European Central Bank - eurosystem
Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Ιούνιος 2022

24 Ιουνίου 2022

Εξωτερική επικοινωνία

Δήλωση μετά την έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ

Στις 15 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδρίασε εκτάκτως για να ανταλλάξει απόψεις σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί σήμερα στις αγορές. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Υποδομές της αγοράς και πληρωμές

Αναβολή της ένταξης της κροατικής αγοράς στην υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET (TIPS)

Στις 27 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των σχετικών λόγων και ενέκρινε την εξάμηνη αναβολή της ένταξης της κροατικής αγοράς στην υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET (TARGET Instant Payment Settlement - TIPS), η οποία θα πρέπει επομένως να ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι το τέλος Ιουνίου 2023. Η προγραμματισμένη ένταξη της Κροατίας στη ζώνη του ευρώ, η οποία αναμένεται επί του παρόντος να πραγματοποιηθεί την 1η Ιανουαρίου 2023 με την επιφύλαξη της απόφασης του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη συμμόρφωσή της με τις απαραίτητες προϋποθέσεις, απαιτεί την άμεση ένταξη της κροατικής αγοράς στην υπηρεσία TIPS αμέσως μετά την ένταξή της στη ζώνη του ευρώ, παράλληλα με τη συμμετοχή της Hrvatska narodna banka στο TARGET2 ως κεντρικής τράπεζας της ζώνης του ευρώ. Ο κύριος λόγος για την αναβολή συνδέεται με το γεγονός ότι την ίδια περίοδο, τον Νοέμβριο του 2022, έχει προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία ένα σημαντικό έργο του Ευρωσυστήματος, η ενοποίηση TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) και αυτό δεν θα επέτρεπε την διενέργεια επαρκών δοκιμών της υπηρεσίας TIPS και εργασιών για τη μετάπτωση της κροατικής αγοράς. Επιπροσθέτως, οι πολλαπλές ενέργειες στις οποίες πρέπει να προβεί ο κροατικός τραπεζικός τομέας για τη μετάβαση από το εθνικό νόμισμα στο ευρώ ενδέχεται να περιορίσουν επίσης τον βαθμό ετοιμότητας της αγοράς να δέχεται άμεσες πληρωμές σε διασυνοριακή βάση μέχρι την εκτιμώμενη ημερομηνία ένταξης στη ζώνη του ευρώ. Η έγκαιρη ένταξη στο TARGET2 ως κεντρική τράπεζα της ζώνης του ευρώ δεν θα αναβληθεί και δεν επηρεάζεται από αυτήν την απόφαση.

Συμφωνία για την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στο αρχείο της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) για την καταγραφή περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού

Στις 2 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση των κανονιστικών διατάξεων σύμφωνα με τις οποίες τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων (ΚΑΤ) υποχρεούνται να παρέχουν στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού στις κεντρικές τράπεζες της ΕΕ υπό την ιδιότητά τους ως αρμόδιων αρχών καθώς και της προσφοράς της Ευρωπαϊκής Αρχής Κινητών Αξιών και Αγορών (ΕΑΚΑΑ) προς τις κεντρικές τράπεζες της ΕΕ για άνευ χρέωσης πρόσβαση στα στοιχεία σχετικά με περιπτώσεις αδυναμίας διακανονισμού που συγκεντρώνει και καταγράφει στο αρχείο της, και ενέκρινε τη συμφωνία ανάμεσα στην ΕΑΚΑΑ και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) για την πρόσβαση των αρμόδιων αρχών στο αρχείο της ΕΑΚΑΑ για την καταγραφή περιπτώσεων αδυναμίας διακανονισμού. Τα αρχείο καταγραφής της ΕΑΚΑΑ αποτελεί έναν ενιαίο δίαυλο που επιτρέπει την υποβολή στοιχείων σε εναρμονισμένη μορφή. Χάρη σε αυτό οι αρμόδιες αρχές δεν χρειάζεται να αναπτύξουν παράλληλο πληροφοριακό σύστημα για τη συλλογή, αποθήκευση και χρήση των στοιχείων που λαμβάνουν από τα ΚΑΤ, επομένως μειώνεται και η επιβάρυνσή τους που συνδέεται με την υποβολή στοιχείων. Η πολυμερής πράξη θα υπογραφεί προσεχώς από την ΕΑΚΑΑ με την ιδιότητα του παρόχου υπηρεσιών και από τις κεντρικές τράπεζες της ΕΕ που επιθυμούν να αποτελέσουν μέρος της εν λόγω συμφωνίας.

Ετήσια έκθεση για το TARGET - 2021

Στις 2 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε γνώση της ετήσιας έκθεσης για το TARGET- 2021, η οποία δημοσιεύθηκε στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ μαζί με σχετικό δελτίο Τύπου. Η έκθεση παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις ροές πληρωμών μέσω του TARGET2 (T2), τις επιδόσεις του και τις κύριες εξελίξεις που σημειώθηκαν το 2021. Περιλαμβάνει επίσης επτά πλαίσια με θέματα ιδιαίτερης σημασίας το 2021: εξέλιξη των ροών πληρωμών του TARGET2 (T2), ενημέρωση σχετικά με τα μέτρα πανευρωπαϊκής προσβασιμότητας στην υπηρεσία διακανονισμού άμεσων πληρωμών του TARGET (TARGET Instant Payment Settlement - TIPS), διεθνής προοπτική όσον αφορά τις διασυνοριακές πληρωμές μέσω T2, έμμεση συμμετοχή στο T2, εξωτερικός έλεγχος από την Deloitte αναφορικά με συμβάντα που επηρέασαν τις υπηρεσίες TARGET το 2020, λειτουργική επικοινωνία με τους συμμετέχοντες στο T2 και ενημέρωση σχετικά με το έργο ενοποίησης T2/T2S και τις μελλοντικές υπηρεσίες μέσω συστημάτων διακανονισμού σε συνεχή χρόνο.

Οικονομικές καταστάσεις του T2S για το 2021

Στις 17 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων του T2S για το οικονομικό έτος 2021 και έλαβε γνώση της σχετικής γνωμοδότησης του εξωτερικού ελεγκτή. Με τη δημοσίευση αυτών των καταστάσεων εκπληρώνεται η υποχρέωση που προβλέπεται στη συμφωνία πλαίσιο για το T2S και ενημερώνονται οι πελάτες του T2S και τα ενδιαφερόμενα μέρη, καθώς και το ευρύ κοινό, για την οικονομική κατάσταση του T2S. Τα έγγραφα είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 600/2014 όσον αφορά την ενίσχυση της διαφάνειας των δεδομένων της αγοράς, την άρση των εμποδίων στην εμφάνιση ενοποιημένου δελτίου συναλλαγών, τη βελτιστοποίηση των υποχρεώσεων διαπραγμάτευσης και την απαγόρευση είσπραξης πληρωμής για τη διαβίβαση εντολών πελατών

Την 1η Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/19, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με τη σύσταση και λειτουργία του ευρωπαϊκού ενιαίου σημείου εισόδου

Στις 7 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/20, με δική του πρωτοβουλία.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πληρωμή προς την Banc Ceannais na hÉireann / Central Bank of Ireland αναφορικά με ορισμένες συναλλαγές που σχετίζονται με το ΔΝΤ

Στις 14 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/21, κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Ιρλανδίας.

Στατιστική

Νέο νομικό πλαίσιο για την κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους (CSDB) και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων

Στις 19 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε: (Α) την κατευθυντήρια γραμμή ΕΚΤ/2022/25 σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων και σχετικά με την κατάργηση της κατευθυντήριας γραμμής ΕΚΤ/2012/21 και της κατευθυντήριας γραμμής (ΕΕ) 2021/834 και (β) τη σύσταση ΕΚΤ/2022/26 σχετικά με την κεντρική βάση δεδομένων για τους τίτλους και την παραγωγή στατιστικών στοιχείων για τις εκδόσεις τίτλων και σχετικά με την κατάργηση της σύστασης ΕΚΤ/2012/22. Η κατευθυντήρια γραμμή – που απευθύνεται στις κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος – και η σύσταση – που απευθύνεται στις εθνικές κεντρικές τράπεζες χωρών εκτός της ζώνης του ευρώ, κατά περίπτωση – αντικαθιστούν τις αντίστοιχες παλαιότερες νομικές πράξεις. Το νέο νομικό πλαίσιο ενισχύει τις λειτουργικές διαδικασίες της κεντρικής βάσης δεδομένων για τους τίτλους (CSDB) και περιλαμβάνει επίσης νέες διατάξεις για την κατάρτιση στατιστικών στοιχείων σχετικά με την έκδοση τίτλων βάσει της CSDB, τα οποία θα είναι τα πρώτα επίσημα στατιστικά στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Κεντρικών Τραπεζών (ΕΣΚΤ) που καταρτίζονται απευθείας από μικροδεδομένα σε μια διαδικασία παραγωγής υπό την κοινή διαχείριση του ΕΣΚΤ.

Διεθνής και ευρωπαϊκή συνεργασία

Eνδιάμεση έκθεση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ

Στις 19 Μαΐου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση σχετικά με τον διεθνή ρόλο του ευρώ και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ. Η έκθεση παρουσιάζει επισκόπηση των εξελίξεων όσον αφορά τη χρήση του ευρώ από μη κατοίκους της ζώνης του ευρώ το 2021. Ακολουθώντας τον διετή κύκλο δημοσίευσης εκτενών πλήρων εκθέσεων, η παρούσα δημοσίευση αποτελεί ενδιάμεση έκθεση που περιγράφει στην ουσία τις νέες τάσεις. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης σχετικά με τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων για σημαντικά ιδρύματα το 2022

Στις 7 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει το πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης για το 2022 όσον αφορά τις επιτόπιες επιθεωρήσεις και τις διερευνήσεις εσωτερικών υποδειγμάτων για σημαντικά ιδρύματα υπό την ευρωπαϊκή τραπεζική εποπτεία. Το επιτόπιο πρόγραμμα εποπτικής εξέτασης βασίζεται στις Εποπτικές Προτεραιότητες για το 2022-2024 οι οποίες δημοσιεύθηκαν στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης για τα ιδρύματα και τις αρχές εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών (BRRD)

Στις 8 Ιουνίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιηθεί στην Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) ότι η ΕΚΤ, σε ό,τι αφορά τα σημαντικά ιδρύματα υπό την άμεση εποπτεία της, συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης για τα ιδρύματα και τις αρχές εξυγίανσης σύμφωνα με τα άρθρα 15 και 16 της οδηγίας για την ανάκαμψη και εξυγίανση των τραπεζών (BRRD) (κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εξυγίανση) (EBA/GL/2022/01). Οι κατευθυντήριες γραμμές αποσκοπούν στην εφαρμογή των υφιστάμενων διεθνών προτύπων εξυγίανσης και στην εξέταση των βέλτιστων πρακτικών που έχουν αναπτύξει μέχρι στιγμής οι ευρωπαϊκές αρχές εξυγίανσης. Πιο συγκεκριμένα, παρέχουν κατευθύνσεις για τη βελτίωση της δυνατότητας εξυγίανσης στους τομείς της επιχειρησιακής συνέχειας κατά την εξυγίανση, της πρόσβασης σε υποδομές των χρηματοπιστωτικών αγορών, χρηματοδότηση και ρευστότητα κατά την εξυγίανση, της εκτέλεσης διάσωσης με ίδια μέσα (bail-in), της αναδιοργάνωσης επιχειρήσεων και της επικοινωνίας.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου