Muokkaa hakua
Pääsivu Media Oheistietoa Tutkimus ja julkaisut Tilastot Rahapolitiikka Euro Maksut ja markkinat Ura EKP:sssä
Hakuehdotuksia
Järjestä tulokset

EKP:n neuvoston päätökset (muut kuin korkopäätökset)

Huhtikuu 2022

19.4.2022

Markkinaoperaatiot

Euromääräisen likviditeetin tarjoaminen euroalueen ulkopuolisille keskuspankeille

EKP ilmoitti 28.3.2022, että Unkarin, Albanian, Pohjois-Makedonian tasavallan ja San Marinon tasavallan pyynnöstä näiden euroalueen ulkopuolisten keskuspankkien kanssa tehtyjä tilapäisiä repojärjestelyjä jatkettaisiin 15.1.2023 asti. Lisäksi ilmoitettiin uudesta swapjärjestelystä Puolan keskuspankin kanssa. Aiheesta on julkaistu lehdistötiedote EKP:n verkkosivuilla.

Eurojärjestelmän arvopaperilainaus käteisvakuuksia vastaan

EKP:n neuvosto päätti 31.3.2022 muutoksista siihen, miten arvopaperilainaukselle käteisvakuuksia vastaan asetettu 150 miljardin euron enimmäismäärä jakautuu eurojärjestelmän sisällä. Perusteena on jatkossa se, miten paljon arvopapereita on annettu lainaan aiemmin ja miten paljon kullakin eurojärjestelmän keskuspankilla on hallussaan omaisuuserien osto-ohjelmassa (APP) ja pandemiaan liittyvässä osto-ohjelmassa (PEPP) hankittuja arvopapereita. Arvopaperilainausta koskevat tiedot on päivitetty EKP:n verkkosivuilla.

Makrovakauspolitiikka ja rahoitusvakaus

EKP:n raportti rahoitusmarkkinoiden yhdentymisestä ja rakenteista

EKP:n neuvosto hyväksyi 1.4.2022 julkaistavaksi raportin ”Financial Integration and Structure in the Euro Area”. Raportti laaditaan joka toinen vuosi. Rahoitusjärjestelmän yhdentymistä ja kehitystä sekä sen rakenteen muuttumista käsittelevä raportti julkaistiin nyt toisen kerran. Siinä käsitellään myös esimerkiksi Euroopan pankkiunioniin ja pääomamarkkinaunioniin liittyviä linjauksia. Raportti ja sitä koskeva lehdistötiedote on julkaistu EKP:n verkkosivuilla.

Lainsäädäntö

EKP:n lausunto ehdotuksesta asetukseksi Euroopan kansantalouden tilinpito- ja aluetilinpitojärjestelmästä Euroopan unionissa annetun asetuksen (EU) N:o 549/2013 muuttamisesta

EKP:n neuvosto antoi 25.3.2022 Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin neuvoston pyynnöstä lausunnon CON/2022/12.

EKP:n lausunto luottolaitosten luvista joukkorahoituspalvelujen tarjoamiseen Bulgariassa

EKP:n neuvosto antoi 28.3.2022 Bulgarian valtiovarainministerin pyynnöstä lausunnon CON/2022/13.

EKP:n lausunto ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi toimenpiteistä yhteisen korkean kyberturvallisuustason varmistamiseksi koko unionissa ja direktiivin (EU) 2016/1148 kumoamisesta

EKP:n neuvosto antoi 11.4.2022 lausunnon CON/2022/14.

Hallinto ja valvonta

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Liettuan keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 29.3.2022 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Lietuvos bankasin ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2022/15).

EKP:n suositus Euroopan unionin neuvostolle Slovakian keskuspankin ulkopuolisista tilintarkastajista

EKP:n neuvosto antoi 5.4.2022 Euroopan unionin neuvostolle suosituksen Národná banka Slovenskan ulkopuolisista tilintarkastajista (EKP/2022/16).

EKP:n pankkivalvonta

Vaihtoehtojen ja harkintavallan käyttöä koskevat EKP:n periaatteet

EKP:n neuvosto jätti 25.3.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta päivittää periaatteet, joita EKP noudattaa käyttäessään pankkivalvonnassa lainsäädännön sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa. Aiheesta oli järjestetty julkinen kuuleminen, jossa muutoksia oli mahdollista kommentoida 30.8.2021 saakka. Uudet periaatteet on koottu neljään asiakirjaan. EKP:n oppaassa kerrotaan, miten yhteiset valvontaryhmät käyttävät vaihtoehtoja ja harkintavaltaa merkittävien laitosten valvonnassa. Asetuksella EKP/2022/14 muutetaan asetusta EKP/2016/4 unionin oikeuden sallimien vaihtoehtojen ja harkintavallan käytöstä. Suosituksella EKP/2022/13 muutetaan suositusta EKP/2017/10 yhteisistä eritelmistä, jotka koskevat unionin oikeuden sallimien tiettyjen vaihtoehtojen ja tietyn harkintavallan käyttöä kansallisissa toimivaltaisissa viranomaisissa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin. Suuntaviivoilla EKP/2022/12 muutetaan suuntaviivoja EKP/2017/9 siitä, miten kansalliset toimivaltaiset viranomaiset voivat käyttää unionin oikeuden sallimia vaihtoehtoja ja harkintavaltaa suhteessa vähemmän merkittäviin laitoksiin. Aiheesta on julkaistu lehdistötiedote EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Riskipitoista velkarahoitustoimintaa koskeva kirje pankeille

EKP:n neuvosto jätti 28.3.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta lähettää merkittävien pankkien toimitusjohtajille kirje otsikolla ”Riskipitoinen velkarahoitus – riskinottoperiaatteita ja riskinottoa koskevat valvontaodotukset”. Kirje on julkaistu EKP:n pankkivalvonnan verkkosivuilla.

Luottolaitosten toimilupien myöntämistä koskevien EPV:n ohjeiden noudattaminen

EKP:n neuvosto jätti 6.4.2022 vastustamatta valvontaelimen ehdotusta ilmoittaa Euroopan pankkiviranomaiselle (EPV), että EKP aikoo noudattaa sen ohjeita EBA/GL/2021/12 yhteisestä arviointimenettelystä luottolaitosta koskevan toimiluvan myöntämiseksi direktiivin 2013/36/EU 8 artiklan 5 kohdan mukaisesti. EKP:tä sitovat kuitenkin ensisijaisesti direktiivin 2013/36/EU kansalliset täytäntöönpanosäännökset ja sen oma pankkivalvontatehtävä, joka on määritelty 15.10.2013 annetussa neuvoston asetuksessa (EU) N:o 1024/2013 luottolaitosten vakavaraisuusvalvontaan liittyvää politiikkaa koskevien erityistehtävien antamisesta Euroopan keskuspankille. Jos ohjeissa kaavaillut menettelyt liittyvät sellaisiin valvontatehtäviin, joita ei ole annettu EKP:lle, päätöksissä voidaan joutua nojautumaan muiden viranomaisten EKP:lle toimittamiin tietoihin ja arviointeihin.

YHTEYSTIEDOT

Euroopan keskuspankki

Viestinnän pääosasto

Kopiointi on sallittu, kunhan lähde mainitaan.

Yhteystiedot medialle