European Central Bank - eurosystem
Възможности за търсене
Начална страница Медии ЕЦБ обяснява Изследвания и публикации Статистика Парична политика Еврото Плащания и пазари Кариери
Предложения
Сортиране по

Решения, приети от Управителния съвет на ЕЦБ (в допълнение към решенията за определяне на лихвените проценти)

Юни 2022 г.

24 юни 2022 г.

Външни комуникации

Изявление след извънредното заседание на Управителния съвет на ЕЦБ

На 15 юни 2022 г. Управителният съвет проведе извънредно заседание за обмен на мнения относно сегашното състояние на пазара. Прессъобщение по темата е публикувано на уебсайта на ЕЦБ.

Пазарна инфраструктура и плащания

Отлагане на включването на хърватския пазар в TARGET сетълмент на незабавни плащания (TIPS)

На 27 май 2022 г. Управителният съвет прие за сведение причините за това и одобри отлагането с шест месеца на включването на хърватския пазар в TIPS. Така то ще бъде завършено най-късно до края на юни 2023 г. Планираното присъединяване на Хърватия към еврозоната, предвидено в момента за 1 януари 2023 г. в зависимост от решението на Съвета на Европейския съюз относно изпълнението на необходимите условия, изисква хърватският пазар да бъде включен в TIPS незабавно с въвеждането на еврото, успоредно с участието на Hrvatska narodna banka в TARGET2 като централна банка от еврозоната. Главната причина за отлагането е свързана със съвпадането с въвеждането в действие на голям проект на Евросистемата – консолидацията на TARGET2/TARGET2-Securities (T2-T2S) през ноември 2022 г., което не позволява достатъчно тестване на TIPS и миграция на хърватския пазар. Освен това редица дейности, които са необходими, за да преминат хърватските банки към еврото, също може да ограничат готовността им да бъдат трансгранично достижими за незабавни плащания към очакваната дата на присъединяването. Своевременното включване в TARGET2 като централна банка от еврозоната няма да се отлага и не е засегнато от решението.

Споразумение за достъп на релевантните органи до регистъра на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП) на неуспешни операции по сетълмент

На 2 юни 2022 г. Управителният съвет прие за сведение регулаторни разпоредби, които изискват централните депозитари на ценни книжа да докладват данните за неуспешните операции по сетълмент на централните банки от ЕС в качеството им на релевантни органи. Той отбеляза и предложението на ЕОЦКП централните бани от ЕС да разрешат безплатен достъп до данните за неуспешни операции по сетълмент, които той събира в регистър, и одобри споразумението между ЕОЦКП и Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) относно достъпа на релевантните органи до регистъра на ЕОЦКП. Този регистър осигурява единен канал за отчитане в хармонизиран формат. Използването му би предотвратило необходимостта всеки релевантен орган да разработи успоредна ИТ система за събирането, съхраняването и използването на получените от централните депозитари на ценни книжа данни и от своя страна би намалило тяхното отчетно бреме. Многостранният акт ще бъде подписан скоро от ЕОЦКП като предоставяща услугата институция и централните банки от ЕС, които желаят да участват в споразумението.

Годишен доклад на TARGET за 2021 г.

На 2 юни 2022 г. Управителният съвет прие за сведение годишния доклад на TARGET за 2021 г., който впоследствие бе публикуван на уебсайта на ЕЦБ заедно с прессъобщение по темата. В доклада се представя информация за трафика в TARGET2 (T2), функционалността и най-важните събития през 2021 г. Той съдържа и седем карета по особено важни през 2021 г. теми: развитието на трафика в T2; актуална информация за мерките за общоевропейска достижимост в TIPS; международен поглед върху трансграничните плащания в T2; косвено участие в T2; външният преглед, извършен от Deloitte, на инцидентите, засегнали услугите в TARGET през 2020 г.; оперативната комуникация с участниците в T2; актуална информация за проекта за консолидиране на T2-T2S в бъдещите услуги RTGS.

Финансов отчет на T2S за 2021 г.

На 17 юни 2022 г. Управителният съвет одобри публикуването на финансовия отчет на T2S за финансовата 2021 г. и прие за сведение съответното становище на външния одитор. С публикуването на отчета се изпълнява задължение по Рамковото споразумение за T2S. Целта е да се информират клиентите на T2S и заинтересованите лица, както и широката общественост, за финансовото състояние на T2S. Документите са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Становища по законодателни въпроси

Становище на ЕЦБ относно предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 600/2014 по отношение на повишаване на прозрачността на пазарните данни, премахване на пречките пред създаването на консолидирана система за борсова информация, оптимизиране на задълженията за търговия и забрана за получаване на плащания за препращане на нареждания на клиенти

На 1 юни 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/19 по искане на Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз.

Становище на ЕЦБ относно създаването и функционирането на европейската единна точка за достъп (ЕЕТД)

На 7 юни 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/20 по собствена инициатива.

Становище на ЕЦБ относно плащането на Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland по отношение на някои трансакции, свързани с МВФ

На 14 юни 2022 г. Управителният съвет прие Становище CON/2022/21 по искане на министъра на финансите на Ирландия.

Статистика

Нова правна рамка за Централизираната база данни за ценни книжа и изготвянето на статистика на емисиите ценни книжа

На 19 май 2022 г. Управителният съвет прие: а) Насоки ЕЦБ/2022/25 относно Централизираната база данни за ценни книжа и изготвянето на статистика на емисиите ценни книжа и за отмяна на Насоки ЕЦБ/2012/21 и Насоки (ЕС) 2021/834, и б) Препоръка ЕЦБ/2022/26 относно Централизираната база данни за ценни книжа и изготвянето на статистика на емисиите ценни книжа и за отмяна на Препоръка ЕЦБ/2012/22. Приетите Насоки, чиито адресати са централните банки от Евросистемата, и приетата Препоръка, чиито адресати са националните централни банки извън еврозоната, както е приложимо, заменят съответно предходните Насоки и Препоръка. Новата правна рамка подобрява оперативните процеси на Централизираната база данни за ценни книжа и включва нови разпоредби относно съставянето в нея на статистика на емисиите ценни книжа. Това ще бъде първата официална статистика на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ), съставяна пряко от микроданни в производствен процес, изпълняван съвместно от ЕСЦБ.

Международно и европейско сътрудничество

Междинен доклад за международната роля на еврото

На 19 май 2022 г. Управителният съвет одобри доклада за международната роля на еврото и разреши публикуването му на уебсайта на ЕЦБ. В доклада се представя преглед на тенденциите в използването на еврото от резиденти извън еврозоната през 2021 г. В съответствие с двугодишния цикъл на публикуване на подробни пълноправни доклади това издание е междинно, описващо по същество най-новите тенденции. Докладът и прессъобщение по темата са публикувани на уебсайта на ЕЦБ.

Банков надзор в ЕЦБ

План за извършване на надзорни проверки за проверките на място и проучванията на вътрешни модели в значими институции през 2022 г.

На 7 юни 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да одобри Плана за извършване на надзорни проверки (ПИНП) за 2022 г., който засяга проверките на място и проучванията на вътрешни модели в значими институции под европейски банков надзор. ПИНП за дейностите на място се основава на надзорните приоритети за периода 2022–2024 г., публикувани на уебсайта на банковия надзор в ЕЦБ.

Съответствие с Насоките на ЕБО относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране съгласно членове 15 и 16 от Директивата за възстановяване и преструктуриране на банки (ДВПБ)

На 8 юни 2022 г. Управителният съвет не предяви възражения срещу предложението на Надзорния съвет да уведоми ЕБО, че що се отнася до значимите институции под нейния пряк надзор ЕЦБ спазва Насоките относно подобряване на възможността за преструктуриране за институции и органи за преструктуриране съгласно членове 15 и 16 от ДВПБ (Насоки относно капацитета за преструктуриране) (EBA/GL/2022/01). Целта на насоките е да се приложат съществуващите международни стандарти за капацитета за преструктуриране и да се направи преглед на най-добрите практики, разработени досега от органите на ЕС за преструктуриране. По-специално, в тях се излагат указания за подобряване на капацитета за преструктуриране в области като непрекъснатост на дейността при преструктуриране, достъп до инфраструктурата на финансовия пазар, финансиране и ликвидност по време на преструктуриране, осъществяване на споделянето на загуби, реорганизация на дейността и комуникации.

ДАННИ ЗА КОНТАКТ

Европейска централна банка

Генерална дирекция „Комуникации“

Възпроизвеждането се разрешава с позоваване на източника.

Данни за контакт за медиите