Meklēšanas opcijas
Sākums Medijiem Noderīga informācija Pētījumi un publikācijas Statistika Monetārā politika Euro Maksājumi un tirgi Karjera
Ierosinājumi
Šķirošanas kritērijs

ECB Padomes pieņemtie lēmumi (papildus lēmumiem par procentu likmju noteikšanu)

2022. gada aprīlis

2022. gada 19. aprīlī

Tirgus operācijas

Euro likviditātes līnijas ar euro zonā neietilpstošo valstu centrālajām bankām

ECB 2022. gada 28. martā paziņoja, ka pēc pieprasījumiem, kas saņemti no Ungārijas, Albānijas, Ziemeļmaķedonijas Republikas un Sanmarīno Republikas centrālās bankas, līdz 2023. gada 15. janvārim tiek pagarinātas esošās pagaidu repo darījumu līnijas ar ārpus euro zonas esošo valstu centrālajām bankām. ECB paziņoja arī par jaunas mijmaiņas darījumu līnijas izveidi starp ECB un Narodowy Bank Polski. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Korekcijas Eurosistēmas vērtspapīru aizdevumu, kas veikti pret skaidrās naudas nodrošinājumu, kopējā limita sadalījumā starp nacionālajām centrālajām bankām (NCB) un ECB

Padome 2022. gada 31. martā pieņēma lēmumu pārdalīt Eurosistēmas vērtspapīru aizdevumu, kas veikti pret skaidrās naudas nodrošinājumu, kopējo limitu (150 mljrd. euro) starp NCB un ECB, pamatojoties gan uz vērtspapīru aizdevumu iespēju agrāko izmantojumu, gan uz Eurosistēmas dalībnieku daļu turējumos, kas iegādāti aktīvu iegādes programmas/pandēmijas ārkārtas aktīvu iegādes programmas ietvaros. Attiecīgi atjaunota atbilstošā informācija pieejama ECB interneta vietnes sadaļā par vērstpapīru aizdevumiem.

Makroprudenciālā politika un finanšu stabilitāte

Ziņojums par finanšu integrāciju un struktūru euro zonā

Padome 2022. gada 1. aprīlī apstiprināja ziņojumu "Finanšu integrācija un struktūra euro zonā", kā arī deva atļauju to publicēt. Šis ir otrais izdevums publikācijai, kura tiek izdota reizi divos gados un kurā galvenā uzmanība pievērsta finanšu integrācijai, finanšu struktūras pārmaiņām un finanšu attīstības un modernizācijas procesam. Tajā aplūkoti arī atsevišķi finanšu sektora politikas jautājumi, īpaši tie, kas saistīti ar Eiropas banku savienību un kapitāla tirgu savienību. Ziņojums un attiecīgais paziņojums presei pieejams ECB interneta vietnē.

Konsultācijas par tiesību aktiem

ECB atzinums par priekšlikumu regulai, ar ko groza Regulu (ES) Nr. 549/2013 par Eiropas nacionālo un reģionālo kontu sistēmu Eiropas Savienībā

Padome 2022. gada 25. martā pieņēma Atzinumu CON/2022/12 pēc Eiropas Parlamenta un Eiropas Savienības Padomes lūguma.

ECB atzinums par kolektīvās finansēšanas pakalpojumu sniegšanas atļauju kredītiestādēm Bulgārijā

Padome 2022. gada 28. martā pieņēma Atzinumu CON/2022/13 pēc Bulgārijas finanšu ministra lūguma.

ECB atzinums par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai, ar ko paredz pasākumus nolūkā panākt vienādi augsta līmeņa kiberdrošību visā Savienībā un ar ko atceļ Direktīvu (ES) 2016/1148

Padome 2022. gada 11. aprīlī pieņēma Atzinumu CON/2022/14.

Korporatīvā vadība

ECB Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem

Padome 2022. gada 29. martā pieņēma Ieteikumu ECB/2022/15 Eiropas Savienības Padomei par Lietuvos bankas ārējiem revidentiem.

Ieteikums Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem

Padome 2022. gada 5. aprīlī pieņēma Ieteikumu ECB/2022/16 Eiropas Savienības Padomei par Národná banka Slovenska ārējiem revidentiem.

ECB banku uzraudzība

Aktualizēta ECB politika attiecībā uz uzraudzības izvēles iespējām un rīcības brīvību

Padome 2022. gada 25. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu apstiprināt aktualizēto politiku par to, kā ECB izmanto izvēles iespējas un rīcības brīvību, veicot banku uzraudzību. Pārskatīšana veikta pēc sabiedriskās apspriešanas, kas noslēdzās 2021. gada 30. augustā. Aktualizētā politika izklāstīta četros instrumentos: 1) ECB norādījumos, kas ietver politikas norādes kopējām uzraudzības komandām par izvēles iespēju un rīcības brīvības izmantošanu attiecībā uz nozīmīgajām iestādēm, izvērtējot katru atsevišķo gadījumu; 2) Regulā ECB/2022/14, ar ko groza Regulu ECB/2016/4 par Savienības tiesību aktos noteikto izvēles iespēju un rīcības brīvības īstenošanu; 3) Ieteikumā ECB/2022/13, ar ko groza Ieteikumu ECB/2017/10 par kopējiem noteikumiem tam, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības; un 4) Pamatnostādnē ECB/2022/12, ar ko groza Pamatnostādni ECB/2017/9 par to, kā attiecībā uz mazāk nozīmīgām iestādēm nacionālās kompetentās iestādes īsteno dažas Savienības tiesību aktos noteiktās izvēles iespējas un rīcības brīvības. Attiecīgs paziņojums presei pieejams ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Vēstule bankām par aizņemto līdzekļu finansējumu

Padome 2022. gada 28. martā neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu nosūtīt nozīmīgo iestāžu izpilddirektoriem vēstuli "Aizņemto līdzekļu darījumi – uzraudzības gaidas par risku apetītes ietvaru izstrādi un darbību un augsta līmeņa riska uzņemšanos", kā arī publicēt šo vēstuli. Vēstule pieejama ECB banku uzraudzībai veltītajā interneta vietnē.

Atbilstība Eiropas Banku iestādes (EBI) pamatnostādnēm par kopīgu novērtēšanas metodiku kredītiestādes atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. panta 5. punktu (EBA/GL/2021/12)

Padome 2022. gada 6. aprīlī neiebilda pret Uzraudzības valdes priekšlikumu paziņot EBI, ka ECB nodrošina atbilstību EBI pamatnostādnēm par kopīgu novērtēšanas metodiku kredītiestādes atļaujas piešķiršanai saskaņā ar Direktīvas 2013/36/ES 8. panta 5. punktu (EBA/GL/2021/12). ECB atbilstības nodrošināšana noteikta saskaņā ar noteikumiem, ar kuriem valstu tiesību aktos tiek ieviesta Direktīva 2013/36/ES, un neierobežojot tos, kā arī ECB prudenciālās uzraudzības uzdevumu robežās, kā norādīts Padomes 2013. gada 15. oktobra Regulā (ES) Nr. 1024/2013, ar ko ECB uztic īpašus uzdevumus saistībā ar politikas nostādnēm, kas attiecas uz kredītiestāžu prudenciālo uzraudzību. Ja šajās pamatnostādnēs paredzētās procedūras saistītas ar uzraudzības uzdevumiem, kas nav uzticēti ECB, ECB lēmumu pieņemšanā, iespējams, jābalstās uz konstatējumiem un novērtējumu, ko ECB sniegušas citas iestādes.

KONTAKTINFORMĀCIJA

Eiropas Centrālā banka

Komunikācijas ģenerāldirektorāts

Pārpublicējot obligāta avota norāde.

Kontaktinformācija plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem