība

Starpposma ziņojums "Euro starptautiskā nozīme"

Padome 2022. gada 19. maijā apstiprināja ziņojumu par euro starptautisko lomu un deva atļauju to publicēt ECB interneta vietnē. Ziņojumā sniegts kopsavilkums par norisēm saistībā ar ārpus euro zonas esošo valstu rezidentu darījumiem ar euro 2021. gadā. Tā kā pilns pārskats tiek publicēts reizi divos gados, šī publikācija ir starpposma ziņojums, kurā pamatā aplūkotas jaunākās tendences. Ziņojums un attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

ECB banku uzraudzība

2022. gada uzraudzības pārbaudes programmā ietvertās nozīmīgo iestāžu klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes

Padome 2022. gada 7. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt 2022. gada uzraudzības pārbaudes programmu, kas ietver nozīmīgo iestāžu klātienes pārbaudes un iekšējo modeļu pārbaudes Eiropas banku uzraudzības ietvaros. Klātienes pārbaužu programmas pamatā ir uzraudzības prioritātes 2022.–2024. gadam, kas publicētas ECB banku uzraudzības interneta vietnē.

Atbilstība EBI pamatnostādnēm par noregulējamības uzlabošanu iestādēm un noregulējuma iestādēm saskaņā ar Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas (BRRD) 15. un 16. pantu

Padome 2022. gada 8. jūnijā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot Eiropas Banku iestādei (EBI), ka ECB attiecībā uz tās tiešā uzraudzībā esošajām nozīmīgajām iestādēm nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm par noregulējamības uzlabošanu iestādēm un noregulējuma iestādēm saskaņā ar Banku atveseļošanas un noregulējuma direktīvas (BRRD) 15. un16. pantu (noregulējamības pamatnostādnes) (EBA/GL/2022/01). Pamatnostādņu mērķis ir piemērot pastāvošos starptautiskos noregulējamības standartus un izvērtēt ES noregulējuma iestāžu līdz šim izstrādāto labāko praksi. Pamatnostādnēs īpaši sniegti norādījumi, lai uzlabotu noregulējamību tādās jomās kā noregulējuma darbības nepārtrauktība, piekļuve finanšu infrastruktūrai, noregulējuma finansējuma un likviditāte, iekšējās kapitalizācijas īstenošana, uzņēmējdarbības reorganizācija un komunikācija.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem