SØGEMULIGHEDER
Hjem Medier Explainers Forskning & Offentliggørelser Statistik Pengepolitik €uroen Betalinger & Markeder Kariere & Job
Forslag
Sortér efter

Beslutninger truffet af ECB's styrelsesråd (ud over rentebeslutningerne)

April 2022

19. april 2022

Markedsoperationer

Aftaler om eurolikviditet med centralbanker uden for euroområdet

Den 28. marts 2022 meddelte ECB, at de eksisterende midlertidige repoaftaler med centralbanker uden for euroområdet forlænges indtil 15. januar 2023. Forlængelsen var foranlediget af anmodninger fra centralbankerne i Ungarn, Albanien, Republikken Nordmakedonien og Republikken San Marino. ECB meddelte også, at der oprettes en ny swapaftale mellem ECB og Narodowy Bank Polski. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's websted.

Justeringer i fordelingen af Eurosystemets samlede grænse for værdipapirudlån mod kontant sikkerhedsstillelse mellem nationale centralbanker og ECB

Den 31. marts 2022 besluttede Styrelsesrådet at ændre fordelingen af Eurosystemets samlede grænse på 150 mia. euro for værdipapirudlån mod kontant sikkerhedsstillelse mellem de nationale centralbanker og ECB. Fordelingen baseres på en kombination af, hvordan værdipapirudlånsfaciliteter tidligere er blevet anvendt, og hvilken andel Eurosystemets medlemmers har i beholdninger, der er erhvervet inden for programmet til opkøb af aktiver/opkøbsprogrammet på foranledning af den pandemiske nødsituation. Den relevante information opdateres i afsnittet om værdipapirudlån på ECB's websted.

Makroprudentiel politik og finansiel stabilitet

Rapport om finansiel integration og struktur i euroområdet

Den 1. april 2022 godkendte Styrelsesrådet en rapport med titlen "Financial Integration and Structure in the Euro Area" og gav tilladelse til, at den blev offentliggjort. Dette er den anden udgave af rapporten, som udkommer hvert andet år. Dens fokus er på finansiel integration, ændringer i den finansielle struktur og den finansielle udviklings- og moderniseringsproces. Desuden behandles udvalgte politikker for den finansielle sektor, især vedrørende den europæiske bankunion og kapitalmarkedsunion. Rapporten og en pressemeddelelse herom findes på ECB's websted.

Rådgivning om lovgivning

ECB's udtalelse om et forslag til forordning om ændring af forordning (EU) nr. 549/2013 om det europæiske national- og regionalregnskabssystem i Den Europæiske Union

Den 25. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/12 på anmodning af Europa-Parlamentet og Rådet for Den Europæiske Union.

ECB's udtalelse om godkendelse af kreditinstitutter til at udbyde crowdfundingtjenester i Bulgarien

Den 28. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/13 på anmodning af den bulgarske finansminister.

ECB's udtalelse om et forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i hele Unionen og om ophævelse af direktiv (EU) 2016/1148

Den 11. april 2022 vedtog Styrelsesrådet udtalelse CON/2022/14.

Corporate governance

Henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas

Den 29. marts 2022 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2022/15 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Lietuvos bankas.

Henstilling til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska

Den 5. april 2022 vedtog Styrelsesrådet henstilling ECB/2022/16 til Rådet for Den Europæiske Union om eksterne revisorer for Národná banka Slovenska.

ECB Banktilsyn

Opdaterede ECB-politikker om tilsynsmæssige valgmuligheder og skøn

Den 25. marts 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at vedtage opdateringer af de politikker, der angiver, hvordan ECB udøver valgmuligheder og skøn i tilsynet med bankerne. Ændringerne kommer efter en offentlig høring, der sluttede 30. august 2021. De opdaterede politikker er blevet udmøntet i fire instrumenter: I) en vejledning om ECB's politik til de fælles tilsynsteam, når de udøver valgmuligheder og skøn i forbindelse med individuelle signifikante institutter, ii) forordning ECB/2022/14 om ændring af forordning ECB/2016/4 om udøvelsen af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, iii) henstilling ECB/2022/13 om ændring af henstilling ECB/2017/10 om fælles specifikationer for kompetente nationale myndigheders udøvelse af nogle af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter, og iv) retningslinje ECB/2022/12 om ændring af retningslinje ECB/2017/9 om kompetente nationale myndigheders udøvelse af de valgmuligheder og skøn, der gives i henhold til EU-retten, for så vidt angår mindre signifikante institutter. Der findes en pressemeddelelse om dette på ECB's banktilsynswebsted.

Brev til bankerne om gearet finansiering

Den 28. marts 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at sende et brev til signifikante institutters CEO med overskriften "Gearede transaktioner – tilsynsmæssige forventninger, hvad angår udformning og funktion af rammer for risikovillighed samt høje niveauer af risikotagning", og om at offentliggøre det. Brevet findes på ECB's banktilsynswebsted.

Efterlevelse af Den Europæiske Banktilsynsmyndigheds (EBA) retningslinjer vedrørende en fælles vurderingsmetode for meddelelse af tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU(EBA/GL/2021/12)

Den 6. april 2022 gjorde Styrelsesrådet ikke indsigelse mod Tilsynsrådets forslag om at meddele EBA, at ECB efterlever EBA's retningslinjer vedrørende en fælles vurderingsmetode for meddelelse af tilladelse som kreditinstitut i henhold til artikel 8, stk. 5, i direktiv 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12). ECB's efterlevelse erklæres inden for grænserne af, og uden at det berører, nationale bestemmelser, der gennemfører direktiv 2013/36/EU, og inden for grænserne af ECB's banktilsynsmandat, som fastsat i Rådets forordning (EU) nr. 1024/2013 af 15. oktober 2013 om overdragelse af specifikke opgaver til ECB i forbindelse med politikker vedrørende tilsyn med kreditinstitutter. Hvor de procedurer, der er omhandlet i disse retningslinjer, vedrører tilsynsopgaver, som ikke er overdraget til ECB, kan ECB være nødsaget til at basere sine afgørelser på konklusioner og vurderinger, som ECB har modtaget fra andre myndigheder.

KONTAKT

Den Europæiske Centralbank

Generaldirektoratet Kommunikation

Eftertryk tilladt med kildeangivelse.

Pressekontakt