Otsingu valikud
Avaleht Meedia Suunaviidad Uuringud & väljaanded Statistika Rahapoliitika Euro Maksed & turud Töövõimalused
Soovitused
Sorteeri

EKP nõukogu otsused (välja arvatud otsused intressimäärade kohta)

Aprill 2022

19. aprill 2022

Turuoperatsioonid

Eurodes likviidsusliinid euroalaväliste keskpankadega

28. märtsil 2022 teatas EKP, et Ungari, Albaania, Põhja-Makedoonia Vabariigi ja San Marino Vabariigi keskpankade taotlusel pikendatakse euroalaväliste keskpankadega sõlmitud ajutisi tagasiostutehingute liine kuni 15. jaanuarini 2023. Samuti teatas ta uue vahetustehingute liini loomisest EKP ja Poola keskpanga vahel. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP veebilehel.

Sularahatagatise vastu väärtpaberite laenuks andmisele eurosüsteemis kehtestatud agregeeritud piirmäära korrigeerimine riikide keskpankade ja EKP vahel

31. märtsil 2022 otsustas EKP nõukogu, et sularahatagatise vastu väärtpaberite laenuks andmisele eurosüsteemis kehtestatud agregeeritud piirmäär (150 miljardit eurot) jaotatakse riikide keskpankade ja EKP vahel ümber. Seejuures võetakse arvesse väärtpaberilaenuvõimaluste varasemat kasutamist ja eurosüsteemi liikmete osalusi, mis on omandatud varaostukava / pandeemia majandusmõjude ohjeldamise erakorralise varaostukava raames. Seonduvat teavet ajakohastatakse vastavalt ka väärtpaberite laenuks andmist käsitlevas rubriigis EKP veebilehel.

Makrotasandi usaldatavusjärelevalve poliitika ja finantsstabiilsus

Aruanne euroala finantslõimumise ja -struktuuri kohta

1. aprillil 2022 kiitis EKP nõukogu heaks aruande euroala finantslõimumise ja -struktuuri kohta ning andis loa see avaldada. See on iga kahe aasta tagant ilmuva aruande teine väljaanne, milles käsitletakse finantslõimumist, finantsstruktuuri muutusi, finantsarengut ja finantssüsteemi ajakohastamise protsessi. Samuti analüüsitakse finantssektori mõningaid poliitikapõhimõtteid, eelkõige neid, mis on seotud Euroopa pangandusliidu ja kapitaliturgude liiduga. Aruanne koos sellekohase pressiteatega on kättesaadav EKP veebilehel.

Õigusaktid

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 549/2013 Euroopa Liidus kasutatava Euroopa rahvamajanduse ja regionaalse arvepidamise süsteemi kohta

25. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu Euroopa Parlamendi ja Euroopa Liidu Nõukogu taotlusel vastu arvamuse CON/2022/12.

EKP arvamus seoses ühisrahastamise teenuste osutamise loa andmisega krediidiasutustele Bulgaarias

28. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu Bulgaaria rahandusministri taotlusel vastu arvamuse CON/2022/13.

EKP arvamus seoses ettepanekuga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb meetmeid, millega tagada küberturvalisuse ühtlaselt kõrge tase kogu liidus, ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv (EL) 2016/1148

11. aprillil 2022 võttis EKP nõukogu vastu arvamuse CON/2022/14.

Üldjuhtimine

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta

29. märtsil 2022 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2022/15 Euroopa Liidu Nõukogule Lietuvos bankase välisaudiitorite kohta.

Soovitus Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta

5. aprillil 2022 võttis EKP nõukogu vastu soovituse EKP/2022/16 Euroopa Liidu Nõukogule Národná banka Slovenska välisaudiitorite kohta.

EKP pangandusjärelevalve

EKP ajakohastatud põhimõtted seoses järelevalvealaste valikuvõimaluste ja kaalutlusõigusega

25. märtsil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule vastu võtta ajakohastatud põhimõtted seoses sellega, kuidas EKP kasutab pankade järelevalves valikuvõimalusi ja kaalutlusõigust. Põhimõtteid muudeti pärast avalikku konsultatsiooni, mis lõppes 30. augustil 2021. Muudetud põhimõtted on sätestatud järgmises neljas õigusaktis: i) EKP juhend, milles antakse ühistele järelevalverühmadele tegevussuunised valikuvõimaluste ja kaalutlusõige juhtumipõhisel kasutamisel oluliste krediidiasutuste suhtes; ii) määrus EKP/2022/14, millega muudetakse määrust EKP/2016/4 liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta; iii) soovitus EKP/2022/13, millega muudetakse soovitust EKP/2017/10 ühiste määratluste kohta riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste suhtes teatavate liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamisel ning iv) suunis EKP/2022/12, millega muudetakse suunist EKP/2017/9 riiklike pädevate asutuste poolt vähem oluliste krediidiasutuste ja investeerimisühingute suhtes liidu õiguses sätestatud valikuvõimaluste ja kaalutlusõiguse kasutamise kohta. Sellekohane pressiteade on kättesaadav EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Kiri pankadele finantsvõimendusega rahastamise kohta

28. märtsil 2022 otsustas EKP nõukogu mitte esitada vastuväiteid järelevalvenõukogu ettepanekule saata oluliste krediidiasutuste tegevjuhtidele kiri „Finantsvõimendusega tehingud – järelevalvealased ootused seoses riskivalmidusraamistike ülesehituse ja toimimise ning suurte riskide võtmisega” ja lubada see avaldada. Kiri on avaldatud EKP pangandusjärelevalve veebilehel.

Euroopa Pangandusjärelevalve (EBA) suunised direktiivi 2013/36/EL artikli 8 lõike 5 kohaselt krediidiasutuste tegevuslubade andmisel kasutatava ühise hindamismetoodika kohta (EBA/GL/2021/12)

6. aprillil 2022 tegi EKP nõukogu otsuse mitte esitada vastuväiteid seoses järelevalvenõukogu ettepanekuga teavitada Euroopa Pangandusjärelevalvet (EBA) EKP kavatsusest järgida EBA suuniseid direktiivi 2013/36/EL artikli 8 lõike 5 kohaselt krediidiasutuste tegevuslubade andmisel kasutatava ühise hindamismetoodika kohta (EBA/GL/2021/12). EKP järgib suuniseid direktiivi 2013/36/EL ülevõtvate riigisiseste õigusnormide raames, ilma et see piiraks nende rakendamist, ning usaldatavusnõuete täitmise järelevalvega seotud volituste piires, nagu on määratletud nõukogu 15. oktoobri 2013. aasta määruses (EL) nr 1024/2013, millega antakse EKP-le eriülesanded seoses krediidiasutuste usaldatavusnõuete täitmise järelevalve poliitikaga. Kui asjaomastes suunistes sätestatud menetlused on seotud EKP-le mitte antud järelevalveülesannetega, võib EKP-l olla vajalik tugineda otsuste tegemisel muude ametiasutuste esitatud andmetele ja hinnangutele.

KONTAKTANDMED

Euroopa Keskpank

Avalike suhete peadirektoraat

Taasesitus on lubatud, kui viidatakse algallikale.

Meediakontaktid