Zoekopties
Home Media Explainers Onderzoek & publicaties Statistieken Monetair beleid De euro Betalingsverkeer & markten Werken bij de ECB
Suggesties
Sorteren op

Beslissingen van de Raad van Bestuur van de ECB (buiten de rentebesluiten)

April 2022

19 april 2022

Markttransacties

In euro luidende liquiditeitsovereenkomsten met centrale banken van buiten het eurogebied

Op 28 maart 2022 maakte de ECB bekend de bestaande tijdelijke repo-overeenkomsten met centrale banken van buiten het eurogebied te verlengen tot 15 januari 2023, naar aanleiding van verzoeken van de centrale banken van Hongarije, Albanië, Noord-Macedonië en San Marino. Verder werd een nieuwe swapovereenkomst tussen de ECB en Narodowy Bank Polski bekendgemaakt. Een persbericht hierover is beschikbaar op de website van de ECB.

Gezamenlijke limiet voor effectenuitleen tegen contant onderpand binnen het Eurosysteem anders verdeeld over de nationale centrale banken (NCB’s) en de ECB

Op 31 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur besloten de gezamenlijke limiet van € 150 miljard die binnen het Eurosysteem geldt voor effectenuitleen tegen contant onderpand anders te verdelen over de NCB’s en de ECB, en wel op grond van een combinatie van historisch gebruik van de faciliteiten voor effectenuitleen en het aandeel van de lidstaten van het Eurosysteem in de deelnemingen die via het aankoopprogramma voor effecten en/of het pandemie-noodaankoopprogramma zijn verworven. De informatie hierover is aangepast op de pagina's over effectenuitleen op de ECB-website.

Macroprudentieel beleid en financiële stabiliteit

Rapport over financiële integratie en structuur in het eurogebied

Op 1 april 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan het rapport ‘Financial Integration and Structure in the euro area’ en toestemming gegeven voor publicatie. Het is de tweede editie van een tweejaarlijks rapport dat vooral is gericht op financiële integratie, veranderingen in de financiële structuur en het proces van financiële ontwikkeling en modernisering. Ook beleid voor de financiële sector wordt erin besproken, met name beleid met betrekking tot de Europese bankenunie en de kapitaalmarktunie. Het rapport en een persbericht daarover zijn beschikbaar op de website van de ECB.

Advies betreffende wetgeving

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EU) nr. 549/2013 betreffende het Europees systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie

Op 25 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/12 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie.

Advies van de ECB inzake de vergunningverlening aan kredietinstellingen voor de verlening van crowdfundingdiensten in Bulgarije

Op 28 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur Advies CON/2022/13 aangenomen naar aanleiding van een verzoek van de Bulgaarse minister van Financiën.

Advies van de ECB inzake een voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en van de Raad betreffende maatregelen voor een hoog algemeen niveau van cyberbeveiliging in de Unie en tot intrekking van Richtlijn (EU) 2016/1148

Op 11 april 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Advies CON/2022/14.

Corporate governance

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Lietuvos bankas

Op 29 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2022/15 aan de Raad van de Europese Unie inzake de externe accountants van Lietuvos bankas.

Aanbeveling aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska

Op 5 april 2022 heeft de Raad van Bestuur zijn goedkeuring gehecht aan Aanbeveling ECB/2022/16 aan de Raad van de Europese Unie betreffende de externe accountants van Národná banka Slovenska.

ECB-Bankentoezicht

Actualisering van het ECB-beleid betreffende keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte

Op 25 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht tot goedkeuring van actualiseringen van de ECB-beleidslijnen voor de toepassing van keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte bij het bankentoezicht. De herzieningen zijn doorgevoerd naar aanleiding van een openbare raadpleging die eindigde op 30 augustus 2021. De geactualiseerde beleidslijnen zijn in vier instrumenten uiteengezet: i) een gids van de ECB met een beleidsleidraad voor gezamenlijke toezichthoudende teams (JST’s) betreffende het gebruik van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte op individuele basis met betrekking tot belangrijke instellingen (significant institutions); ii) Verordening ECB/2022/14 tot wijziging van Verordening ECB/2016/4 betreffende de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt; iii) Aanbeveling ECB/2022/13 tot wijziging van Aanbeveling ECB/2017/10 betreffende gemeenschappelijke specificaties voor de wijze waarop nationaal bevoegde autoriteiten ten overstaan van minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt; iv) Richtsnoer ECB/2022/12 tot wijziging van Richtsnoer ECB/2017/9 betreffende de wijze waarop nationale bevoegde autoriteiten met betrekking tot minder belangrijke instellingen gebruikmaken van de keuzemogelijkheden en manoeuvreerruimte die het Unierecht biedt. Het bijbehorende persbericht is beschikbaar op de website van het bankentoezicht van de ECB.

Brief aan banken over hefboomfinanciering

Op 28 maart 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de CEO's van belangrijke instellingen een brief te sturen getiteld ‘Leveraged transactions - supervisory expectations regarding the design and functioning of risk appetite frameworks and high levels of risk taking’ (Hefboomtransacties: verwachtingen van de toezichthouder over het ontwerp en het functioneren van risicobereidheidskaders en over hoge risicobereidheidsniveaus) en om deze brief te publiceren. De brief is beschikbaar op de website van ECB-Bankentoezicht.

Naleving van de richtsnoeren van de Europese Bankautoriteit (EBA) betreffende een gemeenschappelijke beoordelingsmethode voor het toekennen van een vergunning als kredietinstelling overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12)

Op 6 april 2022 heeft de Raad van Bestuur geen bezwaar gemaakt tegen een voorstel van de Raad van Toezicht om de EBA ervan op de hoogte te stellen dat de ECB voldoet aan de richtsnoeren van de EBA inzake een gemeenschappelijke beoordelingsmethode voor het toekennen van een vergunning als kredietinstelling overeenkomstig artikel 8, lid 5, van Richtlijn 2013/36/EU (EBA/GL/2021/12). Over de naleving van deze EBA-richtsnoeren door de ECB wordt verklaard dat deze binnen de reikwijdte valt van en geen afbreuk doet aan nationale bepalingen tot omzetting van Richtlijn 2013/36/EU en ook binnen de grenzen blijft van het mandaat van de ECB op het gebied van prudentieel toezicht als bedoeld in Verordening (EU) nr. 1024/2013 van de Raad van 15 oktober 2013, waarbij aan de Europese Centrale Bank (ECB) specifieke taken worden opgedragen betreffende het prudentieel toezicht op kredietinstellingen. Voor zover in deze richtsnoeren bedoelde procedures betrekking hebben op toezichtstaken die niet aan de ECB zijn opgedragen, moet de ECB bij haar beslissingen mogelijk een beroep doen op bevindingen en beslissingen die ze van andere autoriteiten ontvangt.

CONTACT

Europese Centrale Bank

Directoraat-generaal Communicatie

Reproductie is alleen toegestaan met bronvermelding.

Contactpersonen voor de media