European Central Bank - eurosystem
Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

Junij 2022

24. junij 2022

Obveščanje javnosti

Izjava po ad hoc seji Sveta ECB

Člani Sveta ECB so 15. junija 2022 na ad hoc seji izmenjali mnenja o sedanjih tržnih razmerah. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Tržna infrastruktura in plačila

Odlog vključitve hrvaškega trga v poravnavo takojšnjih plačil v sistemu TARGET (TIPS)

Svet ECB se je 27. maja 2022 seznanil z razlogi in odobril 6-mesečni odlog vključitve hrvaškega trga v TIPS, tako da bo vključitev dokončana najpozneje do konca junija 2023. Načrtovani vstop Hrvaške v euroobmočje, ki se trenutno pričakuje 1. januarja 2023, če bo Svet Evropske unije sprejel odločitev o izpolnjevanju obveznih pogojev, pomeni, da bi se moral hrvaški trg vključiti v TIPS takoj po vstopu v euroobmočje in vzporedno z začetkom sodelovanja Hrvatske narodne banke v sistemu TARGET2 kot centralne banke v euroobmočju. Glavni razlog za odlog je povezan s tem, da vključitev sovpada z začetkom pomembnega projekta Eurosistema, in sicer konsolidacije sistemov TARGET2 in TARGET2-Securities (T2-T2S) v novembru 2022, zaradi česar ne bi bilo mogoče izvesti ustreznega testiranja in migracije hrvaškega trga v TIPS. Poleg tega je možno, da hrvaška bančna skupnost zaradi številnih dejavnosti, potrebnih za spremembo nacionalne valute v euro, ne bo v zadostni meri pripravljena, da postane dosegljiva za čezmejna takojšnja plačila do pričakovanega datuma vstopa v euroobmočje. Pravočasna vključitev v sistem TARGET2 kot centralna banka euroobmočja ne bo odložena in ta odločitev nanjo ne vpliva.

Sporazum o dostopu relevantnih organov do registra neuspešnih poravnav pri Evropskem organu za vrednostne papirje in trge (ESMA)

Svet ECB se je 2. junija 2022 seznanil z regulativnimi določbami, na podlagi katerih morajo centralne depotne družbe sporočati neuspešne poravnave centralnim bankam EU kot relevantnim organom, in s ponudbo ESMA, da centralnim bankam EU brez stroškov dovoli dostop do podatkov o neuspešnih poravnavah, ki jih zbira v svojem registru, ter podprla sporazum med ESMA in Evropskim sistemom centralnih bank o dostopu relevantnih organov do registra neuspešnih poravnav pri ESMA. Register ESMA je enoten poročevalski kanal s harmoniziranim formatom poročanja. Ob njegovi uporabi relevantnim organom ne bo treba razviti vzporednega IT sistema za zbiranje, hrambo in uporabo podatkov, pridobljenih od centralnih depotnih družb, s tem pa se bo zmanjšalo tudi poročevalsko breme centralnih depotnih družb. Večstranski akt bodo kmalu podpisali ESMA kot ponudnik storitev in tiste centralne banke EU, ki želijo biti stranke sporazuma.

Letno poročilo TARGET 2021

Svet ECB se je 2. junija 2022 seznanil z letnim poročilom o sistemu TARGET za leto 2021, ki je bilo zatem skupaj s sporočilom za javnost objavljeno na spletnem mestu ECB. Poročilo vsebuje informacije o prometu v sistemu TARGET2 (T2), njegovem delovanju in glavnih dogodkih v letu 2021. Vključuje tudi sedem okvirjev o temah, ki so bile v letu 2021 posebej pomembne, in sicer gibanje prometa v sistemu T2, dogajanje v zvezi z ukrepi za vseevropsko dosegljivost storitev TIPS, mednarodni vidik čezmejnih plačil v sistemu T2, posredno sodelovanje v sistemu T2, zunanja revizija incidentov, ki so leta 2020 vplivali na storitve v sistemu TARGET, ki jo je opravila družba Deloitte, obveščanje udeležencev v sistemu T2 o delovanju sistema ter potek projekta konsolidacije T2-T2S in prihodnjih storitev bruto poravnave v realnem času.

Računovodski izkazi T2S za leto 2021

Svet ECB je 17. junija 2022 odobril objavo računovodskih izkazov T2S za proračunsko leto 2021 in se seznanil s poročilom zunanjega revizorja. Z objavo izkazov se izpolnjuje obveznost iz okvirnega sporazuma T2S, njihov namen pa je seznaniti stranke in deležnike sistema T2S ter splošno javnost s finančnim stanjem sistema. Oba dokumenta sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 v zvezi z izboljšanjem preglednosti podatkov o trgu, odpravo ovir za vzpostavitev sistema stalnih informacij, optimizacijo obveznosti trgovanja in prepovedjo prejemanja plačil za posredovanje naročil strank

Svet ECB je 1. junija 2022 Mnenje CON/2022/19 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o vzpostavitvi in delovanju evropske enotne točke dostopa (ESAP)

Svet ECB je 7. junija 2022 Mnenje CON/2022/20 sprejel na lastno pobudo.

Mnenje ECB o plačilu centralni banki Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland v zvezi z nekaterimi transakcijami, povezanimi z MDS

Svet ECB je 14. junija 2022 Mnenje CON/2022/21 sprejel na zahtevo irskega ministra za finance.

Statistika

Nov pravni okvir za centralizirano bazo vrednostnih papirjev in pripravo statistike izdaj vrednostnih papirjev

Svet ECB je 19. maja 2022 sprejel: (a) Smernico ECB/2022/25 o centralizirani bazi vrednostnih papirjev in pripravi statistike izdaj vrednostnih papirjev ter razveljavitvi Smernice ECB/2012/21 in Smernice (EU) 2021/834 ter (b) Priporočilo ECB/2022/26 o centralizirani bazi vrednostnih papirjev in pripravi statistike izdaj vrednostnih papirjev ter razveljavitvi Priporočila ECB/2012/22. Sprejeta smernica – naslovljena na centralne banke Eurosistema – in sprejeto priporočilo – naslovljeno na nacionalne centralne banke zunaj euroobmočja, kot je relevantno – nadomeščata prejšnjo smernico oziroma priporočilo. Novi pravni okvir izboljšuje operativne procese centralizirane baze vrednostnih papirjev in vključuje nove določbe o zbiranju statističnih podatkov o izdajah vrednostnih papirjev na podlagi centralizirane baze vrednostnih papirjev, ki bodo prva uradna statistika Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), neposredno zbrana iz mikropodatkov v procesu priprave, ki ga skupaj upravljajo članice ESCB.

Mednarodno in evropsko sodelovanje

Vmesno poročilo o mednarodni vlogi eura

Svet ECB je 19. maja 2022 potrdil poročilo o mednarodni vlogi eura in odobril njegovo objavo na spletnem mestu ECB. Poročilo predstavlja, kako so euro v letu 2021 uporabljali nerezidenti euroobmočja. V skladu z dvoletnim ciklom objave razširjenega celotnega poročila, je sedanja objava vmesna različica, v kateri so opisani novejši trendi. Poročilo in s tem povezano sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Bančni nadzor

Načrt nadzorniških pregledov za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov v pomembnih institucijah za leto 2022

Svet ECB 7. junija 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da za leto 2022 odobri načrt nadzorniških pregledov za inšpekcijske preglede na kraju samem in preverjanje notranjih modelov v pomembnih institucijah v okviru evropskega bančnega nadzora. Načrt nadzorniških pregledov na kraju samem temelji na prednostnih nalogah nadzora za obdobje 2022–2024, ki so bile objavljene na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s smernicami EBA o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje v skladu s členoma 15 in 16 direktive o sanaciji in reševanju bank

Svet ECB 8. junija 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti Evropski bančni organ (EBA), da ECB v primeru pomembnih institucij pod njenim neposrednim nadzorom upošteva smernice EBA o izboljšanju rešljivosti za institucije in organe za reševanje v skladu s členoma 15 in 16 direktive o sanaciji in reševanju bank (smernice o rešljivosti) (EBA/GL/2022/01). Cilj smernic je izvajanje obstoječih mednarodnih standardov o rešljivosti in preučevanje dobrih praks, ki so jih do zdaj razvili organi EU za reševanje. Smernice tako določajo napotke za izboljšanje rešljivosti na področju neprekinjenega poslovanja med reševanjem, dostopa do infrastruktur finančnih trgov, financiranja in likvidnosti med reševanjem, reševanja s sredstvi upnikov, reorganizacije poslovanja in komuniciranja.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije