European Central Bank - eurosystem
Možnosti vyhledávání
Home Média ECB vysvětluje Výzkum a publikace Statistika Měnová politika Euro Platební systémy a trhy Kariéra
Návrhy
Třídit podle

Rozhodnutí přijatá Radou guvernérů ECB (jiná než rozhodnutí o stanovení úrokových sazeb)

červen 2022

24. června 2022

Externí komunikace

Prohlášení po ad hoc zasedání Rady guvernérů ECB

Rada guvernérů se 15. června 2022 sešla na ad hoc zasedání za účelem výměny názorů na stávající situaci na trhu. Související tisková zpráva je k dispozici na internetových stránkách ECB.

Tržní infrastruktura a platební systémy

Odklad integrace chorvatského trhu a služeb vypořádání okamžitých plateb v systému TARGET (TIPS)

Rada guvernérů vzala 27. května 2022 na vědomí související důvody a odsouhlasila odklad integrace chorvatského trhu a služeb TIPS o šest měsíců, tzn. že musí být dokončena nejpozději koncem června 2023. Plánovaný vstup Chorvatska do eurozóny – v současné době se očekává, že k němu dojde 1. ledna 2023, závisí však na rozhodnutí Rady Evropské Unie o dodržení nezbytných podmínek Chorvatskem – by vyžadoval integraci chorvatského trhu a služeb TIPS okamžitě po jeho vstupu do eurozóny, a to současně s účastí Hrvatska narodna banka v systému TARGET2 jakožto centrální banky eurozóny. Hlavní důvod odkladu souvisí s časovým souběhem spuštění významného projektu Eurosystému – konsolidace TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) v listopadu 2022 – což by znemožnilo adekvátní testování služeb TIPS a migraci chorvatského trhu. Řada činností nutných k tomu, aby chorvatské bankovní společenství vyměnilo svoji měnu za euro, může rovněž omezit jeho připravenost na to, aby bylo k očekávanému datu vstupu přeshraničně dostupné pro okamžité platby. Včasná integrace jakožto jedné z centrálních bank eurozóny do systému TARGET2 odložena nebude a tímto rozhodnutím ovlivněna není.

Dohoda o přístupu příslušných orgánů (RA) k uložišti Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) pro selhání vypořádání

Rada guvernérů vzala 2. června 2022 na vědomí regulatorní ustanovení, která od centrálních depozitářů cenných papírů (CSD) v jejich roli RA vyžadují podávání údajů o selhání vypořádání centrálním bankám EU, a nabídku orgánu ESMA o umožnění bezplatného přístupu centrálním bankám EU k údajům o selhání vypořádání, jež prostřednictvím svého uložiště shromažďuje, a podpořila dohodu mezi orgánem ESMA a Evropským systémem centrálních bank (ESCB) o přístupu RA k uložišti orgánu ESMA pro selhání vypořádání. Uložiště orgánu ESMA poskytuje jednotný kanál pro vykazování v harmonizovaném formátu. Jeho využívání by znamenalo, že by jednotlivé RA nemusely vyvíjet paralelní IT systém ke shromažďování, uchovávání a používání údajů získaných od CSD, jejichž vykazovací zátěž by to rovněž ulehčilo. Tento mnohostranný akt bude v brzké době podepsán orgánem ESMA jakožto poskytovatelem služeb a těmi centrálními bankami EU, jež jsou ochotny se dohody účastnit.

Výroční zpráva TARGET 2021

Rada guvernérů vzala 2. června 2022 na vědomí výroční zprávu TARGET za rok 2021, která byla následně zveřejněna na internetových stránkách ECB společně s tiskovou zprávou. Zpráva uvádí informace o platbách v systému TARGET2 (T2) a jeho výkonu i hlavních změnách, k nimž v roce 2021 došlo. Zahrnuje rovněž sedm boxů na témata, jež byla v roce 2021 obzvláště relevantní: vývoj provozu systému T2, aktualizovaná zpráva o opatřeních týkajících se celoevropské dosažitelnosti v rámci služeb TIPS, mezinárodní hledisko týkající se přeshraničních plateb prostřednictvím systému T2, nepřímá účast v systému T2, externí přezkum společností Deloitte týkající se incidentů u služeb systému TARGET v roce 2020, operativní komunikace s účastníky systému T2 a aktualizovaná zpráva o projektu konsolidace T2-T2S a budoucích službách RTGS.

Účetní výkazy T2S za rok 2021

Rada guvernérů schválila 17. června 2022 zveřejnění účetních výkazů T2S za účetní rok 2021 a vzala na vědomí příslušné stanovisko externího auditora. Zveřejněním těchto výkazů plní povinnost z rámcové dohody o T2S a jeho cílem je informovat klienty T2S, zainteresované strany i širokou veřejnost o finanční situaci T2S. Tyto dokumenty jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Stanoviska k právním předpisům

Stanovisko ECB k návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek vzniku konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníků

Rada guvernérů přijala 1. června 2022 stanovisko CON/2022/19 na žádost Evropského parlamentu a Rady Evropské unie.

Stanovisko ECB ke zřízení a fungování jednotného evropského přístupového místa (ESAP)

Rada guvernérů přijala 7. června 2022 stanovisko CON/2022/20 z vlastního podnětu.

Stanovisko ECB k platbám ve prospěch Central Bank of Ireland, pokud jde o určité transakce související s MMF

Rada guvernérů přijala 14. června 2022 stanovisko CON/2022/21 na žádost irského ministra financí.

Statistika

Nový právní rámec centralizované databáze cenných papírů (CSDB) a vypracovávání statistiky emisí cenných papírů

Rada guvernérů přijala 19. května 2022: a) obecné zásady ECB/2022/25 o centralizované databázi cenných papírů a vypracovávání statistiky emisí cenných papírů a o zrušení obecných zásad ECB/2012/21 a obecných zásad (EU) 2021/834 i b) doporučení ECB/2022/26 o centralizované databázi cenných papírů a vypracovávání statistiky emisí cenných papírů a o zrušení doporučení ECB/2012/22. Přijaté obecné zásady – určené centrálním bankám Eurosystému – a doporučení – určené příslušným národním centrálním bankám zemí mimo eurozónu – jednotlivě nahrazují předchozí obecné zásady a doporučení. Nový právní rámec zdokonaluje provozní proces CSDB a zahrnuje rovněž nová ustanovení týkající se sestavování statistiky emise cenných papírů založené na CSDB, jež bude první oficiální statistikou Evropského systému centrálních bank (ESCB) sestavenou přímo z mikrodat vypracovávaných v procesu společně řízeném ESCB.

Mezinárodní a evropská spolupráce

Průběžná zpráva o mezinárodní úloze eura

Rada guvernérů schválila 19. května 2022 zprávu o mezinárodní úloze eura a její zveřejnění na internetových stránkách ECB. Zpráva uvádí přehled vývoje používání eura nerezidenty eurozóny v roce 2021. Jelikož jsou obsáhlé, úplné zprávy zveřejňovány jednou za dva roky, toto vydání je pouhou průběžnou verzí, jež v zásadě popisuje nejnovější trendy. Uvedená zpráva a související tisková zpráva jsou k dispozici na internetových stránkách ECB.

Bankovní dohled ECB

Program dohledových šetření kontrol na místě a posouzení interních modelů významných institucí pro rok 2022

Rada guvernérů nevznesla 7. června 2022 námitky k návrhu Rady dohledu schválit pro rok 2022 program dohledových šetření (SEP) kontrol na místě a posouzení interních modelů pro významné instituce podléhající evropskému bankovnímu dohledu. SEP kontrol na místě vychází z priorit dohledu na období 2022–2024 zveřejněných na internetových stránkách bankovního dohledu ECB.

Dodržování obecných pokynů EBA pro zlepšení způsobilosti institucí a příslušných orgánů k řešení krize podle čl. 15 a 16 směrnice o ozdravných postupech a řešení krize bank (BRRD)

Rada guvernérů nevznesla 8. června 2022 námitky vůči návrhu Rady dohledu uvědomit Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), že v případě významných institucí podléhajících jejímu přímému dohledu se ECB řídí obecnými pokyny EBA pro zlepšení způsobilosti institucí a příslušných orgánů k řešení krize podle čl. 15 a 16 směrnice BRRD (Obecné pokyny o způsobilosti k řešení krize) (EBA/GL/2022/01). Účelem těchto obecných zásad je zavést stávající mezinárodní standardy týkající se způsobilosti k řešení krize a vytvořit přehled osvědčených postupů dosud vypracovaných orgány EU příslušnými k řešení krize. Uvádí zejména pokyny ke zlepšení způsobilosti k řešení krize v oblastech provozní kontinuity při řešení krize, přístupu k infrastrukturám finančních trhů, financování a likvidity při řešení krize, provádění rekapitalizace z vnitřních zdrojů, reorganizace podnikatelské činnosti a komunikace.

KONTAKT

Evropská centrální banka

Generální ředitelství pro komunikaci

Reprodukce je povolena pouze s uvedením zdroje.

Kontakty pro média