European Central Bank - eurosystem
Mogućnosti pretraživanja
Početna stranica Mediji Objašnjenja Istraživanje i publikacije Statistika Monetarna politika €uro Plaćanja i tržišta Zapošljavanje
Prijedlozi
Razvrstaj po:

Odluke Upravnog vijeća ESB‑a (kojima se ne određuju kamatne stope)

lipanj 2022.

24. lipnja 2022.

Obavještavanje javnosti

Izjava nakon ad hoc sastanka Upravnog vijeća ESB‑a

Upravno vijeće održalo je 15. lipnja 2022. ad hoc sastanak radi razmjene mišljenja o trenutačnoj situaciji na tržištu. Povezano priopćenje za javnost može se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Tržišna infrastruktura i platni promet

Odgoda uključenja hrvatskog tržišta u namire trenutačnih plaćanja u sustavu TARGET (TIPS)

Upravno vijeće primilo je 27. svibnja 2022. na znanje povezano obrazloženje i odobrilo je šestomjesečnu odgodu uključenja hrvatskog tržišta u TIPS, koje bi sada trebalo biti dovršeno najkasnije do kraja lipnja 2023. U vezi s planiranim pridruživanjem Hrvatske europodručju, koje bi se trebalo dogoditi 1. siječnja 2023. i za koje je još potrebna odluka Vijeća Europske unije o ispunjavanju potrebnih uvjeta, hrvatsko bi tržište trebalo biti uključeno u TIPS odmah nakon pridruživanja europodručju, usporedno s početkom sudjelovanja Hrvatske narodne banke, kao središnje banke europodručja, u sustavu TARGET2. Glavni razlog za odgodu povezan je s početkom rada u važnom projektu Eurosustava, konsolidaciji sustava TARGET2 i platforme Target2-Securities (T2-T2S), u studenome 2022., koji bi onemogućio odgovarajuće testiranje i migraciju hrvatskog tržišta u TIPS. Nadalje, hrvatska bankarska zajednica treba provesti više aktivnosti kako bi se hrvatska valuta zamijenila eurom, što bi moglo smanjiti njezinu spremnost za prekograničnu dostupnost u trenutačnim plaćanjima prije očekivanog datuma pridruživanja europodručju. Pravodobno uključenje Hrvatske narodne banke, kao nacionalne središnje banke europodručja, u sustav TARGET2 nije odgođeno i na njega ta odluka ne utječe.

Sporazum o pristupu odgovarajućih tijela repozitoriju neuspjelih namira Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala (ESMA)

Upravno vijeće primilo je 2. lipnja 2022. na znanje regulatorne odredbe kojima se od središnjih depozitorija vrijednosnih papira traži da središnjim bankama EU‑a kao odgovarajućim tijelima dostavljaju podatke o neuspjelim namirama i ESMA‑inu ponudu kojom središnjim bankama EU‑a nudi besplatan pristup podatcima o neuspjelim namirama koje prikuplja u svojem repozitoriju te je podržalo sporazum između ESMA‑e i Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) o pristupu odgovarajućih tijela ESMA‑inu repozitoriju neuspjelih namira. ESMA‑in repozitorij jedinstven je kanal izvještavanja u usklađenom formatu. Uporaba repozitorija značila bi da svako odgovarajuće tijelo ne bi trebalo razviti svoj IT sustav za prikupljanje, pohranu i uporabu podataka koje dobiva od središnjih depozitorija vrijednosnih papira a smanjio bi se i teret izvještavanja središnjih depozitorija vrijednosnih papira. Taj će multilateralni akt uskoro potpisati ESMA kao pružatelj usluga i one središnje banke EU‑a koje to žele.

Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2021.

Upravno vijeće primilo je 2. lipnja 2022. na znanje Godišnje izvješće o sustavu TARGET za 2021., koje je potom objavljeno na mrežnim stranicama ESB‑a zajedno s priopćenjem za javnost. Izvješće sadržava informacije o platnom prometu u sustavu TARGET2 (T2), njegovoj uspješnosti i glavnim kretanjima u 2021. godini. Sadržava i sedam okvira o temama koje su bile posebno važne u 2021.: o kretanju prometa u sustavu T2; o novostima u vezi s mjerama za paneuropsku dostupnost TIPS‑a; o međunarodnoj perspektivi na prekogranična plaćanja u sustavu T2; o posrednom sudjelovanju u sustavu T2; o vanjskoj provjeri u vezi s incidentima koji su utjecali na usluge u sustavu TARGET u 2020. a koju je proveo Deloitte; o operativnoj komunikaciji sa sudionicima sustava T2 te o novostima o projektu konsolidacije T2-T2S te budućim uslugama namire u realnom vremenu na bruto načelu (RTGS).

Financijski izvještaji za platformu T2S za 2021.

Upravno vijeće odobrilo je 17. lipnja 2022. objavu financijskih izvještaja za platformu T2S za fiskalnu godinu 2021. i primilo na znanje popratno mišljenje vanjskog revizora. Objavom tih izvještaja ispunjena je obveza iz Okvirnog sporazuma o platformi T2S. Njome se klijenti i dionici platforme T2S te šira javnost upoznaju s financijskim stanjem platforme T2S. Dokumenti se mogu pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Savjetovanja o zakonodavstvu

Mišljenje ESB‑a o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) 600/2014 u pogledu poboljšanja transparentnosti tržišnih podataka, uklanjanja prepreka za nastanak konsolidiranih podataka o trgovanju, optimizacije obveza trgovanja i zabrane primanja plaćanja za prosljeđivanje naloga klijenata

Upravno vijeće donijelo je 1. lipnja 2022. Mišljenje CON/2022/19 na zahtjev Europskog parlamenta i Vijeća Europske unije.

Mišljenje ESB‑a o uspostavi i funkcioniranju europske jedinstvene pristupne točke (ESAP)

Upravno vijeće samoinicijativno je 7. lipnja 2022. donijelo Mišljenje CON/2022/20.

Mišljenje ESB‑a o plaćanju prema Central Bank of Ireland u odnosu na određene transakcije povezane s Međunarodnim monetarnim fondom

Upravno vijeće donijelo je 14. lipnja 2022. Mišljenje CON/2022/21 na zahtjev irskog ministra financija.

Statistika

Novi pravni okvir za centraliziranu bazu podataka o vrijednosnim papirima i izradu statistike izdanja vrijednosnih papira

Upravno vijeće donijelo je 19. svibnja 2022. sljedeće akte: a) Smjernicu ESB/2022/25 o centraliziranoj bazi podataka o vrijednosnim papirima i izradi statistike izdanja vrijednosnih papira te stavljanju izvan snage Smjernice ESB/2012/21 i Smjernice (EU) 2021/834 i b) Preporuku ESB/2022/26 o centraliziranoj bazi podataka o vrijednosnim papirima i izradi statistike izdanja vrijednosnih papira i stavljanju izvan snage Preporuke ESB/2012/22. Donesenom Smjernicom, upućenom središnjim bankama Eurosustava, i donesenom Preporukom, upućenom nacionalnim središnjim bankama izvan europodručja, ako je primjenjivo, zamjenjuju se prethodna smjernica odnosno prethodna preporuka. Novim pravnim okvirom unaprjeđuju se operativni procesi povezani s centraliziranom bazom podataka o vrijednosnim papirima i uključuju nove odredbe o izradi statistike izdanja vrijednosnih papira na osnovi centralizirane baze podataka o vrijednosnim papirima, koja će biti prva službena statistika Europskog sustava središnjih banaka (ESSB) koja će se izrađivati izravno na osnovi mikropodataka u postupku kojim zajednički upravlja ESSB.

Međunarodna i europska suradnja

Privremeno izvješće o međunarodnoj ulozi eura

Upravno vijeće odobrilo je 19. svibnja 2022. izvješće o međunarodnoj ulozi eura i njegovu objavu na mrežnim stranicama ESB‑a. U izvješću se govori o tome kako su nerezidenti europodručja u 2021. rabili euro. U skladu s dvogodišnjim ciklusom objave opširnih i cjelovitih izvješća, riječ je o privremenoj inačici izvješća u kojoj se govori o trendovima u posljednje vrijeme. Izvješće i povezano priopćenje za javnost mogu se pronaći na mrežnim stranicama ESB‑a.

Nadzor banaka ESB‑a

Program nadzornog ispitivanja za 2022. koji obuhvaća nadzore na licu mjesta i provjere internih modela u značajnim institucijama

Upravno vijeće nije 7. lipnja 2022. imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da odobri Program nadzornog ispitivanja za 2022. koji obuhvaća nadzore na licu mjesta i provjere internih modela u značajnim institucijama u sklopu europskog nadzora banaka. Program nadzornog ispitivanja na licu mjesta zasniva se na Nadzornim prioritetima za razdoblje od 2022. do 2024., koji su objavljeni na mrežnim stranicama ESB‑a o nadzoru banaka.

Usklađenost s EBA‑inim Smjernicama o poboljšanju mogućnosti sanacije za institucije i sanacijska tijela u skladu s člancima 15. i 16. direktive o oporavku i sanaciji banaka (BRRD)

Upravno vijeće 8. lipnja 2022. nije imalo prigovor na prijedlog Nadzornog odbora da obavijesti Europsko nadzorno tijelo za bankarstvo (EBA) kako će postupanje ESB‑a u odnosu na značajne institucije koje izravno nadzire biti usklađeno s EBA‑inim Smjernicama o poboljšanju mogućnosti sanacije za institucije i sanacijska tijela u skladu s člancima 15. i 16. BRRD‑a (Smjernice o provedivosti sanacije, EBA/GL/2022/01). Svrha Smjernica o provedivosti sanacije jest provedba postojećih međunarodnih standarda o provedivosti sanacije i pregled dosadašnje najbolje prakse sanacijskih tijela EU‑a. U prvom redu sadržavaju upute za povećanje provedivosti sanacije na područjima kontinuiteta poslovanja u sanaciji, pristupa infrastrukturi financijskog tržišta, financiranja i likvidnosti u sanaciji, izvršenja bail-ina te reorganizacije poslovanja i komunikacije.

KONTAKT

Europska središnja banka

glavna uprava Odnosi s javnošću

Reprodukcija se dopušta uz navođenje izvora.

Kontaktni podatci za medije