Sökalternativ
Hem Media Förklaringar Forskning och publikationer Statistik Penningpolitik €uron Betalningar och marknader Karriär och jobb
Förslag
Sortera efter

ECB-rådets beslut (utöver räntebeslut)

April 2022

19 april 2022

Marknadsoperationer

Likviditetslinor i euro med centralbanker utanför euroområdet

Den 28 mars 2022 meddelade ECB att befintliga temporära repolinor med centralbanker utanför euroområdet förlängs t.o.m. den 15 januari 2023 på begäran av centralbankerna i Ungern, Albanien, Republiken Nordmakedonien samt Republiken San Marino. ECB tillkännagav även upprättandet av ett nytt swappavtal mellan ECB och Narodowy Bank Polski. Ett pressmeddelande om detta finns på ECB:s webbplats.

Justeringar i fördelningen av Eurosystemets sammanlagda begränsning för värdepapperslån mot kontant säkerhet mellan nationella centralbanker och ECB

Den 31 mars 2022 beslutade ECB-rådet att omfördela Eurosystemets sammanlagda begränsning på 150 miljarder euro för värdepapperslån mot kontant säkerhet mellan nationella centralbanker och ECB, baserat på en kombination av hur utlåningsfaciliteter för värdepapper tidigare har använts och vilka andelar Eurosystemets medlemmar har av innehaven förvärvade inom programmet för köp av tillgångar (APP-programmet)/stödköpsprogrammet föranlett av pandemin (PEPP-programmet). Informationen om detta uppdateras i avsnittet om värdepappersutlåning på ECB:s webbplats.

Makrotillsyn och finansiell stabilitet

Rapport om finansiell integration och struktur i euroområdet

Den 1 april 2022 godkände ECB-rådet en rapport med titeln ”Financial Integration and Structure in the Euro Area” och att denna publiceras. Detta är den andra upplagan av rapporten, som utkommer vartannat år. Rapporten behandlar finansiell integration, finansiella strukturförändringar samt finansiell utveckling och modernisering. I rapporten tas även utvalda policyfrågor upp som rör den finansiella sektorn, främst om den europeiska bankunionen och kapitalmarknadsunionen. Rapporten och ett pressmeddelande finns på ECB:s webbplats.

Lagstiftning

ECB:s yttrande om ett förslag till förordning om ändring av förordning (EU) nr 549/2013 om det europeiska national- och regionalräkenskapssystemet i Europeiska unionen

Den 25 mars 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/12 på begäran av Europaparlamentet och Europeiska unionens råd.

ECB:s yttrande om tillstånd för kreditinstitut att tillhandahålla gräsrotsfinansieringstjänster i Bulgarien

Den 28 mars 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/13 på begäran av Bulgariens finansminister.

ECB:s yttrande om ett förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om åtgärder för en hög gemensam cybersäkerhetsnivå i hela unionen, och om upphävande av direktiv (EU) 2016/1148

Den 11 april 2022 antog ECB-rådet yttrande CON/2022/14.

Organisationsstyrning

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas

Den 29 mars 2022 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2022/15 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Lietuvos bankas.

Rekommendation till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska

Den 5 april 2022 antog ECB-rådet rekommendation ECB/2022/16 till Europeiska unionens råd om externa revisorer för Národná banka Slovenska.

ECB:s banktillsyn

Uppdatering av ECB:s policy för alternativ och handlingsutrymme

Den 25 mars 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att anta uppdateringar i den policy som beskriver hur ECB tillämpar alternativ och handlingsutrymme i sin tillsyn av banker. Dessa revideringar är resultatet av ett offentligt samråd som avslutades den 30 augusti 2021. Uppdateringar i denna policy har fastlagts i följande fyra instrument: i) ECB:s handbok med policyvägledning för gemensamma tillsynsgruppers tillämpning av alternativ och handlingsutrymme i enskilda fall som rör betydande institut, ii) förordning ECB/2022/14 om ändring av förordning ECB/2016/4 om de alternativ och det handlingsutrymme som ges genom unionsrätten, iii) rekommendation ECB/2022/13 om ändring av rekommendation ECB/2017/10 om gemensamma specifikationer för vissa alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut, och iv) riktlinje ECB/2022/12 om ändring av riktlinje ECB/2017/9 om de alternativ och handlingsutrymmen som nationella behöriga myndigheter ges genom unionsrätten avseende mindre betydande institut. Pressmeddelandet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Brev till banker om finansiering med hög andel främmande kapital

Den 28 mars 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden om att rikta ett brev till verkställande direktörer för betydande institut gällande ärendet ”finansiering med hög andel främmande kapital – tillsynförväntningar avseende utformning och funktion av ramar för riskaptit och höga nivåer av risktagande” samt att publicera detta brev. Brevet finns på ECB:s webbplats för banktillsyn.

Efterlevnad av Europeiska bankmyndighetens (EBA) riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8.5 i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12)

Den 6 april 2022 hade ECB-rådet inga invändningar mot ett förslag från tillsynsnämnden att underrätta EBA om ECB:s avsikt att följa EBA:s riktlinjer om en gemensam bedömningsmetod för att bevilja auktorisation som kreditinstitut enligt artikel 8.5 i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12). ECB:s efterlevnad gäller inom ramen för, och utan att det påverkar tillämpningen av, nationella bestämmelser om genomförande av direktiv 2013/36/EU, samt inom ramen för ECB:s tillsynsmandat såsom det definieras i rådets förordning (EU) nr 1024/2013 av den 15 oktober 2013 om tilldelning av särskilda uppgifter till ECB i fråga om politiken för tillsyn över kreditinstitut. I fall där förfaranden som föreskrivits i dessa riktlinjer avser tillsynsuppgifter som inte tilldelats ECB kan ECB:s beslut behöva baseras på resultat och bedömningar som ECB erhållit från andra myndigheter.

KONTAKT

Europeiska centralbanken

Generaldirektorat Kommunikation och språktjänster

Texten får återges om källan anges.

Kontakt för media