Možnosti iskanja
Domov Mediji Pojasnjujemo Raziskave in publikacije Statistika Denarna politika Euro Plačila in trgi Zaposlitve
Predlogi
Razvrsti po

Sklepi Sveta ECB (poleg sklepov o obrestnih merah)

April 2022

19. april 2022

Tržne operacije

Eurske likvidnostne linije s centralnimi bankami zunaj euroobmočja

ECB je 28. marca 2022 napovedala, da bo podaljšala obstoječe začasne linije repo poslov s centralnimi bankami zunaj euroobmočja do 15. januarja 2023, potem ko so za podaljšanje zaprosile centralne banke Madžarske, Albanije, Republike Severne Makedonije in Republike San Marino. Napovedala je tudi vzpostavitev nove linije zamenjav med ECB in centralno banko Narodowy Bank Polski. S tem povezano sporočilo za javnost je objavljeno na spletnem mestu ECB.

Prilagoditev porazdelitve največjega skupnega Eurosistemovega obsega posojanja vrednostnih papirjev na podlagi zavarovanja z denarjem med nacionalne centralne banke in ECB

Svet ECB je 31. marca 2022 sklenil, da na podlagi kombinacije pretekle uporabe instrumenta posojanja vrednostnih papirjev in deležev članic Eurosistema v imetjih vrednostnih papirjev, pridobljenih v okviru programa nakupa vrednostnih papirjev/izrednega programa nakupa vrednostnih papirjev ob pandemiji, prerazporedi največji skupni obseg (150 milijard EUR) posojanja vrednostnih papirjev na podlagi zavarovanja z denarjem med nacionalne centralne banke in ECB. Informacije na spletni strani ECB o posojanju vrednostnih papirjev so bile ustrezno dopolnjene.

Makrobonitetna politika in finančna stabilnost

Poročilo o finančni integraciji in finančni strukturi v euroobmočju

Svet ECB je 1. aprila 2022 odobril poročilo z naslovom »Financial Integration and Structure in the Euro Area« in odobril njegovo objavo. To je druga izdaja dvoletne publikacije, ki se osredotoča na finančno integracijo, spremembe v finančni strukturi ter proces finančnega razvoja in modernizacije. Obravnava tudi izbrane politike na področju finančnega sektorja, zlasti politike, povezane z evropsko bančno unijo in unijo kapitalskih trgov. Poročilo in sporočilo za javnost sta na voljo na spletnem mestu ECB.

Svetovanje o zakonodaji

Mnenje ECB o predlogu uredbe o spremembi Uredbe (EU) št. 549/2013 o Evropskem sistemu nacionalnih in regionalnih računov v Evropski uniji

Svet ECB je 25. marca 2022 Mnenje CON/2022/12 sprejel na zahtevo Evropskega parlamenta in Sveta Evropske unije.

Mnenje ECB o izdajanju dovoljenj kreditnim institucijam za opravljanje storitev množičnega financiranja v Bolgariji

Svet ECB je 28. marca 2022 Mnenje CON/2022/13 sprejel na zahtevo bolgarskega ministra za finance.

Mnenje ECB o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven kibernetske varnosti v Uniji in razveljavitvi Direktive (EU) 2016/1148

Svet ECB je 11. aprila 2022 sprejel Mnenje CON/2022/14.

Upravljanje in vodenje

Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas

Svet ECB je 29. marca 2022 sprejel Priporočilo ECB/2022/15 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Lietuvos bankas.

Priporočilo Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska

Svet ECB je 5. aprila 2022 sprejel Priporočilo ECB/2022/16 Svetu Evropske unije o zunanjem revizorju centralne banke Národná banka Slovenska.

Bančni nadzor v ECB

Prenovljene politike ECB o nadzorniških opcijah in diskrecijskih pravicah

Svet ECB 25. marca 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da sprejme prenovljene politike, ki opredeljujejo, kako ECB izvaja opcije in diskrecijske pravice pri nadzoru bank. Prenova je bila opravljena po javnem posvetovanju, ki se je končalo 30. avgusta 2021. Prenovljene politike so določene v štirih instrumentih: (i) vodniku ECB, v katerem so napotki skupnim nadzorniškim skupinam, ko od primera do primera izvajajo opcije in diskrecijske pravice v zvezi s pomembnimi institucijami; (ii) Uredbi ECB/2022/14 o spremembi Uredbe ECB/2016/4 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije; (iii) Priporočilu ECB/2022/13 o spremembi Priporočila ECB/2017/10 o skupnih specifikacijah za izvajanje nekaterih opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami; (iv) Smernici ECB/2022/12 o spremembi Smernice ECB/2017/9 o izvajanju opcij in diskrecijskih pravic, ki so na voljo v pravu Unije, s strani pristojnih nacionalnih organov v zvezi z manj pomembnimi institucijami. S tem povezano sporočilo za javnost je na voljo na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Dopis bankam o financiranju s finančnim vzvodom

Svet ECB 28. marca 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da glavnim izvršnim direktorjem pomembnih institucij pošlje dopis o transakcijah s finančnim vzvodom ter o pričakovanjih nadzornikov glede zasnove in delovanja okvira nagnjenosti k prevzemanju tveganj in glede visoke ravni prevzemanja tveganj, niti ni ugovarjal njegovi objavi. Dopis je objavljen na spletnem mestu ECB o bančnem nadzoru.

Skladnost s Smernicami Evropskega bančnega organa (EBA) o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12)

Svet ECB 6. aprila 2022 ni ugovarjal predlogu Nadzornega odbora, da obvesti EBA o tem, da ECB upošteva Smernice EBA o skupni metodologiji ocenjevanja za izdajo dovoljenja kot kreditni instituciji v skladu s členom 8(5) Direktive 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12). Skladnost ECB je v mejah nacionalnih določb, s katerimi se prenaša Direktiva 2013/36/EU, in brez poseganja v te določbe, ter v mejah mandata ECB, da izvaja nadzor skrbnega in varnega poslovanja, kot je opredeljeno v Uredbi Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na ECB. Kadar se postopki, predvideni v teh smernicah, nanašajo na nadzorniške naloge, ki niso prenesene na ECB, se odločitve ECB opirajo na ugotovitve in ocene, ki so jih Evropski centralni banki predložili drugi organi.

KONTAKT

Evropska centralna banka

Generalni direktorat Stiki z javnostjo

Razmnoževanje je dovoljeno pod pogojem, da je naveden vir.

Kontakti za medije