European Central Bank - eurosystem
Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Juuni 2022

24. juuni 2022

Avalikud suhted

EKP nõukogu erakorralise istungi järel tehtud avaldus

15. juunil 2022 pidas EKP nõukogu erakorralise istungi, et arutada praegust olukorda turgudel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Turuinfrastruktuur ja maksed

Horvaatia turu lisamine TARGETi välkmaksete arveldussüsteemi (TIPS) lükatakse edasi

27. mail 2022 tutvus EKP nõukogu asjaomaste põhjustega ja kiitis heaks otsuse lükata kuue kuu võrra edasi Horvaatia turu liitumine TIPSiga. See tuleb nüüd lõpule viia hiljemalt 2023. aasta juuni lõpuks. Horvaatia peaks praeguste eelduste kohaselt liituma euroalaga 1. jaanuaril 2023, kui Euroopa Liidu Nõukogu teeb otsuse, et kõik vajalikud tingimused on täidetud. Samal ajal peaks Horvaatia turg ühinema TIPSiga ja Horvaatia keskpank (Hrvatska narodna banka) kui euroala keskpank liituma TARGET2ga. Edasilükkamise peamine põhjus on seotud asjaoluga, et 2022. aasta novembris käivitatakse ulatuslik eurosüsteemi projekt – TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) konsolideerimine, mis takistab TIPS platvormi asjakohast testimist ja Horvaatia turu üleviimist. Ühtlasi tuleb euro kasutuselevõtuga seoses teha Horvaatia panganduskeskkonnas mitmesuguseid ümberkorraldusi ning see võib omakorda piirata Horvaatia valmisolekut teha piiriülesed välkmaksed kättesaadavaks kavandatava liitumise kuupäeval. See otsus ei mõjuta ega lükka edasi Horvaatia keskpanga kui euroala keskpanga ühinemist TARGET2ga.

Kokkulepe, mis käsitleb asjaomaste asutuste juurdepääsu Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) andmekogule arvelduste ebaõnnestumiste kohta

2. juunil 2022 tutvus EKP nõukogu regulatiivsete sätetega, mille kohaselt peavad väärtpaberite keskdepositooriumid kui asjaomased asutused esitama ELi keskpankadele andmed arvelduste ebaõnnestumiste kohta, ning ESMA pakkumisega anda ELi keskpankadele tasuta juurdepääs arvelduste ebaõnnestumisi sisaldavale andmekogule. Ühtlasi kinnitas EKP nõukogu ESMA ja Euroopa Keskpankade Süsteemi vahelise kokkuleppe, mis käsitleb asjaomaste asutuste juurdepääsu arvelduste ebaõnnestumisi sisaldavale ESMA andmekogule. ESMA andmekogu võimaldab esitada andmeid keskse kanali kaudu ja ühtlustatud vormingus. Selle kasutuselevõtuga välditakse asjaomaste asutuste vajadust välja töötada paralleelne IT-süsteem, et koguda, säilitada ja kasutada keskdepositooriumitelt saadud andmeid, ning vähendatakse omakorda ka keskdepositooriumite aruandluskoormust. Kokkuleppe allkirjastavad peatselt ESMA kui teenuse osutaja ja selles osaleda soovivad ELi keskpangad.

TARGETi 2021. aasta aruanne

2. juunil 2022 tutvus EKP nõukogu TARGETi 2021. aasta aruandega, mis avaldati seejärel koos pressiteatega EKP veebilehel. Aruandes antakse ülevaade TARGET2s sooritatud maksetest, TARGET2 tulemuslikkusest ja 2021. aastal toimunud peamistest muutustest. Selles on ka seitse infokasti, milles käsitletakse 2021. aastal eriti oluliseks osutunud teemasid. Nendeks on TARGET2s sooritatud maksete suundumused, meetmed välkmaksete üleeuroopalise kättesaadavuse tagamiseks TARGETi välkmaksete arveldamise süsteemis, piiriüleste maksete rahvusvaheline mõõde TARGET2s, kaudne osalemine TARGET2s, TARGETi teenuseid 2020. aastal mõjutanud intsidentide väline läbivaatamine, mille tegi ettevõte Deloitte, tegevusega seotud teabevahetus TARGET2s osalejatega ning ajakohastatud ülevaade TARGET2/TARGET2-Securities (T2S) konsolideerimisprojektist ja tulevastest reaalajalise brutoarveldussüsteemi (RTGS) teenustest.

T2Si 2021. aasta finantsaruanne

17. juunil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks otsuse avaldada T2Si 2021. aasta finantsaruanne ning tutvus välisaudiitori asjakohase arvamusega. Finantsaruande avaldamisega täidetakse T2Si raamkokkuleppest tulenev kohustus ning selle eesmärk on anda T2Si klientidele ja sidusrühmadele ning ka üldsusele teavet T2Si finantsolukorra kohta. Seonduvad dokumendid on kättesaadavad EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 600/2014 seoses turuandmete läbipaistvuse suurendamise, kauplemiskoondteabe süsteemi loomisega seotud takistuste kõrvaldamise, kohustusliku kauplemiskoha nõuete optimeerimise ja kliendi korralduste edastamise eest tasu võtmise keelustamisega

1. juunil 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2022/19.

EKP arvamus Euroopa ühtse juurdepääsupunkti (ESAP) loomise ja toimimise kohta

7. juunil 2022 võttis EKP nõukogu omal algatusel vastu arvamuse CON/2022/20.

EKP arvamus maksete kohta Central Bank of Irelandile seoses teatavate IMFiga seotud tehingutega

14. juunil 2022 võttis EKP nõukogu Iirimaa rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/21.

Statistika

Väärtpaberite keskandmebaasi (CSDB) ja väärtpaberiemissioonide statistika koostamise uus õigusraamistik

19. mail 2022 võttis EKP nõukogu vastu: a) suunise EKP/2022/25 väärtpaberite keskandmebaasi ja väärtpaberiemissioonide statistika tegemise ning suuniste EKP/2012/21 ja (EL) 2021/834 kehtetuks tunnistamise kohta ning b) soovituse EKP/2022/26 väärtpaberite keskandmebaasi ja väärtpaberiemissioonide statistika koostamise ning soovituse EKP/2012/22 kehtetuks tunnistamise kohta. Vastuvõetud suunis on suunatud eurosüsteemi keskpankadele ja soovitus euroalaväliste riikide keskpankadele ning need asendavad vastavalt eelmist suunist ja soovitust. Uue õigusraamistikuga tõhustatakse väärtpaberite keskandmebaasi tegevusprotsesse. Ühtlasi hõlmab õigusraamistik uusi sätteid CSDB-põhise väärtpaberiemissioonide statistika koostamiseks. See on esimene ametlik mikroandmetele tuginev Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) statistika, mille koostamise protsessis osalevad ühiselt EKPSi liikmed.

Koostöö rahvusvahelisel ja Euroopa tasandil

Vahearuanne euro rahvusvahelise tähtsuse kohta

19. mail 2022 kiitis EKP nõukogu heaks euro rahvusvahelist tähtsust käsitleva aruande ja andis loa avaldada see EKP veebilehel. Aruanne annab ülevaate sellest, millised muutused toimusid 2021. aastal euro kasutamises euroalaväliste riikide residentide poolt. Kuna kõnealust aruannet avaldatakse iga kahe aasta järel, on seekord tegu vahearuandega, milles kirjeldatakse hiljutisi arengusuundi. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

EKP pangandusjärelevalve

Järelevalvealane kontrolliprogramm kohapealsete kontrollide ja sisemudelitega seotud uurimiste kohta olulistes krediidiasutustes 2022. aastal

7. juunil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule kiita heaks 2022. aasta järelevalvealane kontrolliprogramm, mis käsitleb kohapealseid kontrolle ja sisemudelitega seotud uurimisi Euroopa pangandusjärelevalve alla kuuluvates olulistes krediidiasutustes. Kohapealne järelevalvealane kontrolliprogramm põhineb 2022.–2024. aasta järelevalveprioriteetidel, mis avaldati EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

EBA suunised finantsinstitutsioonide ja kriisilahendusasutuste kriisilahenduskõlblikkuse parendamise kohta vastavalt pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artiklitele 15 ja 16

8. juunil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida enda otsese järelevalve alla kuuluvate oluliste krediidiasutuste puhul EBA suuniseid finantsinstitutsioonide ja kriisilahendusasutuste kriisilahenduskõlblikkuse parendamise kohta vastavalt pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiivi artiklitele 15 ja 16 (EBA/GL/2022/01). Suuniste eesmärk on rakendada olemasolevaid rahvusvahelisi kriisilahenduskõlblikkuse standardeid ja hinnata ELi kriisilahendusasutuste seni välja töötatud parimaid tavasid. Eelkõige esitatakse suunised kriisilahenduskõlblikkuse parendamiseks järgmistes valdkondades: kriisilahendustegevuse järjepidevus, juurdepääs finantsturu infrastruktuuridele, rahastamine ja likviidsus kriisilahenduse puhul, kohustuste ja nõudeõiguste teisendamine, tegevuse reorganiseerimine ning teabevahetus.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid