Opțiuni de căutare
Pagina inițială Media Materiale explicative Studii și publicații Statistici Politică monetară Euro Plăți și piețe Cariere
Sugestii
Sortează în funcție de

Decizii adoptate de Consiliul guvernatorilor BCE (altele decât deciziile de stabilire a ratelor dobânzilor)

Aprilie 2022

19 aprilie 2022

Operațiuni de piață

Linii de furnizare de lichiditate în euro cu bănci centrale din afara zonei euro

La data de 28 martie 2022, BCE a anunțat prelungirea, până la 15 ianuarie 2023, a unor linii repo temporare existente cu bănci centrale din afara zonei euro, în urma solicitărilor primite din partea băncilor centrale din Ungaria, Albania, Republica Macedonia de Nord și Republica San Marino. De asemenea, BCE a anunțat introducerea unei noi linii de swap între BCE și Narodowy Bank Polski. Un comunicat de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE.

Ajustări ale distribuției limitei agregate a Eurosistemului pentru împrumuturile de titluri de valoare garantate cu numerar la nivelul băncilor centrale naționale (BCN) și al BCE

La data de 31 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a decis să modifice alocarea limitei agregate a Eurosistemului în valoare de 150 de miliarde EUR pentru împrumuturile de titluri de valoare garantate cu numerar la nivelul BCN și al BCE, pe baza unei combinații între utilizarea anterioară a facilităților de împrumut de titluri de valoare și ponderile membrilor Eurosistemului în deținerile de titluri achiziționate în cadrul programului de achiziționare de active/programului de achiziționare în regim de urgență în caz de pandemie. Informațiile pe această temă sunt actualizate în consecință în secțiunea referitoare la împrumutul de titluri de valoare de pe website-ul BCE.

Politică macroprudențială și stabilitate financiară

Raportul privind integrarea și structura financiară în zona euro

La data de 1 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a aprobat un raport intitulat „Financial Integration and Structure in the Euro Area” și a autorizat publicarea acestuia. Textul reprezintă a doua ediție a acestei publicații bienale, care se axează pe integrarea financiară, modificările aduse structurii financiare și procesul de dezvoltare și modernizare financiară. De asemenea, raportul analizează o serie de politici din sectorul financiar, îndeosebi cele legate de uniunea bancară și uniunea piețelor de capital la nivel european. Raportul și comunicatul de presă pe această temă sunt disponibile pe website-ul BCE.

Avize privind acte juridice

Avizul BCE cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 549/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind Sistemul european de conturi naționale și regionale din Uniunea Europeană

La data de 25 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/12, la solicitarea Parlamentului European și a Consiliului Uniunii Europene.

Avizul BCE cu privire la autorizarea instituțiilor de credit pentru a furniza servicii de finanțare participativă în Bulgaria

La data de 28 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/13, la solicitarea ministrului finanțelor din Bulgaria.

Avizul BCE cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate cibernetică în Uniune, de abrogare a Directivei (UE) 2016/1148

La data de 11 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Avizul CON/2022/14.

Guvernanță corporativă

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas

La data de 29 martie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2022/15 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Lietuvos bankas.

Recomandarea către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska

La data de 5 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor a adoptat Recomandarea BCE/2022/16 către Consiliul Uniunii Europene cu privire la auditorii externi ai Národná banka Slovenska.

Supravegherea bancară a BCE

Politicile actualizate ale BCE privind opțiunile și marjele de apreciere în materie de supraveghere

La data de 25 martie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a adopta o serie de actualizări ale politicilor care prezintă modul în care BCE exercită opțiunile și marjele de apreciere în procesul de supraveghere a băncilor. Revizuirile urmează unei consultări publice care s-a încheiat la 30 august 2021. Politicile actualizate sunt definite în patru instrumente: (i) un ghid al BCE care conține orientări privind politicile pentru echipele comune de supraveghere în exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere de la caz la caz în legătură cu instituțiile semnificative; (ii) Regulamentul BCE/2022/14 de modificare a Regulamentului BCE/2016/4 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii; (iii) Recomandarea BCE/2022/13 de modificare a Recomandării BCE/2017/10 privind specificațiile comune pentru exercitarea anumitor opțiuni și marje de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative; și (iv) Orientarea BCE/2022/12 de modificare a Orientării BCE/2017/9 privind exercitarea opțiunilor și marjelor de apreciere prevăzute în dreptul Uniunii de către autoritățile naționale competente în legătură cu instituțiile mai puțin semnificative. Comunicatul de presă pe această temă este disponibil pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Scrisorile adresate băncilor cu privire la finanțarea prin îndatorare

La data de 28 martie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a adresa președinților instituțiilor semnificative o scrisoare, intitulată „Leveraged transactions – supervisory expectations regarding the design and functioning of risk appetite frameworks and high levels of risk taking”, precum și cu privire la publicarea acesteia. Scrisoarea este disponibilă pe website-ul BCE privind supravegherea bancară.

Respectarea Ghidului Autorității Bancare Europene (ABE) privind o metodologie comună de evaluare pentru acordarea autorizației ca instituție de credit în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12)

La data de 6 aprilie 2022, Consiliul guvernatorilor nu a formulat nicio obiecție cu privire la o propunere a Consiliului de supraveghere de a notifica ABE referitor la faptul că BCE se va conforma Ghidului ABE privind o metodologie comună de evaluare pentru acordarea autorizației ca instituție de credit în temeiul articolului 8 alineatul (5) din Directiva 2013/36/UE (EBA/GL/2021/12). Conformarea BCE este declarată în limita dispozițiilor naționale de transpunere a Directivei 2013/36/UE și fără a aduce atingere acestora, precum și în limitele mandatului de supraveghere prudențială al BCE, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit. Acolo unde procedurile prevăzute în acest ghid se referă la atribuții de supraveghere care nu sunt conferite BCE, poate fi necesar ca deciziile BCE să se bazeze pe constatări și evaluări furnizate BCE de alte autorități.

CONTACT

Banca Centrală Europeană

Direcția generală comunicare

Reproducerea informațiilor este permisă numai cu indicarea sursei.

Contacte media