Επιλογές αναζήτησης
Η ΕΚΤ Ενημέρωση Επεξηγήσεις Έρευνα & Εκδόσεις Στατιστικές Νομισματική πολιτική Το ευρώ Πληρωμές & Αγορές Θέσεις εργασίας
Προτάσεις
Εμφάνιση κατά

Αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ (εκτός των αποφάσεων για τα επιτόκια)

Απρίλιος 2022

19 Απριλίου 2022

Δραστηριότητες αγορών

Συμφωνίες με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ για την παροχή ρευστότητας σε ευρώ

Στις 28 Μαρτίου 2022 η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι παρατείνει τις υφιστάμενες προσωρινές συμφωνίες επαναγοράς με κεντρικές τράπεζες εκτός της ζώνης του ευρώ μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2023, κατόπιν αιτημάτων που έλαβε από τις κεντρικές τράπεζες της Ουγγαρίας, της Αλβανίας, της Δημοκρατίας της Βορείου Μακεδονίας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου. Επίσης, ανακοίνωσε τη σύναψη νέας συμφωνίας ανταλλαγής νομισμάτων μεταξύ της ΕΚΤ και της Narodowy Bank Polski. Σχετικό δελτίο Τύπου διατίθεται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Προσαρμογές της κατανομής του συνολικού ορίου του Ευρωσυστήματος όσον αφορά τον δανεισμό τίτλων έναντι εξασφαλίσεων σε μορφή μετρητών μεταξύ των εθνικών κεντρικών τραπεζών (ΕθνΚΤ) και της ΕΚΤ

Στις 31 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε την ανακατανομή του συνολικού ορίου του Ευρωσυστήματος για τον δανεισμό τίτλων έναντι εξασφαλίσεων σε μορφή μετρητών μεταξύ των ΕθνΚΤ και της ΕΚΤ, το οποίο ανερχόταν σε 150 δισεκ. ευρώ, με βάση συνδυασμό της προηγούμενης χρήσης των διευκολύνσεων δανεισμού τίτλων και των μεριδίων που διακρατούν τα μέλη του Ευρωσυστήματος επί των τίτλων που έχουν αποκτηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού/έκτακτου προγράμματος αγοράς στοιχείων ενεργητικού λόγω πανδημίας. Οι σχετικές πληροφορίες επικαιροποιούνται αναλόγως στην ενότητα του δικτυακού τόπου της ΕΚΤ για τον δανεισμό τίτλων.

Μακροπροληπτική πολιτική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα

Έκθεση σχετικά με τη χρηματοπιστωτική ολοκλήρωση και διάρθρωση στη ζώνη του ευρώ

Την 1η Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε την έκθεση με τίτλο «Financial Integration and Structure in the Euro Area» και έδωσε το πράσινο φως για τη δημοσίευσή της. Αυτή είναι η δεύτερη έκδοση της εν λόγω έκθεσης, η οποία δημοσιεύεται ανά διετία, και επικεντρώνεται στην οικονομική ολοκλήρωση, στις αλλαγές στη χρηματοπιστωτική διάρθρωση και στη διαδικασία χρηματοοικονομικής εξέλιξης και εκσυγχρονισμού. Πραγματεύεται επίσης επιλεγμένες πολιτικές του χρηματοπιστωτικού τομέα, ιδίως εκείνες που σχετίζονται με την ευρωπαϊκή τραπεζική ένωση και την ένωση κεφαλαιαγορών. Η έκθεση και το σχετικό δελτίο Τύπου διατίθενται στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ.

Συμβουλές στον τομέα της νομοθεσίας

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με πρόταση κανονισμού που τροποποιεί τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 549/2013 για το ευρωπαϊκό σύστημα εθνικών και περιφερειακών λογαριασμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Στις 25 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/12, κατόπιν αιτήματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Γνώμη της ΕΚΤ σχετικά με την εξουσιοδότηση των πιστωτικών ιδρυμάτων για παροχή υπηρεσιών χρηματοδότησης από το πλήθος (crowdfunding) στη Βουλγαρία

Στις 28 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/13 κατόπιν αιτήματος του Υπουργού Οικονομικών της Βουλγαρίας.

Γνώμη της ΕΚΤ αναφορικά με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και την κατάργηση της οδηγίας (ΕΕ) 2016/1148

Στις 11 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη γνώμη CON/2022/14.

Εταιρική διακυβέρνηση

Σύσταση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas

Στις 29 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2022/15 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Lietuvos bankas.

Σύσταση προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska

Στις 5 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο εξέδωσε τη σύσταση ΕΚΤ/2022/16 προς το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους εξωτερικούς ελεγκτές της Národná banka Slovenska.

Τραπεζική Εποπτεία της ΕΚΤ

Επικαιροποιημένες πολιτικές της ΕΚΤ για την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών στο πλαίσιο της εποπτείας

Στις 25 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να εγκρίνει τις επικαιροποιημένες πολιτικές που καθορίζουν τον τρόπο με τον οποίο η ΕΚΤ ασκεί τα δικαιώματα και τις διακριτικές ευχέρειες κατά την εποπτεία τραπεζών. Οι αναθεωρήσεις πραγματοποιήθηκαν έπειτα από δημόσια διαβούλευση που ολοκληρώθηκε στις 30 Αυγούστου 2021. Οι επικαιροποιημένες πολιτικές περιγράφονται σε τέσσερα μέσα: (i) σε έναν οδηγό της ΕΚΤ που περιέχει κατευθύνσεις πολιτικής για τις μεικτές εποπτικές ομάδες στο πλαίσιο της κατά περίπτωση άσκησης δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών σε σχέση με σημαντικά ιδρύματα, (ii) στον κανονισμό ΕΚΤ/2022/14 που τροποποιεί τον κανονισμό ΕΚΤ/2016/4 σχετικά με την άσκηση δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο, (iii) στη σύσταση ΕΚΤ/2022/13 που τροποποιεί τη σύσταση ΕΚΤ/2017/10 σχετικά με την εφαρμογή κοινών προδιαγραφών κατά την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές ορισμένων δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα και (iv) στην οδηγία ΕΚΤ/2022/12 που τροποποιεί την οδηγία ΕΚΤ/2017/9 σχετικά με την άσκηση από τις εθνικές αρμόδιες αρχές δικαιωμάτων και διακριτικών ευχερειών που παρέχει το ενωσιακό δίκαιο όσον αφορά τα λιγότερο σημαντικά ιδρύματα. Το σχετικό δελτίο Τύπου είναι διαθέσιμο στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Επιστολή προς τις τράπεζες σχετικά με τη μοχλευμένη χρηματοδότηση

Στις 28 Μαρτίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου για την αποστολή επιστολής προς τους διευθύνοντες συμβούλους των σημαντικών ιδρυμάτων με τίτλο «Leveraged transactions – supervisory expectations regarding the design and functioning of risk appetite frameworks and high levels of risk taking» και τη δημοσίευσή της. Η επιστολή είναι διαθέσιμη στον δικτυακό τόπο της ΕΚΤ για την τραπεζική εποπτεία.

Συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ) σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος υπό το άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (EBA/GL/2021/12).

Στις 6 Απριλίου 2022 το Διοικητικό Συμβούλιο δεν διατύπωσε αντίρρηση σε πρόταση του Εποπτικού Συμβουλίου να γνωστοποιήσει στην ΕΑΤ ότι η ΕΚΤ συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΑΤ σχετικά με μια κοινή μεθοδολογία αξιολόγησης για τη χορήγηση άδειας λειτουργίας πιστωτικού ιδρύματος υπό το άρθρο 8 παράγραφος 5 της οδηγίας 2013/36/ΕΕ (EBA/GL/2021/12). Η συμμόρφωση της ΕΚΤ δηλώνεται εντός του πλαισίου, και με την επιφύλαξη του πρωταρχικού στόχου, των εθνικών νομοθετικών διατάξεων για τη μεταφορά της οδηγίας 2013/36/ΕΕ και εντός των ορίων της εντολής που έχει ανατεθεί στην ΕΚΤ σε σχέση με την προληπτική εποπτεία, όπως ορίζεται στον κανονισμό του Συμβουλίου (ΕΕ) αριθ. 1024/2013 της 15ης Οκτωβρίου 2013 για την ανάθεση ειδικών καθηκόντων στην ΕΚΤ σχετικά με τις πολιτικές που αφορούν την προληπτική εποπτεία των πιστωτικών ιδρυμάτων. Όπου οι κατευθυντήριες γραμμές προβλέπουν διαδικασίες που σχετίζονται με εποπτικά καθήκοντα που δεν έχουν ανατεθεί στην ΕΚΤ, οι αποφάσεις της ΕΚΤ ενδέχεται να χρειαστεί να ληφθούν βάσει ευρημάτων και αξιολογήσεων που θα παρασχεθούν στην ΕΚΤ από άλλες αρχές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας

Η αναπαραγωγή επιτρέπεται εφόσον γίνεται αναφορά στην πηγή.

Εκπρόσωποι Τύπου